З огляду на сучасний стан і тенденції розвитку міждержавних відносин міжнародне право посідає важливе місце в регулюванні суспільних відносин як у всьому світі, так і в окремих державах, виконуючи роль одного з їх ключових регуляторів. Порушення міжнародного права призводить до виникнення загроз міжнародним правопорядку, миру та безпеці, що інколи можуть виявитися непоправними.

Міжнародне право виникло разом із державами через необхідність регулювання міжнародних відносин і подолало тривалий шлях розвитку, тісно пов´язаний з історією формування й розвитку світового співтовариства.

Сучасне міжнародне право, яке ґрунтується на концепції узгодження волі держав, є динамічним за своєю природою, постійно розвивається й дедалі частіше охоплює нові сфери міжнародного співробітництва. Усе це робить міжнародне право особливо значущим, і за його відсутності система міжнародних відносин буде неспроможною належним чином функціонувати. Тому вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право» набуває особливого значення для підготовки юристів, оскільки збагачує майбутніх фахівців знаннями, що дозволяють орієнтуватися у процесах, які відбуваються на міждержавному рівні та впливають на розвиток міжнародних відносин.

Завдяки своїй значущості міжнародне право, як зазначається в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/48/29 «Програма допомоги ООН в галузі викладання, вивчення, поширення і більш широкого визнання міжнародного права» від 9.12.1993 р., повинно посісти належне місце в системі викладання правових дисциплін у всіх закладах вищої освіти. Підтвердженням цієї тези можуть слугувати слова колишнього Генерального секретаря ООН Кофі А. Аннана (1997— 2006 рр.): «Міжнародне право вже не може, та й навряд чи могло колись розглядатися як факультативний предмет, який юристи можуть вивчати, а можуть і не вивчати. Для того щоб забезпечити панування права, юристи повинні бути знайомі з міжнародним правом і навчені його методам та мають уміти досліджувати питання, що надежать до його сфери, коли в цьому виникає необхідність».

Метою запропонованого підручника «Міжнародне право» є ознайомлення з основами теорії та практики міжнародного права, особливостями сучасного міжнародного права, його галузей та інститутів, а також виявлення закономірностей розвитку міжнародного права й розкриття сутності механізму міжнародно- правового регулювання.

Ця навчальна дисципліна пропонує широкий огляд питань міжнародного права та його різноманітних напрямків, його ставлення до політики та сучасних проблем системи міжнародних відносин. Головна увага надається теоретичному підходу до міжнародного права, а також його впливу на процеси глобалізації світу.

Звернення до актуальних проблем міжнародного життя стимулює інтерес студентів, курсантів (слухачів) і магістрів до пізнання і практичного застосування отриманих знань, озброює їх умінням системно сприймати події, що відбуваються в сучасному світі, навичками вироблення аналітичних підходів до їх оцінювання, що ґрунтуються на міжнародному праві.

Матеріал підручника структуровано у такий спосіб, щоб не лише акцентувати уваги на актуальних питаннях, але й підкреслити інтегральну єдність сучасного міжнародного публічного права й відобразити важливість вивчення всього комплексу міжнародно-правових норм у їх системному зв´язку із зовнішньополітичними процесами, а також розуміння особливостей їх історичного розвитку.

Запропоноване видання буде цікавим та корисним для студентів, курсантів (слухачів) і магістрів закладів вищої освіти, програмою підготовки яких передбачено вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право», а також для правоохоронців, які не можуть ефективно здійснювати свою професійну діяльність без ґрунтовного розуміння міжнародних стандартів правоохоронної діяльності, міжнародно-правового механізму захисту прав людини, організаційно-правових засад міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю тощо.