Міжнародне право

2. Джерела і принципи міжнародного кримінального права

Вживаючи термін «джерело права» стосовно міжнародного кримінального права, треба розуміти під ним не лише юридичне джерело права, що є результатом нормотворчої, а в деяких випадках і правозастосовної діяльності.

Джерелами міжнародного кримінального права є міжнародні договори; принципи міжнародного права, міжнародні звичаї; рішення міжнародних організацій; судова практика (прецедентне право).

Вагомість міжнародних договорів як джерела міжнародного кримінального права обумовлюється тим, що вони містять матеріальні і процесуальні норми, визначають поняття, ознаки складів злочину, зобов´язання держав щодо криміналізації протиправних діянь, підстави щодо співпраці у сфері протидії та розслідування злочинів (Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою грошових знаків 1929 р., Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р., Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р., Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., Конвенція ООН проти корупції 2003 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р., Конвенція про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації 2010 р., Конвенція про кіберзлочинність 2001 р. тощо).

Принципи міжнародного права, міжнародні звичаї; рішення міжнародних організацій; судова практика (прецедентне право) як джерела міжнародного кримінального права водночас виступають джерелами загального міжнародного права. Детальна характеристика останніх розкривається у розділі 3 «Джерела міжнародного права».

Міжнародному кримінальному праву, як галузі міжнародного права, крім основних (загальних) принципів міжнародного права, водночас притаманні й галузеві принципи. Уперше принципи міжнародного кримінального права отримали своє нормативне закріплення у доповіді Комісії міжнародного права ООН «Принципи міжнародного права, визнані Статутом Нюрнберзького трибуналу» 1950 р., які і знайшли своє закріплення у рішенні цього трибуналу. Крім цього, принципи міжнародного кримінального права містяться в багатьох інших міжнародно-правових актах, зокрема: Міжнародній Хартії прав людини, Керівних принципах у сфері запобігання злочинності і кримінального правосуддя в контексті розвитку й нового економічного порядку 1985 р., Міжнародних стандартах і нормах ООН у галузі запобігання злочинності і кримінального правосуддя (Мінімальних стандартних правилах поводження з в´язнями 1955 р., Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку 1979 р., Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р., Мінімальних стандартних правилах ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») 1985 р., Мінімальних стандартних правилах ООН у відношенні заходів, не пов´язаних з тюремним ув´язненням «Токійські правила» 1990 р., Керівництві з ефективного розслідування і документування тортур та інших нелюдських або таких, що принижують гідність, поводження чи покарання (Стамбульський протокол) 1999 р., Правилах ООН щодо поводження з жінками-в´язнями та заходів, не пов´язаних з позбавленням волі, по відношенню до жінок злочинниць «Бангкокські правила» 2010 р. тощо), документах Ради Європи (Рекомендація № R (92) 16 Комітету міністрів Ради Європи про Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів 1992 р., Рекомендації CM/Rec(2008)11 Комітету міністрів Ради Європи щодо Європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій або заходів 2008 р., Стандартах пробації, закріплених у Рекомендації CM/Rec(2010)1 Комітету міністрів Ради Європи про Правила Ради Європи про про- бацію 2010 р. тощо). Своєрідна кодифікація принципів міжнародного кримінального права знайшла своє вираження в частині 3 «Загальні принципи кримінального права» Римського Статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р.

На підставі комплексного аналізу зазначених міжнародних документів можна сформулювати систему характерних (галузевих) принципів міжнародного кримінального права, які більш детально розглядаються в пункті 3 «Міжнародний кримінальний суд» цього розділу. Серед принципів міжнародного кримінального права слід зазначити такі:

- принцип індивідуальної кримінальної відповідальності;

- принцип «nullum crimen sine lege» («немає злочину без закону»);

- принцип «nulum poena sine lege» («немає відповідальності без закону»);

- принцип «ne bis idem» («немає повторної відповідальності за одне й те ж саме діяння»);

- принцип «ratione temporis» («відсутність зворотної сили правового акта»);

- принцип недопустимості посилання на офіційний статус або посадове становище особи;

- принцип недопустимості посилання на наказ начальника або припис закону;

- принцип незастосування строків давності.