Психологічна служба

3.2.2. Система психологічного забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби України

У 2003 році наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України №340 «Про затвердження Концепції психологічного забезпечення діяльності Прикордонних військ України та Положення про психологічну службу Прикордонних військ України» було створено психологічну службу прикордонного відомства.

Необхідність створення психологічної служби обґрунтовувалась потребою розгортання системи вивчення та аналізу соціально-психологічних чинників, які впливають на ефективність оперативно-службової діяльності персоналу, стан дисципліни та правопорядку; створення системи моніторингу психологічного стану персоналу; надання прикордонникам та членам їх сімей психологічної допомоги; проведення заходів психологічної просвіти військовослужбовців; здійснення психологічного забезпечення управлінської діяльності керівного складу органів та підрозділів; психологічного забезпечення усього циклу кадрової роботи тощо.

Актуальність проблем психологічного характеру підтверджують дослідження психологів органів Державної прикордонної служби України, які проводилися з 2005 року під керівництвом О.М. Хайруліна. Їх результати показали, що певна частина персоналу категорій офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом потребує цілеспрямованої професійної психологічної допомоги на підставі наявності ознак професійної деформації, зокрема професійного вигорання, що може створювати проблеми в процесі службової діяльності та поза службою, негативно позначатись на ефективності службової діяльності та поведінці прикордонників, бути підґрунтям погіршення стосунків з найближчим соціальним оточенням [14].

Психологічне забезпечення діяльності особового складу Державної прикордонної служби України — це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які ґрунтуються на досягненнях сучасної психологічної науки і провадяться для забезпечення ефективної оперативно-службової і повсякденної діяльності особового складу, його психологічної готовності до виконання завдань за призначенням, збереження психічного здоров’я військовослужбовців, та членів їх сімей.

Психологічне забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби України має такі складові:

— психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності персоналу, що включає в себе моніторинг психологічного стану особового складу, соціально-психологічного клімату в колективах підрозділів, психологічну профілактику негативних станів та ненормативної поведінки персоналу, що виникають внаслідок виконання службових завдань та дій зовнішніх факторів та умов служби, здійснення психо- корекційних заходів;

— психологічне забезпечення діяльності з підтримання правопорядку та дисципліни, включає в себе визначення соціально-психологічних та індивідуально-психологічних передумов порушень дисциплінарних норм, застосування відповідних профілактичних заходів, профілактику та попередження професійних деформацій персоналу, психокорекцію девіантної поведінки;

— психологічне забезпечення кадрової роботи, включає в себе здійснення професійного психологічного відбору персоналу, психологічний моніторинг посадових осіб кадрового резерву, надання відповідних рекомендацій, проведення професіографічної роботи;

— психологічне забезпечення соціальної роботи з військовослужбовцями, працівниками та членами їх сімей включає проведення консультування вказаних осіб, поширення психологічних знань серед прикордонників та членів їх сімей, забезпечення збереження психічного здоров’я громадян.

Для реалізації вказаних завдань у прикордонному відомстві була створена відповідна структура, що складається з наступних підрозділів та посадових осіб:

— відділ психологічного забезпечення управління по роботі з персоналом Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Державної прикордонної служби України;

— офіцери-психологи регіональних управлінь Державної прикордонної служби України;

— офіцери-психологи управлінь прикордонних загонів, загонів морської охорони, центрів підготовки молодших спеціалістів, органів забезпечення;

— відділ психологічного забезпечення та професійно-психологічного відбору Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, психологи навчальних факультетів;

— регіональні кабінети професійно-психологічного відбору.

Психологічне забезпечення діяльності персоналу, в межах компетенції, здійснюється посадовими особами керівного складу органів охорони державного кордону, органів морської охорони та забезпечення усіх рівнів, штабами, органами по роботі з особовим складом, кадровими та стройовими органами, фахівцями медичної служби.

Як зазначав керівник психологічної служби ДПСУ О.М. Хайрулін, станом на 1 січня 2008 р. структура психологічної служби прикордонного відомства нараховувала 107 посад психологів, як офіцерів, так і цивільних працівників.

Комплектування посад психологів у органах Державної прикордонної служби України здійснюється за рахунок отримання офіцерів- випускників вищих навчальних закладів України, призначення на посади цивільних працівників, а також шляхом додаткової фахової підготовки діючих офіцерів.

Завдяки цьому чисельність посадових осіб психологічної служби, які мають професійну психологічну освіту поступово зростає. Так, якщо на початку 2004 року таких фахівців було лише 27%, то у 2005 вже 43%, 2006 — 52%, 2007 — 78%. Темпи професіоналізації кадрів психологічної служби забезпечуються завдяки підготовці офіцерів у регіональних вищих навчальних закладах, що акредитовані для надання професійної психологічної освіти, та отримання випускників Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Результати вивчення досвіду роботи психологічних служб прикордонних відомств Угорщини та Польщі, аналіз діяльності таких структур в інших державах свідчать, що загальна методологія психологічного забезпечення діяльності персоналу ДПСУ повністю відповідає організаційним та методичним підходам, які прийняті у європейських країнах.

Психологічною службою прикордонного відомства встановлено тісні професійні контакти з провідними державними психологічними установами, зокрема:

— Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи НАПН України;

— Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України;

— профільними кафедрами Академії внутрішніх справ України;

— Кафедрою психофізіології Української військово-медичної академії;

— Регіональними центрами соціальної допомоги сім’ям та молоді, та іншими.

Співпраця з провідними державними установами психологічної спрямованості дозволяє оперативно здійснювати методичну експертизу та ліцензування діяльності психологів відомства, проводити заходи удосконалення професійної підготовки психологів.

Проведені у 2003-2006 роках заходи щодо створення та становлення психологічної служби прикордонного відомства дозволили достатньо оперативно забезпечити її практичне функціонування в інтересах завдань охорони державного кордону.

Розроблена та впроваджена методика визначення та оцінки соціально-психологічних чинників, що впливають на ефективність службової діяльності персоналу під час охорони державного кордону. Такий аналіз регулярно здійснюється в Адміністрації ДПСУ, всіх регіональних управліннях та органах.

Розроблено та впроваджено ряд практичних методик та рекомендацій, щодо психологічного забезпечення діяльності з охорони державного кордону серед яких:

— методичні рекомендації по підбору та комплектуванню особовим складом прикордонних нарядів;

— рекомендації щодо психологічного забезпечення діяльності персоналу органів та підрозділів морської охорони;

— система застосування прикордонниками методів психологічної самоактивізації, самоконтролю та регуляції психологічних станів під час виконання службових завдань та інші.

Створено та впроваджено методику проведення комплексного соціально-психологічного обстеження підрозділу ДПСУ. Регулярні обстеження здійснюються у кожному підрозділі.

Створена та удосконалюється система роботи з персоналом, що потребує надання індивідуальної соціально-психологічної допомоги.

Розроблена, пройшла методичну експертизу та впроваджена у практику система професійного психологічного відбору особового складу військової служби за контрактом.

З метою її реалізації у 2006-2007 роках створено та укомплектовано двадцять шість регіональних кабінетів професійного психологічного відбору. Планується створити комплекси професійного психологічного відбору в усіх органах охорони державного кордону. Першочергово такі комплекси були створені в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, навчальних центрах підготовки молодших спеціалістів.

Заходи професійного психологічного відбору військовослужбовців служби за контрактом з 2006 року проходять всі кандидати на службу. Щорічно це близько трьох з половиною тисяч громадян.

Впроваджено систему психологічної просвіти особового складу. Здійснюється надання професійної психологічної допомоги персоналу, консультування прикордонників та членів їх сімей.

З метою вивчення громадської думки щодо діяльності персоналу ДПСУ була розроблена та впроваджена система експрес-моніторингу соціально-правової обстановки в пунктах пропуску через державний кордон України.

Зазначена система отримала позитивну оцінку з боку представників європейської місії, що здійснюють заходи моніторингу на українсько- молдовському кордоні. Ними запропонована інформація про систему і досвід, відповідних європейських експертів у сфері вивчення громадської думки, яка вивчена і врахована в подальшому удосконаленні цієї роботи.

Програмою розвитку системи комплектування, підготовки та роботи з персоналом Державної прикордонної служби України на період до 2015 року передбачено проведення комплексу заходів з метою подальшого розвитку та удосконалення системи психологічного забезпечення серед яких основними є наступні:

- удосконалити організаційну структуру психологічної служби із розрахунку супроводження одним психологом 500-600 посадових осіб всіх категорій шляхом перепрофілювання посад спеціалістів з виховної роботи в управліннях органів охорони державного кордону;

- забезпечити достатній рівень професіоналізму фахівців психологів, та укомплектувати всю психологічну службу відомства професійними психологами;

- передбачено подальше удосконалення системи психологічного забезпечення охорони державного кордону, розробка та впровадження психологічних технологій роботи з персоналом в усіх сферах оперативно- службової діяльності;

- завершити створення нормативно-правової бази психологічного забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби України;

- створити повну, завершену системи професійного психологічного відбору персоналу всіх категорій у складі комплексів добору регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, НАДПСУ, навчальних центрів;

- створити на базі підрозділів професійно-психологічного відбору та професійної орієнтації НАДПСУ та Черкаського навчального центру багатопрофільні тренінгові центри;

- удосконалити систему психологічної підготовки офіцерів-ви- пускників НАДПСУ та навчальних центрів підготовки молодших спеціалістів із внесенням відповідних змін в програмах підготовки;

- запровадити на всіх рівнях надання професійної психологічної допомоги персоналу, консультування прикордонників та членів їх сімей.

Результати діяльності психологічної служби прикордонного відомства з часу її створення свідчать про те, що розвиток системи психологічного забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби України проходить усталено, з нарощуванням можливостей психологічної служби.