Кримінологія та профілактика злочинів

3. Місце кримінології серед інших наук

Для розкриття суті кримінології важливо визначити не лише її предмет, методологію і методику, але й місце в системі наук. Кримінологія відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем носить комплексний характер і перебуває на стику філософії, політології, соціології, правознавства, психології, педагогіки, демографії, економіки, статистики тощо. Безперечне одне - кримінологія належить до класу суспільних наук.

Тісно пов’язані між собою кримінологія та практично всі юридичні науки, в особливості ті, які належать до так називаємого кримінального циклу.

Багато в чому схожі предмети та задачі кримінології з одного боку, та науки кримінального права з іншого. Такі кримінально-правові поняття як злочинність та її види, злочинці та їх категорії та інші, є початковими даними для кримінології, вони багато в чому визначають коло проблем, вивчаємих цією наукою. Багато норм кримінального права безпосередньо використовуються для юридичного обгрунтування конкретних заходів кримінологічної профілактики.

Кримінологія пов´язана з наукою кримінального процесу. Як ви знаєте, кримінально-процесуальний закон включає обставини, детермінуючі скоєння злочинів у предмет доказування по кримінальній справі; формує відповідний юридичний обов´язок ОВС; прокуратури та суду; встановлює форми процесуального реагування на виявлені кримінологенні фактори. Кримінально- процесуальні дії є одним з ефективних засобів отримання інформації про конкретні злочини, їх детермінанти, про особистість злочинця. Тому невипадково у кримінологічних дослідженнях знаходить широке використання вивчення матеріалів кримінальних справ.

Є у кримінології спільне і з криміналістикою, яка розробляє техніку, тактику та методику розслідування злочинів, використовуючи при цьому вчення кримінології про злочинність та її попередження. Положення кримінології враховуються у розробці криміналістичних теорій про слідчі версії, планування слідства і т.і. Криміналістичні засоби попередження злочинності входять у загальний комплекс заходів попереджувального впливу щодо злочинності, її причин та умов.

Очевидним є взаємозв’язок кримінології і науки кримінально- виконавчого права, яка широко використовує висновки кримінології в процесі виправлення засуджених, попередження скоєння ними нових злочинів тощо. В свою чергу, кримінологія враховує пенітенціарний досвід для вирішення завдань боротьби із злочинністю.

Кримінологія тісно пов´язана з теорією та практикою оперативно- розшукової діяльності. Оперативно-розшукові заходи, для того, щоб вони були ефективними, повинні опиратись на повні, достовірні та точні знання про закономірності сучасної злочинності, й характерні тенденції, конкретні форми злочинних явищ, особливості та механізм індивідуальної протиправної поведінки та інше. Існують також оперативно-розшукові заходи, цілком підпорядковані інтересам попередження злочинності.

Зв’язок кримінології з адміністративним правом обумовлений, по-перше, значенням адміністратавно-правових засобів боротьби з правопорушниками (заходи адміністративного стягнення, попередження і т.і.), по друге, значенням адміністративно-правових норм у регулюванні діяльності суб´єктів кримінологічної профілактики.

Пов’язана кримінологія і з іншими юридичними науками: цивільним, трудовим, земельним, та іншими галузями права. Цей зв´язок обумовлений головним чином тим, що багато норм відповідних галузей законодавства використовуються для правового забезпечення заходів кримінологічної профілактики, включаються у її правові підстави.

Кримінологія тісно пов’язана з іншими науками, які не відносяться до юридичних наук.

Зв’язок кримінології з економічною наукою визнається перш за все тим, що частина явищ та процесів, детермінуючих злочинність знаходиться у сфері економіки. Має свої економічні характеристики і сама злочинність, її наслідки. Накінець, виділяються економічні заходи у комплексі засобів впливу на злочинність, її причини та умови.

Кримінологія має також тісний зв´язок із статистикою, особливо з кримінальною, яка є основним джерелом інформації про злочинність, заходи та результати боротьби з нею, а також про особистість злочинця. Поряд з цим кримінологія широко використовує дані та прийоми демографічної, економічної і соціально-культурної галузей статистики.

Кримінологія безпосередньо пов’язана з психологією, різними її галузями: загальною, соціальною, юридичною. Дані психологічної науки мають особливе значення для досліджень суб´єктивних причин і умов злочинності, особистості правопорушника, мотивації та механізму індивідуальної злочинності поведінки.

Пов’язана кримінологія і з педагогікою. З використанням положень та висновків педагогічної науки вивчаються детермінанти злочинності, пов´язані з недоліками виховання та навчання у сім´ї, школі та інших сферах соціального буття. Використовуючи досягнення педагогічної теорії і практики, кримінологія розроблює виховні заходи впливу на правопорушників та осіб, які можуть встати на злочинний шлях.

Зв’язок кримінології з філософією виявляється у тому, що закони і категорії останньої є обов’язковими для кримінологічних досліджень, дозволяють вірно розкрити суть і зміст злочинності, її зв’язки з іншими соціальними явищами.

Така наука як соціологія збагачує кримінологію безліччю емпіричних даних про суспільні явища та їх розвиток (міграція, урбанізація, соціальна активність людей, умови й спосіб їх життя і т.п.). Крім того, кримінологія широко застосовує методи соціології при проведенні досліджень (опитування, тестування, спостереження). У свою чергу, кримінологічні висновки збагачують соціологію, роблять її більш всеохоплюючою.

В останні роки тіснішає зв’язок кримінології з математикою і кібернетикою. Праці Г.А.Аванесова, Ю.Д.Блувштейна, С.Е.Віцина, А.Ф.Зелінського, В.В.Панкратова та інших довели можливість плідного співробітництва кримінології з цими науками. Математичні методи суттєво підвищують точність кримінологічних досліджень та їх висновків (наприклад, при визначенні рівня латентності злочинності, її прогнозуванні).

Отже, можна зробити остаточний висновок проте, що кримінологія є соціолого-правовою наукою, яка вивчає тенденції та закономірності злочинності, причини і обставини, що її обумовлюють, особу злочинця та систему заходів попередження, протидії та нейтралізації.

ВИСНОВКИ

Кримінологія належить до класу суспільних наук. Вона відрізняється від усіх інших юридичних наук тим, що більшість розроблюваних нею проблем носить комплексний характер і перебуває на стику філософії, політології, соціології, правознавства, психології, педагогіки, демографії, економіки, статистики тощо.