1. АзаренковаГ.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посіб. /Г.М.Азаренкова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 240с.
 2. АндрєєваТ.Є. Ризик у ринковій економіці: навч. посіб. /Т.Є.Андрєєва, Т.Е.Петровська. – Х. : Бурун Книга, 2005. – 128 с.
 3. ДонецьЛ.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: [навч. посіб.] / Л.І.Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 4. ІвченкоІ.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посіб. /І.Ю.Івченко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344 с.
 5. КондрашихінА.Б. Теорія та практика підприємницького ризику (Авторизований доступ): навч. пос. /А.Б.Кондрашихін, Т.В.Пепа. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224с.
 6. КлименкоС.М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. метод. посіб. для сам. вивч. дисц. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2006. – 188 с.
 7. КузьмінО.Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. /О.Є.Кузьмін, Г.Л.Вербицька, О.Г.Мельник. – Львів: Нац. ун-т «Лівівська політехніка», 2008. – 212с.
 8. Лук´яноваВ.В. Економічний ризик: навч. посіб. /В.В.Лук´янова, Т.В.Головач. – К.: Академвидав, 2007. – 464с.
 9. МорозО. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику: монографія /О.Матвійчук, А.Мороз. – Вінниця: Універсум, 2003. – 177с.
 10. ОстанковаЛ.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: навч. посіб. /Л.А.Останкова, Н.Ю.Шевченко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 256с.
 11. СараєваІ.М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків: [монографія] /І.М.Сараєва; ІПРЕЕД НАНУ. – О.: Фенікс, 2007. – 188 с.
 12. СтаростінаА.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. / А.О.Старостіна, В.А.Кравченко. – К.: Політехніка, 2004. – 200с.
 13. СтупаковВ.С. Риск-менеджмент: учеб. пособие /В.С.Ступаков, Г.С.Токаренко. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 288 с.
 14. Управління підприємницьким ризиком / за заг. ред. д-ра екон. наук Д.А.Штефанека. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 224с.
 15. ЧорноморченкоН.В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч.-метод. посібник для сам. вивчення дисц. / Н.В.Чорноморченко,І.С.Іванова, Н.С.Приймак. – Львiв: Магнолiя-2006, 2010. – 260 с.
 16. ШегдаА.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. /А.В.Шегда, М.В.Голованенко ; за ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.