1. ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

2. ЗУ “Про основи національної безпеки України”.

3. ЗУ “Про підтвердження відповідності”// Офіційний вісник України. – 2001. – Вип. 24. – С. 1–8.

4. ЗУ “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”. № 2623-ІІІ // Вісник НАН України. – 2001. – № 9.

5. ЗУ “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Вісник НАН України. – 1999. – № 11.

6. ЗУ “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності”. – <http://www.sta.gov.ua/documents/dermito/75-95/htm>.

7. Наказ Держ. комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації “Про затвердження Порядку впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог директив Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 1999. – Вип. 7. – С. 276–287.

8. Послання Президента України до ВР України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки” // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 33.

9. Постанова ВР України “Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України” від 18 липня 1995 р. – № 532-95-п.

10. Постанова КМУ “Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР” від 3.01.2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – Вип. 2. – С. 231–233.

11. Постанова КМУ “Про Раду стандартизації” // Офіційний вісник України. – 2002. – Вип. 15.

12. Указ Президента України “Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС” (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 573/2003 від 5. 07. 2003). – <www.kmu.gov.ua>.

13. Указ Президента України “Про податкові заходи щодо збільшення надходжень в економіку України” // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58.

14. Указ Президента України “Про нові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі” // Відомості ВРУ. – 2000. – № 6.

15. Указ Президента України “Про новий склад Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 9.

16. Указ Президента України “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 41.

17. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року “Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі”. – <http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=951%2F2005>.

18. Антонюк О. Національні інтереси України у контексті геополітики сучасної Росії // Політика і час. – 2000. – № 5–6. – С. 43.

19. Базилевич В. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки / В. Бази-девич, І. Мазур // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 19.

20. Бандурка В. Основи економічної безпеки. – Х., 2003. – 250 с.

21. Барановський О.І. Фінансова безпека: Монографія. – К.: Фенікс, 1999.

22. Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу / В.В. Безум-лий, С.В. Козинець. – К.: ВЦ “Академія”, 2003. – 688 с.

23. Безчасний Л. Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні / Л. Безчасний, С. Онишко // Економіка України. – 2001. – № 3. – C. 5.

24. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – М.: Международные отно-шения, 1987. – 616 с.

25. Бершеда Є.Р. Реконфігурація альянсів та країни перехідного періоду // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – С. 45–47.

26. Бесараб О. ЕС поможет своим компаниям выиграть конкуренцию // Компаньон. – 2003. – № 44. – С. 28–29.

27. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. – К.: ВО “Батьківщина”, 2001. – 300 с.

28. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.

29. Богиня Д.П. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій та можливості його застосування в Україні // Вісник Академії економічних наук України: Науковий що-річник. – 2002. – № 2. – 171 с.

30. Богиня Д.П. Мотиваційні аспекти залучення іноземних інвестицій та стимулю-вання соціально-трудових відносин // Вісник ТУП. – 2004. – № 3, т. 1. – С. 11–15.

31. Бодрук О.С. Нові риси старого світу – військово-політична інтеграція європей-ських країн // Стратегічна панорама. – 2000. – № 1–2.– С. 39–49.

32. Бондарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 14–18.

33. Бріль Р. Соседство по-новому//Украинская инвестиционная газета. – 2003. – № 13. – С. 12–13.

34. Бройсс Ф. Макроэкономические последствия расширения ЕС для его старых и новых членов // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 5. – С. 28–33.

35. Будущее Украины определят следующие десять месяцев // Зеркало недели. – 2003. – № 28 (26 июля). – С. 3.

36. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою. – К.: К.І.С., 1998. – С. 38–39.

37. Бураковский И. Экономическая политика Украины: формальные и реальные аль-тернативы развития // Полис. – 1999. – № 6. – С. 62–69.

38. Бурляй А.Б. Шлях України до ЄС через вирішення проблем малого і середнього бізнесу // Економіст. – 2004. – № 2. – С. 22–24.

39. Василевський О.Л. Структура геополітичних інтересів України / О.Л. Василевсь-кий, М.Н. Гончар. – К.: Наукова думка, 1995. – 186 с.

40. Василенко С. Українська геополітика. Вектор визначено // Віче. – 2000. – № 9. – С. 14.

41. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. – М.: Статут, 2000. – 388 с.

42. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунту-вання та підготовки рішень на вищих рівнях управління. – К.: НІСД, 1995. – 262 с.

43. Войнаренко М.П. Кластерні технології в системі підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур // Вісник ТУП. – 2003. – № 6, т. 1. – С. 7–11.

44. Войнаренко М.П. Развитие строительства в Украине и России на основе реализации кластерной концепции / М.П. Войнаренко, А.Н. Асаул // Вісник ТУП. – 2004. – № 3, т. 1. – С. 15–22.

45. Воробйов Є. Тіньова економіка в умовах системної кризи / Є. Воробйов, Б. Тим-ченко // Економіка України. – 1998. – № 8. – С. 46.

46. Гетьманчук О. Затяжна євролотерея // Український діловий тижневик “Контрак-ти”. – 2004. – № 16. – <www.kontrakty.com.ua>.

47. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / За ред. О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’я-ненко. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

48. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Мо-нографія / За ред. Т.М. Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. – 642 с.

49. Глинкина Н. Расширение ЕС: взгляд из России // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 2. – С. 41–46.

50. Горська О. Структура економіки України як фактор економічної безпеки // Регіо-нальна економіка. – 2002. – № 3. – С. 61–68.

51. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. – К.: МАУП, 2000. – 148 с.

52. Гук М. Пітер. Європа у період 1990-х pp. і на сучасному етапі // Журнал Євро-пейської економіки. – 2003. – № 1, т. 2. – С. 46–59.

53. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

54. Гуменюк Б.І. Міжнародні організації // Політика і час. – 1998. – № 2. – С. 126.

55. Гуменюк Б.І. Сучасна дипломатична служба / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба. – К.: Либідь, 1998. – 255 с.

56. Данилишин Б.М. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення про-дуктивних сил регіонів. – К.: РВПС України НАН України, 1998. – 151 с.

57. Дацків P. Економічна безпека у глобальному вимірі // Актуальні проблеми еконо-міки. – 2004. – № 7. – С. 143–153.

58. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации. – Женева: МБТ, 1998. – 23 с.

59. Денисюк В. Опыт двухсторонних соглашений: Швейцария -ЕС и выводы для Евро-пейских стран СНГ // Общество и экономика. – 2003. – № 1. – С. 185–184.

60. Державна програма заохочення іноземних інвестицій. – <http:// www.rada.kiev.ua>.

61. Джелаш В.И. Замечания, предложения и дополнение к проекту Закона Украины “Про інноваційну діяльність” // Проблеми науки. – 2001. – № 2. – С. 22.

62. Дипломатический словарь. – М.: Русский язык, 1984. – 885 с.

63. Дипломатия России и проблеми толерантности в условиях глобализации. Круглый стол / МГИМО МИД России. – <http://www.mgino.ru/kf/docs.htm>.

64. Долженков О.Ф. Характерні риси сучасної організованої злочинності // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 10.

65. Достойный труд. Доклад Генерального директора Международного бюро труда // Международная конференция труда. 87-я сессия. – Женева: МБТ. – 1999. – 35 с.

66. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.

67. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М.: Экономика, 2003. – 271 с.

68. Економічна безпека: проблема і стратегія забезпечення в Україні. – X.: ХІБМ, 1998. – 179 с.

69. Нижник В.М. Економічна дипломатія. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 125 с.

70. Експрес-доповідь Хмельницького обласного управління статистикою станом на 1 січня 2004 р. – С. 2–10.

71. Епифанов Д. Трудная дорога в ЕС // Компаньон. – К. – 2003. – № 44. – С. 24–26.

72. Європейський Союз та Україна. Представництво Європейської Комісії в Україні. – К.: Наукова думка, 1997. – 282 с.

73. Європейський Союз та Україна. Представництво ЄК в Україні. – К.: Наукова думка, 2002. – 320 с.

74. Єременко І. Розширення ЄС на схід і його вплив на країни-некандидати на вступ // Журнал Європейської економіки. – 2002. – № 3, т. 1. – С. 291–299.

75. Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 1–2. – С. 18–24.

76. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах. – К.: НІСД, 1998. – 250 с.

77. Жданов І. Корупція в Україні: спроба аналізу. –

<http://www.ji-magazine.lviv.ua/ji-junior/N32-1/zhdanov.htm>.

78. Завлин П.И. Инновационный менеджмент: Справ. пособие / П.И. Завлин, А.К. Ка-занцев. – М.: Экономика, 2000. – 475 с.

79. Заперняк Н. Проблеми розширення ЄС наприкінці XX ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 1999. – Вип. 9. – С. 79.

80. Звіт про світовий розвиток. – Важке завдання розвитку. – Показники світового розвитку // Published for the World Bank Oxford University Press, 1997.

81. Зовнішньоекономічна діяльність: Держкомстат. – 2004. – <http://www.ukrstat.gov.ua>.

82. Зонова Т. Контуры дипломатической службы XXI века. – К.: ІнЮре, 2000. – 58 с.

83. Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 237 с.

84. Іващенко П.О. Економічна безпека в системі національної безпеки України // Ринкова трансформація економіки: Зб. наук. праць. – Х.: ХДЕУ, 1998. – Вип. 3.

85. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 1999. – 492 с.

86. Казанцев В. Нетрадиционная дипломатия // Русский Журнал. – 1998. – 16.02. – № 12.

87. Канцелярук Б. Детермінанти нового світопорядку // Розбудова держави. – 2000. – № 7–12 (97–102). – С. 3–7.

88. Каспров P.M. Україна і ЄС // Право України. – 2004. – № 2. – С. 137–139.

89. Категорія виявленої порівняльної переваги та оцінка перспектив України // Журнал Європейської економіки. – 2003. – № 3. – С. 21–23.

90. Качинський А.Б. Стратегія національної безпеки: сучасний вимір / А.Б. Качинсь-кий, В.С. Корендович. – <http://www.erriu.ukrtel.net/storinka.php?id=33.htm>

91. Кашпір P. Фінансово-економічні передумови і окремі проблеми монетарної ін-теграції нових членів ЄС // Економіка України. – К. – 2004. – № 1. – С. 64–69.

92. Кериз В. Вступ до права Європейського Союзу. – К.: Знання, 2002. – 381 с.

93. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х ч. – Ч. 1. Международная микро-экономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Экономика, 2003. – 760 с.

94. Кириленко В. Торгово-економічне співробітництво України з ЄС / В. Кириленко, Л. Литвин // Вісник ТАНГ. – 2004. – № 4. – С. 116–123.

95. Кінах Я. Основні напрямки діяльності Європейського банку реконструкції та роз-витку в Україні // Економічний часопис. – 1996. – № 5–6. – С. 42–46.

96. Клименко И. Европейский барьер // Компаньон. – 2003. –№ 42. – С. 22–25.

97. Коваленко В. На Западном направлении – перемены // Компаньон. – 2003. – № 23. – С. 20–24.

98. Ковальова О. Зближення позицій сторін на переговорах про вступ до Європейсь-кого Союзу: досвід сучасного етапу розширення // Людина і політика. – 2003. – № 4. – С. 18–27.

99. Коженьовскі Л. Управління безпекою // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1. – С. 147–154.

100. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політична думка. – 1999. – № 1–2.

101. Козаченко Г. Економічна безпека підприємства, сутність та механізм забезпе-чення. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

102. Коломійко М.Ф. Можливості для українських підприємств після вступу до СОТ і створення зони вільної торгівлі з ЄС // Універсум. – 2003. – № 11–12. – С. 25–27.

103. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. – Л.: Астролябія, 2005. – 520 с.

104. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. – 1997. – 4 лютого.

105. Концепція економічної безпеки України. – К.: Ін-т екон. прогнозування; Кер. про-екту В.М. Геєць. – К.: Лотос, 1999. – 82 с.

106. Концепція національної безпеки України (схвалена Верховною Радою 16.01.1997) // Національна безпека України. – 1997. – 36 с.

107. Концепція національної безпеки України. – <http://www.marchuk.kiev.ua/ni/3p.html.

108. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. по-сібник. – К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.

109. Кораблін С. Не про те сперечаємося //Дзеркало тижня. – 2003. – № 34. – С. 18–21.

110. Корупція у стосунках між підприємствами і державою у країнах Європи та Середньої Азії в 1999–2002 рр. // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 71. – С. 5.

111. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Озріха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕШКС, 2003. – 318 с.

112. Корягина Т. Прогнозы 2003 г. – <http://supol.narod.ru/archive.htm>.

113. Кочетов З.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). – М.: БЕК, 1999. – 480 с.

114. Кравченко І.С. Трудозберігаюча функція зайнятості. – К.: Ін Юре, 1998. – 360 с.

115. Кравченко С. Основні напрямки забезпечення економічної безпекии України / С. Крав-ченко, С. Теленик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 12. – С. 6–10.

116. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент. – М.: РДЛ, 2001. – 352 с.

117. Кузьменко Е.С. Экономические преступления и банковская система Украины // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 2. – 2003. – С. 36.

118. Ларін М. ЄC: “похід” на схід // Юридичний вісник України. – К., 2003. – С. 11.

119. Лісіцин Е. Національна безпека // Віче. – 2000. – № 6.

120. Лісіцин Е. Стратегічне партнерство – поняття сучасне // Віче. – 1999. – №2 (83).

121. Лісовенко В. Українська інтеграція в Європу: регіональний аспект // Вісник НБУ. – 2003. – № 10. – С. 14–15.

122. Мадіссон В. Глобальні проблеми та національний інтерес у зовнішній політиці // Політологічні читання. – 1993. – № 4.

123. Маклакелидзе Т. Экологическая и экономическая безопасность: взаимосвязь и влияние на экономический рост // Экономист. – 2002. – № 3. – С. 83–87.

124. Макогон Ю. Економічні наслідки приєднання України до Світової організації торгівлі / Ю. Макогон, М. Янковський // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 69–78.

125. Маньковська Н. Взаємозв’язок між потоками прямих іноземних інвестицій та зовнішньою торгівлею в перехідних економіках на прикладі України / Н. Маньковська, Дж. Дін // Сприяння сталому економічному зростанню в Україні. – К.: Альфа-Принт, 2001. – С. 271–299.

126. Матюшко П. Підприємства, створені згідно з європейським правом // Юридичний журнал. – 2003. – № 10. – С. 82–83.

127. Мениль Ж. Социальная подножка зоне евро // Компаньон. – 2003. – № 37. – С. 22–23.

128. Меняйло Л. Ринок ліцензій України // Інтелектуальна власність. – 1999. – №2. – С. 29–33.

129. Михаленко Р.П. Україна – ЄС: результати і перспективи співробітництва / Р.П. Ми-халенко, С.Д. Грищенко // Діловий вісник. – 2003. – № 9. – С. 8–9.

130. Міщенко B.C. Євроінтеграція України та формування основ інноваційної моделі // Вісник НБУ. – 2003. – № 10. – С. 22–23.

131. Міжнародна інвестиційна діяльність / Ред. кол. Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозковий. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

132. МЗС України. Стратегія інтеграції України до ЄС. Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною. – <www.mfa.gov.ua>.

133. МЗС України. Україна на світовій арені. Інформація про зовнішньополітичні пріоритети України. – [Цит. 2004, 3 грудня]. – <www.mfa.gov.ua>.

134. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446 с.

135. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. – 1999. – № 1. – С. 42–51.

136. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К.: КВШ, 1999. – 236 с.

137. Муньє Ж. Економічна інтеграція в ЄС – оптимальне рішення для України та Європи // Вісник НБУ. – К., 2003. – № 10. – С. 24–25.

138. Мур А. Руководство по безопасности бизнеса. – М.: Экономика, 2002. – 302 с.

139. Мурадян А.Л. Самая благородная наука. Об основных понятиях международной политической теории. – М.: Мир, 1990.– 275 с.

140. Мьоллерс Ф. Прямі іноземні інвестиції в Україну // Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду реформ. – К.: Фенікс, 1998. – С. 141–259.

141. НАТО після Вашингтонського самміту: можливості для Європи. – К., 2000.

142. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997. – 368 с.

143. Національна безпека України. 1994–1996 pp. Наук. доповідь. – К.: НІСД, 1997. – 126 с.

144. Національні інтереси. – <http://www.niss.gov.ua/book/Gonez/004.htm#a1>.

145. Нижник В.М. Затрати і результати праці в транзитивній економіці. – Хмель-ницький: Поділля, 2000. – 359 с.

146. Нижник В.М. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. – Хмель-ницький: ХДУ, 2003. – 327 с.

147. Нижник В.М. Розширення функцій економічної дипломатії в системі євроінтег-раційних процесів // Вісник ТУП. – 2003. – № 6, ч. 2. – С. 11–13.

148. Нижник В.М. Інноваційні особливості забезпечення євроінтеграційного розвитку соціально-трудових відносин в Україні // Вісник ТУП. – 2004. – № 3, т. 1. – С. 7–11.

149. Нижник В.М. Завдання та перспективи розвитку української економіки в кон-тексті вступу у Світову організацію торгівлі // Вісник ХНУ. – 2005. – № 2, т. 1. – С. 10–14.

150. Нижник В.М. Ефективність інвестиційних процесів між Україною та ЄС // Вісник ХНУ. – 2006. – № 1. – С. 7–12.

151. Никитин А.В. Анализ трудовых показателей. – М.: Экономика, 1989. – 288 с.

152. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра, 1994. – 191 с.

153. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детер-мінант і економічної глобалізації // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 12–18.

154. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

155. Организация договора коллективной безопасности. – <http://www.dkb.gov.ru/a/a.htm>.

156. Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Ін-Юре, 1999. – 271 с.

157. Осика С.Г. Світова організація торгівлі / С.Г. Осика, В.І. П’ятницькій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: К.І.С., 2004. – 504 с.

158. Осьмова М.Н. Проблемы включения стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. – 2002. – № 6. – С. 69–82.

159. Павловський М. Шлях України. Шлях вліво, шлях вправо – хибний шлях. – К.: Техніка, 1996. – 126 с.

160. Паламарчук В. Взаємодія напівдемократій та усталених демократій – можливе майбутнє Європи / В. Паламарчук, О. Литвиненко // Віче. – 2003.– № 4. – С. 45–54.

161. Паньков В. Экономическая безопасность: новые аспекты проблемы // Внешняя торговля. – 1992. – № 6. – С. 28–32.

162. Пастернак-Таранушенко Д. Економічна безпека держави. – К.: Наукова думка, 2002. – 302 с.

163. Пастернак-Таранушенко Д. Результати дослідження шляхів забезпечення еконо-мічної безпеки України // Економіка України. – 1999. – № 2.

164. Пахомов Ю. Взгляд на трансформации в Украине с позиций глобализации // Стра-тегія економічного розвитку України. – 2002. – Вип. 118. – С. 8–19.

165. Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 234 с.

166. Пахомов Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко. – К.: Международный деловой центр, 1998. – 432 с.

167. Пилипчук П.Р. Експортна політика України // Діловий вісник. – 2003. – № 8. – С. 8–9.

168. Пирожков С. Українсько-російські відносини у євроатлантичному інтер’єрі // Політична думка. – 1999. – № 16.

169. Плаксов В.А. Якість і нормування праці. – К.: Наукова думка, 1982. – 140 с.

170. Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Збірник навчально-методичних матеріалів / С.Ф. Покропивний, А.П. Новак. – К.: КНЕУ, 1997. – 234 с.

171. Пономарьов В.В. Розвиток банківської системи як шлях інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 27–34.

172. Прісняков В.Ф. Тіньова економіка і методи визначення її обсягу // Фінанси Ук-раїни. – 2000. – № 7. – С. 36–42.

173. Проді P. Задум об’єднаної Європи / Пер. з італ. К. Тищенка. – К.: К.І.С, 2002. – 140 с.

174. Проект звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ. –<http//www.wto.gov.ua/ukr>.

175. Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пуш-каренко, М. Логвиненко // Економіка України. – 2004. –№ 10. – С. 12–18.

176. Розенберг Д. Расширение Европейского Союза на восток: проблемы конвер-генции // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 1. – С. 31–37.

177. Рокоча В. Глобалізаційні чинники трансформації національних економічних ін-тересів // Вісник КНЕУ. – 2004. – № 1. – С. 41–49.

178. Рукомеда Р. Європейський Союз на межі структурних перетворень // Дзеркало тижня. – 2003. – № 25. – С. 5.

179. Руснак І. Безпека і національні інтереси України // Віче. – 2000. – № 5. – С. 17–21.

180. Рюле М. Партнерство заради миру: погляд з НАТО / М. Рюле, Н. Вільямс // Політична думка. – 1995. – № 5.

181. Савельев Є. Інвестиційний аспект інтеграції // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 90.

182. Сакс Дж. Економіка перехідного періоду: Уроки для України / Дж. Сакс, О. Пиво-варський. – К.: Основи, 1996. – 298 с.

183. Салмін О. Росія, Європа та новий світовий порядок // Політична думка. – 1999. – № 15.

184. Сахань І.Я. Зайнятість та доходи в системі економічного розвитку // Проблеми ринку праці. – К.: РВПС, 2002. – С. 17–19.

185. Сіденко В. Важкий шлях до Євросоюзу / В. Сіденко, О. Барановський // Дзеркало тижня. – 2004. – № 2. – С. 12–14.

186. Соболев В. Найважча частина дистанції. Естонія – Європейський Союз: від мрії до реальності // Політика і час. – 2002. – № 2. – С. 68–72.

187. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568 с.

188. Статистичний щорічник України за 2002 рік: Довідкове видання / За ред. О.Г. Осау-ленка. – К.: Техніка, 2003. – С. 15.

189. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2002 р. Хмельницьке обласне управління статистики. – Хмельницький, 2003. – 504 с.

190. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. – К.: Основи, 1988. – 854 с.

191. Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник / За ред. В. Степанова. – К.: КНЕУ. – 2002. – С. 115–123.

192. Тіль Є. Інвестиційний клімат у Росії та в Україні: спільна слабкість інституційних та політичних засад. – К.: Альфа-Принт, 2001. – С. 186–199.

193. Трудовые ресурсы и глобализация экономики: отчет о мировом развитии // Все-мирный банк, 1995. – 760 с.

194. Україна і світова економіка: оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики. – К., 2002. – С. 29–30.

195. Україна на роздоріжжі: Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А. Зінденберга, Л. Хоффмана. – К.: Фенікс, 1998. –235 с.

196. Українські пріоритети в геополітиці // Віче. – 2000. – № 5.

197. У дзеркалі статистики. Економіка України за січень-лютий 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 53.

198. Федоренко В.Г. Інвестознавство. – К.: МАУП, 2004. – 503 с.

199. Федоренко В.Г. Міжнародні і правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні / В.Г. Федоренко, О.Г. Чувардинський, О.Ф. Іткін. – К.: Науковий світ, 2002. – 492 с.

200. Фельтхэм Р. Настольная книга дипломата. – Минск: ООО “Новое издание”, 2002. – 304 с.

201. Філіпенко А.С. Світова економіка. – К.: Либідь, 2000. – 586 с.

202. Філіпенко А.С. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник / А.С. Філіпенко, B.C. Будкін, А.С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2002. – 458 с.

203. Фомін С. “Європейський вибір” України без українського вибору ЄС // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 61–86.

204. Фомін С. Чи потрібні нам інвестиції? // Політика і час. – 2001. – № 3. – С. 18.

205. Фомішин С.П. Фінансова взаємодія з ЄС у контексті геоекономічних пріоритетів України // Науково-технічна інформація. – 2003. – № 2. – С. 24–26.

206. Фурдичко О. Екологічна безпека України – запорука її економічної стабільності // Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – С. 18–24.

207. Храбан І. У рамках євроатлантичного партнерства//Політика і час. – 2003. – № 1. – С. 64–72.

208. Хунтуа З. Международная конкуренция и национальная экономическая безо-пасность // Общество и экономика. – 2004. – № 2. – С. 69–85.

209. Цеголко С. Сусідська “лінія Проді” // Галицькі контракти. – 2003. – № 5. – С. 12–13.

210. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д.М. Черваньов, Нейкова Л.І. – К.: Науковий світ, 1999. – 365 с.

211. Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 26–28.

212. Шпірко А. Європейський вибір України // Вісник НБУ. – 2003. – № 7. – С. 32–37.

213. Шпірко А. Україна і світ: шляхи поглиблення співробітництва // Вісник НБУ. – 2003. – № 10. – С. 26–33.

214. Щербакова Т. Відкритий шанс закритого ЄС / Т. Щербакова, А. Блінов // Галицькі контракти. – 2003. – № 47. – С. 22–23.

215. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. – М.: МО, 2001. – 408 с.

216. Яценко М. Регіональна економічна безпека у контексті національної економічної безпеки // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 2. – С. 3–6.

217. Finn H. Enger. ISO 9000 and 14000 Compatibility: Challenges and Hurgles // ISO Bulletin. – 1997. – 8 August.

218. Glasson J., Therivel R., Chadwick A. Introduction to Environmental Impact Assassment. – UK: UCL Press, 1995. – 342 p.

219. Goverment Finanse Statistics 1997. – Washington: IMF, 1997. – 189 p.

220. Resolution du Parlement europeen sur la delimitation des competences entre l’Union europeenne et les Etats members. 16 mai 2002. – PE 304.276 – 2001/2024 (INI).

221. Sadler B. Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to improve Performance. – Canada, 1996. – 232 p.

222. The Flexible Economy: Causes and Consequences of the Adaptability of National Economies. Edited by Tony Kfflick. London & New York: Routledge, 1995. – 265 р.

223. Therivel R. Strategic Environment Assessment. – 1993. – 182 p.

224. Tietenberg T. Environmental Economics and Policy. – USA: Harper Collins College Publishers, 1994. – 432 p.