Міжнародне право

6. Співвідношення міжнародного (публічного) та міжнародного приватного права

Міжнародні відносини не обмежуються лише міждержавними зв´язками основних суб´єктів міжнародного права. Відбуваються постійні контакти між фізичними і юридичними особами різних держав, тож, виникають відносини на рівні міжнародних неурядових організацій, які регулюються нормами міжнародного приватного права.

Між міжнародним (публічним) і міжнародним приватним правом існує тісний взаємозв´язок, який проявляється в тому, що вони регулюють міжнародні відносини. Норми міжнародного приватного права не повинні суперечити основним принципам міжнародного права. Крім того, вони мають спільну мету - забезпечення мирного співіснування та розвитку міжнародного співробітництва держав.

Розмежувати міжнародне (публічне) та міжнародне приватне право можна за різними підставами:

- за об’єктом: міжнародне право регулює міждержавні відносини, міжнародне приватне право - цивільно-правові (цивільні, сімейні, трудові тощо) відносини, ускладнені іноземним елементом;

- за суб’єктами: суб´єктами міжнародного (публічного) права є держави, нації й народи, що борються за національне визволення, міжнародні організації та державоподібні утворення; основними суб´єктами міжнародного приватного права - фізичні та юридичні особи;

- за джерелами: основними джерелами міжнародного (публічного) права є міжнародний договір, міжнародний звичай тощо; коло джерел міжнародного приватного права є значно ширшим - це національне законодавство, міжнародні договори, торгові звичаї, судова й арбітражна практика тощо;

- за методом правового регулювання: в міжнародному (публічному) праві діє метод узгодження воль держав, у міжнародному приватному праві - матеріально-правовий та колізійний методи;

- за характером відповідальності: в міжнародному (публічному) праві настає міжнародно-правова відповідальність (матеріальна, політична і індивідуальна кримінальна), а в міжнародному приватному праві - цивільно-правова;

- за сферою дії: в міжнародному (публічному) праві її можна визначити як глобальну (охоплює всі держави й інші суб´єкти міжнародного права), а міжнародне приватне право має національні межі (в кожній державі існують свої особливості застосування відповідних норм права).

Питання для самоконтролю

  1. Назвіть основні підходи до визначення міжнародного права.
  2. Дайте визначення поняття «міжнародне право».
  3. Розкрийте зміст та особливості сучасного міжнародного права.
  4. Визначте об´єкт сучасного міжнародного права.
  5. Поясніть сутність імплементації норм міжнародного права і кодифікації.
  6. Дайте визначення термінів «система міжнародного права», «загальновизнані принципи міжнародного права», «галузь міжнародного права», «інститут міжнародного права» і «норма міжнародного права».
  7. Дайте характеристику норм «jus cogens».
  8. Визначте зміст і завдання кодифікації норм міжнародного права.
  9. Назвіть основні теорії співвідношення міжнародного та національного права.
  10. Назвіть підстави розмежування між міжнародним (публічним) і міжнародним приватним правом.