Економічна дипломатія та економічна безпека України

9.1. Сутність історичного, ідеологічного та комплексного підходів щодо визначення національних інтересів

Історично національні економічні інтереси і національна економічна безпека (від-повідно до різних стадій розвитку ринку) зазнали певних змін і дисбалансів залежно від того, що ставиться в основу при їх визначенні. Існують наступні підходи у визначенні сутності національних інтересів [215]:

а) історико-патріотичний (національна ідея вище класових і родинних зв’язків);

б) ідеологічний (частина суспільства є виразником інтересів всього народу), який мо-же проявлятись перевагою:

– пролетарського інтернаціоналізму;

– ринкового фундаменталізму (корпоративні і особисті інтереси фінансово-промис-лових олігархів);

– загальносвітових норм над національними;

– інтелігенції як виразника національних інтересів;

в) комплексний підхід, який допускає, що національні інтереси держави передбачені в:

– багатосторонньому управлінні міжнародними процесами;

– домінуванні і лідерстві у світовій спільності.

Розглянемо більш розширено ці підходи.

Історико-патріотичний підхід враховує інтереси національних виробників, незмінним предметом яких є обслуговування інтересів особи, яка владарює. Забезпечення економічних інтересів було покликано служити завданням зміцнення позицій монархів, розширення об-ластей для їх панування. Прикладом можуть бути договори Івана Грозного з королевою Єлизаветою, Українцева з Петром І про конференцію в Константинополі та оголошення Катериною військового нейтралітету.

Ідеологічний підхід ототожнюється з радянським періодом в історії держави, коли ринку відводилася роль сфери обслуговування. Відсутність використання ринкових стимулів призводить до того, що реалізується командно-адміністративна система в дії.

Одним із різновидів ідеологічного підходу є варіант фактичного усунення націо-нального інтересу шляхом посилання на загальнолюдські цінності. Позиція пріоритету інтелігенції як виразника інтересів всього народу висловлювалася Плехановим Г.В., Твар-довським А.Т. і відстоювалась перед Леніним В.І. точка зору, що не пролетаріат, а інтелігенція є гегемоном демократії, говорилося навіть про клас інтелігенції.

Релігійний підхід передбачає, що навіть цілком справні соціальні стандарти, пов’язані з конкретною релігійною системою не можуть розглядатися у відриві від релігії.

Отже, на економічну дипломатію викладені вище факти можуть впливати, але не можуть її визначати.

Комплексний підхід включає в себе сукупність різних аспектів, які визначають ха-рактер національних інтересів держави, що виступає за багатостороннє управління міжна-родними процесами. Національні інтереси забезпечуються інститутами державної влади, які здійснюють свої функції, у тому числі при взаємодії із суспільними організаціями.

Реалізація національних інтересів України можлива лише на основі стійкого розвитку її економіки. Надзвичайно важливим є забезпечення всім громадянам достойних умов і якості життя, можливість реалізації їх духовних запитів і матеріальних потреб. Бідність як соціальне явище має бути виключена з життя українського суспільства. Необхідно забезпечити достойне життя ветеранам, інвалідам, літнім людям, а також доступність для всього населення освіти, культури, медичного обслуговування, транспорту, зв’язку, комунальних послуг.

З точки зору національних інтересів в області економіки найбільш актуальним є забезпечення її функціонування в режимі розширеного виробництва, захисту інтересів віт-чизняних товаровиробників, підвищення інноваційної та інвестиційної активності, постійного контролю за стратегічними ресурсами країни, підтримки наукового потенціалу, який здатний утвердити Україну на стратегічно важливих напрямах науково-технічного прогресу.

Єдність економічного простору, наявність великого внутрішнього ринку є важливою перевагою національної економіки України. Його збереження і розвиток, з урахуванням ви-робничої спеціалізації регіонів, має консолідуюче значення для української економіки. У зов-нішньоекономічній сфері національні інтереси українських підприємств полягають у підви-щенні конкурентноздатності вітчизняної продукції, ефективності їх росту.

Національні інтереси України у міжнародній сфері потребують проведення активного зовнішньополітичного курсу, спрямованого на зміцнення позицій України. Необхідною умо-вою реалізації національних інтересів України є можливість самостійно вирішувати внутрішні політичні, економічні і соціальні завдання, незалежно від намірів і позицій іноземних співто-вариств, підтримувати такий рівень життя населення, який би забезпечував національну злагоду і стабільність в Україні.