Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Приготування концентрованого освітленого 10-відсоткового розчину хлорного вапна

  1. Надягають халат, фартух, маску, гумові рукавички.
  2. Добре провітрюють приміщення.
  3. Готують 1 кг сухого хлорного вапна, 9 л води.
  4. Наливають у скляну, емальовану, пластмасову посудину 3—4 л води, поступово висипають хлорне вапно, помішуючи дерев’яною паличкою. У кінці виливають залишок води, рівномірно перемішують. Закривають посудину. Наклеюють етикетку з зазначенням назви розчину, концентрації, дати та години заготовлення, підпис; ставлять у темне приміщення.
  5. Через добу проціджують розчин через марлю, згорнуту в декілька шарів (осад не використовують).
  6. Наклеюють етикетку, де зазначають:

10 % розчин хлорного вапна

Дата приготування

Підпис

Примітка. Освітлений розчин хлорного вапна дозволяється використовувати протягом 7 діб.

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів хлорного вапна з маточного розчину 10 % концентрації

Концентрація хлорного вапна в робочому розчині (%)

Кількість 10 % розчину хлорного вапна (мл)

Об’єм води

од

100

9,9

0,2

200

9,8

0,3

300

9,7

0,4

400

9,4

0,5

500

9,5

1

1000

9

2

2000

8

3

3000

7

5

5000

5

Таблиця 2. Приготування робочих розчинів сухих дезінфектантів

Концентрація дезінфектанту в розчині (%)

Кількість дезінфектанту (г)

Об’єм води (мл)

0,2

2

1000

1

10

990

2

20

980

3

ЗО

970

4

40

960

5

50

950

Таблиця 3. Дезінфекція різних об’єктів у акушерських стаціонарах

Пор.

номер

Об’єкт

дезінфекції

Дезінфекційний

засіб

Режим дезінфекції

Метод дезінфекції

Концен

трація

(%)

Експозиція (хв)

1

Медичні

прилади,

апарати, ус

таткування

з лакофар

бовим, галь

ванічним та

полімерним

покриттям

Септодор-форте

0,2

60

Двократне протирання розчином з інтервалом

15 хв та подаль

шим терміном

витримки від

повідно до наве

деної експозиції

Бацилоцид тра

0,25

60

сант

0,5

30

Дисмозон Пур

0,25

60

0,5

15

Хлорантіон

0,2

60

0,5

30

Пероксид водню

4,0

60

з 0,5 % мийного

засобу

2

Предмети

Лізоформін спе-

2,0

60

Занурюють у

догляду хво-

ціальний

розчин з подаль

рих (грілка,

Септодор-форте

0,4

60

шим промиван

підкладні кола тощо)

Хлорантіон Пероксид водню з 0,5 % мийного засобу

0,2

3,0

60

60

ням водою

3

Термометри

Хлорантіон

0,5

30

Занурюють у

медичні

Пероксид водню

2,0

60

розчин з подальшим промиванням водою

4

Фонендоско

Хлорантіон

од

30

Двократне

пи, манжети

Пероксид водню

3,0

30

протирання

для вимірю

з подальшою

вання АТ,

витримкою від

подушка для

повідно до екс

кисню

позиції

5

Сітка для

Хлорантіон

0,2

Двократне про

флаконів з

Пероксид водню

3,0

тирання з інтер

консервова

з 0,5 % мийного

валом 15 хв та

ною кров’ю,

засобу

подальшим тер

замінниками

міном витримки

крові та інших градуйо

60 хв

ваних пляшок

6

Клейонка з

Хлорантіон

0,2

30

Двократне про

кушетки для

Пероксид водню

3,0

тирання ганчір

огляду хворо

з 0,5 % мийного

кою, змоченою

го, фартухи

засобу

у розчині, при

з полімерних

нормі витрат

матеріалів,

200 см32 з по

покриття 3

дальшим проми

клейонки для меблів, мішки з клейонки для брудної білизни тощо

ванням водою

(%)

(хв)

7

Емальовані

Хлорантіон

0,2

60

Промивають з

тази, лотки

Пероксид водню

3,0

60

подальшим тер

для збирання

з 0,5 % мийного

міном витримки

використа-

засобу

відповідно до

ного пере-

вказаної експо

в’язувального матеріалу, підкладних клейонок, паперу тощо

зиції

8

Холодильник

Хлорантіон

0,2

60

Двократне про

(внутрішні

Пероксид водню

3,0

60

тирання з інтер

поверхні)

з 0,5 % мийного

валом 15 хв з

засобу

подальшим терміном витримки відповідно до експозиції та промиванням водою

9

Посуд столо

Лізоформін спе

2,0

60

Звільняють від

вий (без за

ціальний

залишків їжі

лишків їжі)

Септодор-форте

ОД

зо

та занурюють у

Хлорантіон

од

60

розчин з подаль

Пероксид водню

4,0

50

шим промиван

з 0,5 % мийного

ням водою при

засобу

нормі витрат 2 л на 1 комплект

10

Посуд столо

Лізоформін спе

2,0

120

Занурюють у

вий із залиш

ціальний

1,0

60

розчин з подаль

ками їжі

Септодор-форте

од

120

шим промиван

Хлорантіон

0,2

90

ням водою

Пероксид водню з 0,5 % мийного засобу

4,0

60

11

Посуд з-під

Хлорантіон

0,2

120

Занурюють у

виділень (під

Хлорне вапно

3,0

ЗО

робочий розчин

кладні судна,

Пероксид водню

1,0

60

дезінфекційного

відра, горшки

з 0,5 % мийного

4,0

60

засобу з подаль

тощо)

засобу

шим промиванням водою

12

Посуд лабора-

Хлорантіон

0,2

120

Кип’ятять у

торний

Хлорне вапно

3,0

30

2,0 % розчині

1,0

60

соди протягом

Пероксид водню

4,0

60

15 хв з моменту

з 0,5 % мийного

закипання. Далі

засобу

занурюють у робочий розчин дезінфекційного засобу з наступним промиванням водою

13

Прилади і

Хлорамін Б

1,0

ЗО

Занурення в

матеріали з

розчин з подаль

корозійного

шим промиван

матеріалу не

ням водою або

забруднені

двократне про

кров’ю, що не мають контакту з слизовими оболонками, рановими поверхнями

Хлорамін Б з 0,5 % мийного засобу

Хлоргекседина

глюконат

0,75

0,5

зо

30

тирання

Пероксид водню

3,0

Двократне про

з 0,5 % мийного засобу

тирання

Формалін

3,0

Двократне протирання

14

Білизна хво

Лізоформін спе

2,0

120

Занурюють у

рого (натіль

ціальний

розчин з подаль

на, постільна)

Септодор-форте

0,1

120

шим пранням

Хлорантіон

0,2

60

(норма витрат 4 л на 1 кг сухої

Пероксид водню з0,5 % мийного засобу

4,0

60

білизни)

15

Ганчірки для

Лізоформін спе-

2,0

60

Кип’ятять у

миття посуду

ціальний

2,0 % розчині

та поверхонь

Хлорантоїн

0,2

60

соди або у роз

Пероксид водню

4,0

60

чині синтетич

у суміші з 0,5 %

ного мийного

мийного засобу

засобу протягом 15 хв з момен

ту закипання. Замочують у робочому розчині дезінфекційного засобу з подальшим прополіскуванням водою

16

Виділення

Хлорне вапно

Сухий

60

Засипають при

хворого (фе

препа

нормі витрат

калії, сеча,

рат

200 г на 1 кг

мокротиння)

17

Приміщення

Мікробак-форте

0,05

60

Зрошують за

(підлога, сті

Септодор-форте

0,1

15

допомогою

ни, віконні

Бацилоцид тра

0,25

60

гідропульта

рами, двері

сант

0,5

ЗО

чи протирають

тощо), тверді

Дисмозон Пур

0,25

60

ганчіркою, змо

меблі

0,5

15

ченою у розчині

Лізоформін спе

2,0

60

дезінфекційного

ціальний

0,2

60

засобу

Хлорантіон

4,0

60

(норма витрат

Пероксид водню у суміші з 0,5 % мийного засобу

300 см32)

18

Гумові

Хлорантіон

0,2

60

Двократне про

килими

Пероксид водню

3,0

зо

тирання з ін

у суміші з 0,5 %

тервалом 15 хв

мийного засобу

або зрошення з подальшим терміном витримки відповідно до експозиції

І9

Санітарно-

технічне

обладнання

Лізоформін спеціальний

Хлорантіон

Пероксид водню у суміші з 0,5 % мийного засобу

2,0

0,2

3,0

120

60

60

Зрошення або двократне протирання розчином з інтервалом 15 хв

(норма витрат 500 см32) з подальшим промиванням водою

20

Збиральний

матеріал

Хлорантіон

Пероксид водню у суміші 0,5 % мийного засобу

0,2

3,0

60

120

Кип’ятять у 2,0 % розчині соди протягом 15 хв з моменту закипання. Замочують у робочому розчині дезінфекційного засобу (норма витрат 4 дм33) з подальшим промиванням та сушінням

21

Зонд,балон для відсмоктування слизу

Водяна насичена пара під тиском 2 атм

20

У паровому стерилізаторі

22

Кисневі маски, ріжок від кисневої подушки

Пероксид водню

Хлоргексидину

глюконат

3,0

0,2

60

60

Двократне протирання з інтервалом 15 хв

23

Кувез

Пероксид водню з 0,5 % мийного засобу

3,0

За методикою, що викладена в інструкції ГІО експлуатації кувезів

24

Ножиці для

підрізання

нігтів, мета

Хлоргекседина

глюконат у 70 %

етиловому спирті

0,5

30

Занурення з на

ступним проми

ванням водопро

леві станки

для гоління

Формалін

10,0

15

відною водою

Дистильована

вода при 100 °С

4,0

30 хв з

моменту

заки

пання

Кип’ятіння

Дистильована

60

15 хв з

вода з 2 % розчи

моменту

ну соди при 100 °С

заки

пання