Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

8.2. Напрями та методи регулювання ступеня ризику

Вибір методів та інструментів регулювання ступеня підприємницького ризику є важливим етапом процесу управління.

Основні напрями та методи регулювання ступеня ризику подані в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 – Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання

Напрям впливу

Методи регулювання ступеня ризику

1

2

Уникнення ризику

 • відмова від ненадійних партнерів, постачальників;
 • відмова від прийняття ризикованих проектів, рішень

Компенсація ризику

 • стратегічне планування діяльності;
 • прогнозування зовнішньої економічної ситуації;
 • моніторинг соціально-економічного та правового середовища;
 • активний цілеспрямований маркетинг

Збереження ризику

 • відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку (без фінансування);
 • створення спеціальних резервних фондів у натуральній або грошовій формі (фондів самострахування або фондів ризику);
 • залучення зовнішніх джерел (отримання кредитів та позик, державних дотацій для компенсації збитків та відновлення виробництва)

Передача ризику

 • страхування;
 • передача ризиків через укладання договорів факторингу, поручительства;
 • передача ризику через укладання біржових угод (хеджування)

Зниження ризику

 • диверсифікація;
 • здобуття додаткової інформації;
 • лімітування

Реалізація розглянутих вище методів передбачає певні витрати, які можуть істотно різнитися за своїм рівнем. Проблема управління ризиками полягає у визначенні та впровадженні в практику «оптимальних» (раціональних) методів, завдяки яким буде зменшено сукупні витрати об’єкта або отримано максимально можливу в такій ситуації вигоду.

Вибір конкретного методу залежить від досвіду та можливостей суб’єкта господарювання. Але найкращим варіантом вибору напряму оптимізації ризику є обґрунтована комбінація кількох методів.