Підходить до завершення великий етап у розвитку психологічної служби системи освіти. Перші двадцять п’ять років її існування були непростими, наповненими бурхливими подіями як у житті всього українського суспільства, так і в житті освітньої галузі. Крізь суспільні і економічні кризи, війни і революції, численні освітні реформи психологічна служба пройшла гідно і довела свою ефективність і необхідність для широких верств населення, для усіх, хто вважає себе причетним до освіти.

Психологізація суспільства, запровадження гуманістичних, люди- ноцентричних ідей у практику суспільних стосунків, у першу чергу через освіту, було і залишається головним завданням професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів. Надзвичайно важливо у наші складні часи не загубити, а захистити головне — людяність, сприяти олюдненню усіх сфер соціального життя.

На нашу думку психологічні служби якраз і є тим важелем, який здатен перевести теоретичні, методологічні ідеї людиноцентризму в конкретні методики і технології практичної психосоціальної роботи. Перша чверть століття функціонування служби є тому підтвердженням.

Від самого початку, від ідеї, від першої концепції розвитку, до сучасного розвинутого стану служба трималася зусиллями ентузіастів, подвижників, людей які вважали гуманістичні засади педагогіки своєю життєвою позицією. Такими були Іван Іванович Цушко, Василь Олексійович Скребець, Василь Васильович Доротій, Сергій Володимирович Лазаревський, Ольга Миколаївна Цимбалюк, багато інших. Історія всіх розсудить...

Цей підручник є ніби підсумком багаторічної роботи усіх працівників психологічної служби кінця ХХ — початку ХХІ століття — практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти усіх типів, методистів і керівників, науковців, викладачів. Сподіваємося — підсумком етапним.

У наш час психологічні служби стали багаточисельними, а професія практичного психолога — масовою. Цілком обґрунтовано можна стверджувати, що психологічні служби здійснюють помітний вплив на суспільні процеси у нашій країні. Саме через це професійна підготовка майбутніх практичних психологів набуває у наш час усе більшої ваги і суспільної значущості.

Основною метою даної роботи було сформувати у майбутніх практичних психологів уявлення про зміст, форми і методи роботи психологічної служби та сформувати уявлення про усі складнощі та умови професійної діяльності у цій сфері, «приміряти на себе» професію, побачити смисл діяльності практичного психолога, синтезувати у своїй свідомості розрізнені та почасти суперечливі знання з різних галузей наукової психології.

Робота над цим підручником тривала багато років. Фактично вона почалася з 1991 року. Першою спробою систематичного викладу цього матеріалу був підручник «Основи практичної психології» (1999, 2001, 2006), яким і досі користуються у вишах. Теоретичне обґрунтування прикладної психології, як методологічної основи функціонування психологічних служб, було здійснено у монографії «Практична психологія: теоретико-методологічні засади розвитку» (2010). На основі систематизованих теоретичних підходів та накопиченого за багато років практичного досвіду роботи психологічних служб було підготовлено експериментальний навчально-методичний посібник для студентів і викладачів «Психологічна служба» (2012, 2013). Останні роки посібник проходив експериментальну апробацію у вищих навчальних закладах України. Зауваження і пропозиції щодо його вдосконалення, які були висловлені викладачами і практикуючими психологами, стали основою для доопрацювання змісту і методичного апарату. Зокрема, були переглянуті окремі розділи і додані нові, окремі розділи були скорочені, оновлено списки літератури, запитання для самоконтролю і семінарських занять, додатки.

Наскільки корисним для читачів буде цей підручник покаже майбутнє.