Етика ділових відносин

1.6. Сутність і зміст етики ділових відносин

Однією з причин, чому інвестиції в Україну надаються іноземними інвесторами не дуже охоче, є недовіра до наших підприємців, які не завжди дотримуються слова, підписаних контрактів, порушують етичні принципи ведення бізнесу, етику ділових стосунків.

Економічна діяльність, бізнес, менеджмент можуть успішно здійснюватися тільки за наявності загальноприйнятих етичних норм. Повинні існувати певні правила, норми, що вказують, яка поведінка є допустимою, а яка ні. Адже, якщо діловий партнер не “тримає слово”, зриваються переговори, постачаються неякісні товари, відбувається обман, нечесна конкуренція, неповага, грубість до партнерів, клієнтів, покупця– це все буде гальмувати економічні успіхи, бізнес.

Деякі з етичних правил, норм записані в вигляді законів і нормативів, деякі є елементом традиції, культури, моралі. Вже у Біблії сказано

 • · Не вимагай хабарів
 • · Поводься стосовно інших людей так, як ти хотів би, щоб вони поводилися стосовно тебе (золоте правило моральності)

Золоте правило зустрічається в пам’ятках багатьох культур[16].

 • · Ніхто з нас не є істинно віруючим, поки не побажає для ближнього свого, як для самого себе (іслам).
 • · Що тобі не приємно, не роби ближньому своєму (іудаїзм).
 • · Не причиняй болю іншим людям за допомогою того, що причиняє біль і тобі (буддизм).
 • · Ось основа поваги: не роби нічого іншим людям, що ти б не хотів, щоб вони зробили тобі (індуїзм).
 • · Те, що не подобається тобі, не роби відносно інших (зороастризм).
 • · Небажане для самого себе не роби іншим (конфуціанство).
 • · Вибери для сусіда свого те, що вибереш для самого себе (бахаі).
 • · Людині потрібно поводитися зі всіма істотами живими, як з ним самим би поводилися (джайнізм).
 • · Той, хто збирається взяти загострену палочку і простромити нею пташеня, повинен спочатку спробувати це на собі, щоб відчути, наскільки це боляче (прислів’я народу йоруба (Нігерія).

Своєрідним розкриттям золотого правила є запропоновані П. Шихіревим принципи ділової етики, які сформульовані американським соціологом Л. Хосмерером[22].

1. Ніколи не роби того, що не відповідає твоїм довгостроковим інтересам або інтересам компанії. Цей принцип засновано на навчанні античних філософів, зокрема, Протагора, сенс якого у поєднанні особистих інтересів людини з інтересами інших людей і розходженні між довгостроковими й поточними інтересами.

2. Ніколи не роби того, що не може вважатися дійсно чесним, відкритим та щирим і чого не можна було б з гордістю оголосити в пресі й по телебаченню на всю країну. Цей принцип засновано на поглядах Арістотеля й Платона на природу особистих чеснот людини: чесність, відкритість, мудрість, помірність.

3. Ніколи не роби того, що не є добром і не сприяє формуванню почуття спільності, оскільки всі ми працюємо на загальну мету. Цей принцип засновано на канонах основних світових релігій і поглядах св. Августина в необхідності прагнення до добра й зла.

4. Ніколи не роби того, що суперечить закону, тому що закон виражає мінімальні моральні норми суспільства, які забезпечують можливість його нормального існування й розвитку. Цей принцип засновано на ученні Т. Гоббса й Дж. Локка про значення держави й права як арбітра в конкурентних відносинах між людьми за користування благами.

5. Ніколи не роби того, що може спричинити суспільству, у якому

ти живеш, більше шкоди, ніж блага. Це положення засновано на принципах утилітаристської етики, розроблених в працях І. Бентама й Дж. С. Міля, тобто на практичній користі моральної поведінки.

6. Ніколи не роби того, чого ти не побажав би рекомендувати іншій людині, яка потрапила в подібну ситуацію. Цей принцип засновано на категоричному імперативі Е. Канта, у якому декларується відоме правило щодо універсальних, загальних моральних норм.

7. Ніколи не роби того, що може ущемляти встановлені права інших людей. Цей принцип засновано на поглядах Ж. Ж. Руссо й Т. Джефферсона відносно прав особистості.

8. Завжди роби таким чином, щоб максимізувати прибуток у рамках закону, вимог ринку й з повним обліком витрат, тому що максимальний прибуток з дотримання цих умов свідчить про найбільшу ефективність виробництва. Цей принцип засновано на положеннях економічної теорії А. Сміта й ученні В. Парето.

9. Ніколи не роби того, що могло б зашкодити найбільш слабким членам суспільства. Цей принцип засновано на правилі розподільної справедливості Ролса.

10. Ніколи не роби того, що могло б перешкоджати здійсненню права іншої людини на саморозвиток і самореалізацію. Цей принцип засновано на положеннях теорії Нозіка з розширення ступеня свободи особи, необхідного для забезпечення розвитку суспільства.

Сукупність формальних і неформальних норм складає предмет етики ділових відносин.

Етика ділових відносин– система знань про моральні аспекти ділових відносин.

Як складова економічної етики та етики бізнесу, етика ділових відносин визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями (підприємствами), між організаціями та державою, в самих організаціях та ін.

Використання принципів та норм етики ділових відносин впливає на[7]:

 • · регулювання відносин між економічними суб’єктами ринку на підставі виконання договірних зобов’язань та дотримання права

(виконання сторонами контрактних зобов’язань, покриття збитків партнеру в разі заподіяння шкоди, запобігання порушень ділової практики та вільної конкуренції, додержання правил та норм, що стосуються реклами, використання товарних знаків та ін.);

 • · виконання норм та правил державного регулювання, в основі яких заходи контролю з боку держави за додержанням законодавства, стандартів, постанов та розпоряджень з конкретних питань підприємницької діяльності;
 • · регулювання відносин бізнесу із споживачами, направлене на сумлінне ставлення до споживача (чесність та достовірність характеру реклами, задоволення вимог споживачів щодо кількості, якості, асортименту, новизни, технічних характеристик товарів, дотримання стандартів та вимог щодо сертифікації продукції та ін.);
 • · відносини бізнесу із суспільством, які передбачають рішення та дії підприємців, спрямовані на підвищення рівня життя як працівників організації, так і суспільства загалом;
 • · культуру ділового партнерства, що базується на довірі, добропорядності, чесності, вмінні тримати своє слово, виключенні обману, безвідповідальності, зловживань довірою партнера, а також забезпеченні етичного ставлення підприємця до своїх працівників.

Важливою запорукою успішної діяльності організації є менеджмент (управління). В сучасних теоріях управління значна роль відводиться етичним аспектам управління.

Як складова менеджменту організації етика ділових відносин визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів відносин між керівником і співробітниками, відносин в організації загалом.

Ефективність бізнесу, ефективність діяльності організації значною мірою залежать від моральних якостей керівника, які виявляються у його діловій поведінці, взаємодії та спілкуванні (відповідальність за доручену справу, корпоративна солідарність, самовдосконалення, повага до людей та ін.).

Так, японська фірма “Мацусіта електрик” у своєму етичному кодексі визначила, що менеджери, керівники повинні дотримуватися таких цінностей, як об’єктивність, справедливість, здатність згуртувати інших, скромність, вміння висловлювати позитивну оцінку діяльності іншої людини.

Американська асоціація вищих керівників 250 корпорацій опублікувала звіт про етичну політику і практику своїх членів. У звіті зроблено висновок про те, що менеджери, особливо вищої ланки, повинні підтримувати норми етичної поведінки, виступати ініціаторами формування етичних цінностей у компаній[7].

Значимість етики ділових відносин також полягає у тому, що вона виконує функції не тільки моральної оцінки, але, що важливо, є засобом прийняття рішень, що дає можливість правильно вирішувати бізнесові та управлінські питання, розв’язувати суперечливі та конфліктні проблеми морального характеру.

Основні поняття і ключові слова: етика ділових відносин, ділова етика, економічна етика, етика бізнесу, менеджмент організації.

Питання та завдання для самоконтролю

1. В чому полягає сутність “дискусії про цінності”?

2. Яку роль відіграє “принцип відповідальності” в розвитку сучасної етики (ділової етики)?

3. Чи може бути бізнес етичним?

4. Проаналізуйте “принципи бізнесу “ Декларації Ко.

5. Проаналізуйте сутність та зміст Глобального договору ООН.

6. Обгрунтуйте необхідність соціальної відповідальності бізнесу.

7. Які бар’єри існують на шляху дотримання українськими бізнесменами етичних принципів?

8. Які, на вашу думку, потрібно зробити кроки для встановлення в Україні етичних норм ведення бізнесу?

9. Висловіть свою думку відносно принципу “чесним в бізнесі бути вигідно”.

10. Обґрунтуйте необхідність розробки та впровадження Етичних (корпоративний) кодексів.

11. Яку роль відіграють “комітети з етики” в діяльності організацій?

12. Проаналізуйте поняття “етика”, “мораль”, “моральність”, “етикет”.

13. В чому полягає сутність та зміст етики ділових відносин?

14. Яку роль відіграє “золоте правило моральності” в діловій сфері?

15. В чому полягає необхідність впровадження етики ділових відносин в сферу бізнесу?

16. Яку роль відіграє етика ділових відносин в менеджменті?

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Андреева И. В. Этика деловых отношений / Андреева И. В.– СПб. : Вектор, 2006.– 160 с.

2. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учебн. пособие / Ботавина Р. Н.– М. : “Финансы и статистика”, 2004.– 208 с.

3. Вебер Макс Протестантська етика і дух капіталізму: пер. з нім. О. Погорілого / Макс Вебер.– К. : Основи, 1994.– 261 с.

4. Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Гах Й. М.– К. : Центр навч. літератури, 2005.– 160 с.

5. Герасимчук А. А. Етика та етикет / А. А. Герасимчук, О. І. Тимошенко.– К. : ЄУ.– 2006.– 350 с.

6. Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник / Герчанівська П. Е.– К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2005.– 152 с.

7. Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики : учебн. пособие / Герчикова И. Н.– М. : Консалтбанкир, 2002.– 576 с.

8. Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : пер. з англ. / Дерлоу Дес.– К. : Наукова думка, 2001.– 242 с.

9. Єрмоленко А. М. Етика дискурсу Карла-Отто Апеля у контексті українського суспільства за доби модернізації / Єрмоленко А. М. // Філософська думка.– 2007.– №5.– С. 104– 124.

10. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : підручник / Єрмоленко А. М.– К. : Лібра, 1999.– 488 с.

11. Єрмоленко А. М. Філософувати дискурсом. Практична філософія Дитріха Бьолера та берлінська етика дискурсу // Філософська думка.– 2007.– №1.– С. 107– 116.

12. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник.– 2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я.– К. : Центр навч. літератури, 2005.– 224 с.

13. Йонас Ганс Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / пер. з нім.– К. : Лібра, 2001.– 400 с.

14. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посібник / Калашник Г. М. – К. : Знання, 2007.– 143 с.

15. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник / Кубрак О. В.– Суми : ВДТ “Університетська книга”, 2002.– 288 с.

16. Максвелл Дж. Нет такого понятия, как “деловая” этика : пер. с англ. Е. А. Самсонов / Дж. Максвелл.– Минск: ООО “Попурри”, 2004.– 192 с.

17. Малахов В. Г. Етика : курс лекцій. / Малахов В. Г.– К. : Либідь, 2000.– 304 с.

18. Мартиненко М. М. Основи менеджменту : підручник / Мартиненко М. М.– К. : Каравела, 2005.– 496 с.

19. Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-методичний посібник. / Палеха Ю. І.– К. : ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.

20. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Палеха Ю. І. – К. : Кондор, 2008.– 356 с.

21. Проценко О. П. Етикет в просторі практичної філософії / Проценко О. П.– Харків : ХНУ, 2002.– 240 с.

22. Романовський О. Г. Ділова етика : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, О. М. Лапузіна.– Харків : НТУ “ХПІ”, 2006.– 364 с.

23. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту : навч. посібник / Сердюк О. Д.– К. : Професіонал, 2004.– 432 с.

24. Статінова Н. П. Етика бізнесу : навч. посібник / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко.– К. : КНТЕУ, 2001.– 280 с.

25. Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Стоян Т. А.– К. : Центр навч. літератури, 2004.– 232 с.

26. Хажински А. Гуру менеджмента. Дорога к успеху / Хажински А. – СПб. : Питер, 2001.– 460 с.

27. Цапова В. О. Ділова етика як складова частина духовно-етичного самовизначення людини / Цапова В. О. // Духовність українства.– 2002.– №4.– С. 110– 114.

28. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Чайка Г. Л.– К. : Знання, 2005.– 442 с.

29. Честара Дж. Деловой этикет: паблик рилейшнз для всех и для каждого: пер. с англ / Дж. Честара. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999.– 336 с.