Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Атестація професійного рівня фельдшера і акушерки

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ № 5110101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

Фельдшер готується до надання долікарняної лікувально- профілактичної та санітарно-профілактичної допомоги, першої термінової медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.

Фельдшер повинен знати:

 1. Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища; організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних закладів; методику статистичних досліджень; відомості про стан здоров’я населення; правила техніки безпеки при роботі з медичним інструментарієм і обладнанням; питання організаційної діяльності служби екстремальної медицини і медичної служби цивільної оборони.
 2. Основні положення медико-біологічних дисциплін і основи загальноспеціальних дисциплін, необхідні для вирішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини; причини і чинники ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку; основи фармакотерапії, дозування та методику введення в організм лікарських засобів; правила обліку, виписки і зберігання лікарських препаратів.
 3. Сучасну класифікацію, етіологію і патогенез найбільш поширених захворювань людини, методи їхньої діагностики; принципи лікування і догляду за хворими, особливості патології людини в різних вікових групах.
 4. Методику обстеження і догляду за хворими, дітьми і людьми похилого віку, маніпуляційну техніку; сучасну анестезійну і реанімаційну апаратуру, основні види реанімаційних заходів; правила асептики і антисептики; принципи санітарно- протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму; принципи і норми медичної етики і деонтології.
 5. Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя; методи санітарно-гігієнічного і епідемічного обстеження; методи диспансерного обслуговування населення; специфічну профілактику захворювань; основи раціонального харчування, дієтики і оптимального розпорядку праці та побуту; питання охорони здоров’я дітей; методи санітарно-освітньої роботи.

Фельдшер повинен уміти:

 1. Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати; діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти; володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань; направляти хворих на консультації та обстеження до лікарів-спеціалістів, лабораторні та функціональні дослідження; володіти методами обстеження дітей і вагітних.
 2. Надавати невідкладну (термінову) долікарську допомогу; володіти прийомами реанімації; асистувати лікареві під час оперативних втручань і складних інструментальних досліджень та лікарських процедур; приймати нормальні пологи.
 3. Здійснювати спостереження і догляд за хворими, дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних закладів і вдома; готувати пацієнтів та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур; володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень; виконувати нескладні лабораторні дослідження, вміти їх оцінювати; забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно- протиепідемічний режим.
 4. Здійснювати поточний санітарний нагляд за закладами для дітей і підлітків, комунальними, харчовими і промисловими об’єктами, водопостачанням і очисткою населених пунктів; організовувати і проводити протиепідемічні заходи у вогнищах інфекційних захворювань, у тому числі карантинних.
 5. Вести затверджену медичну документацію; здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності; володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показників діяльності закладів охорони здоров’я, якості надання медичної допомоги і стану здоров’я населення; вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю.
 6. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганди здорового способу життя. Сприяти формуванню етики і сімейних відносин, раціональному плануванню сім’ї.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ № 5110107 “АКУШЕРСЬКА СПРАВА"

Акушерка готується до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках, виконання призначень лікаря по догляду за хворими. Вона призначається для роботи: у міських та районних акушерсько-гінекологічних закладах, пологових будинках, пологових відділеннях лікарень, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально- профілактичних закладах на первинних посадах акушерки, медичної сестри, завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом. Акушерка повинна бути підготовлена до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка сприяла б суспільному розвитку, уміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене; повинна мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності; вміти приймати професійні рішення з урахуванням їхніх соціальних наслідків.

Акушерка повинна знати:

 1. Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови і рішення уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища; нормативні документи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах; по організації роботи пологових та гінекологічних відділень, жіночих консультацій; правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; питання організаційної діяльності служби експериментальної медицини та медичної служби цивільної оборони.
 2. Основні положення медико-біологічних та загальноспеціальних дисциплін, потрібних для вирішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини (дитини); причини і чинники ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку; основи фармакотерапії, дозування та методику введення в організм лікарських засобів; правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів.
 3. Методику обстеження, встановлення діагнозу та терміну вагітності, прийняття пологів (за відсутності лікаря), маніпуляційну техніку; правила асептики і антисептики; проведення профілактичних оглядів жінок.
 4. Принципи і норми медичної етики і деонтології, вирішення де- онтологічних завдань у процесі надання медичної допомоги і догляду за вагітними, породіллями та гінекологічними хворими.
 5. Планування роботи ФАПу; принципи вирішення питань фінансово-матеріального забезпечення діяльності ФАПу, здійснення статистичної звітності та її аналізу; систему ведення медичної документації; організацію амбулаторного прийому.
 6. Принципи профілактики захворювань та основи здорового способу життя; методи диспансерного обслуговування населення; основи імунопрофілактики; питання охорони здоров’я дітей; методи санітарно-освітньої роботи.

Акушерка повинна вміти:

 1. Проводити загальне і клінічне обстеження хворих та оцінювати результати; діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти; володіти сучасними методами терапії та профілактики захворювань; володіти методами обстеження дітей і вагітних.
 2. Надавати невідкладну долікарську допомогу; здійснювати спостереження і догляд за хворими, дітьми, людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних закладів і вдома; готувати пацієнтів для лікувально-діагностичних процедур.
 3. Здійснювати поточний санітарний нагляд за закладами для дітей і підлітків; організовувати і проводити протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань, у тому числі карантинних.
 4. Вести затверджену медичну документацію; вирішувати деонтологічні завдання в процесі надання медичної допомоги і догляду за вагітними, породіллями, гінекологічними хворими.
 5. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, раціонального харчування.
 6. Проводити профілактичні огляди жінок, давати їм оцінку, пропагувати здоровий спосіб життя.