Основи коучингу

2.2. Ключові компетенції коуча

На основі 11 базових компетенцій коуча ІСБ сформувала ключові компетентності, які необхідні в професії коуча:

1. Укладення контракту на проведення коучингу.

Професійний коуч вибудовує партнерські відносини з клієнтом (людиною або організацією) на основі прозорого та зрозумілого усім сторонам контракту, що включає, як мінімум:

• професійні межі у наданні послуги коучингу;

• положення про конфіденційність;

• обов’язки та відповідальність сторін у процесі коучингу;

• цілі клієнта коучингу;

• умови та терміни надання послуг;

• умови продовження та дострокового завершення контракту на коучинг.

2. Проведення коуч-сесій.

Професійний коуч проводить коуч-сесії відповідно до етичних норм і професійних стандартів ІСБ, що включає:

• встановлення та розвиток довірчих відносин з клієнтом:

- коуч відноситься до клієнта як до здорової, дорослої, дієздатної і відповідальної людини;

- створює обстановку взаємної поваги, безпеки та підтримки;

- з повагою ставиться до особистості клієнта, його сприйняття і стилю навчання, розпізнає, уточнює та дотримується межі особистого простору клієнта;

- визначає, чи є відповідність між своїми підходами і методами коучингу та потребами клієнта, і коригує свої методи, щоб забезпечити ефективність коучингу;

- запитує у клієнта дозволу на проведення коучингу в нових і незвичних для нього сферах життя;

- підтримує нові моделі поведінки та дії, включаючи ті, які стосуються прийняття ризику і страху невдачі, допомагаючи клієнту обрати найбільш органічні для нього;

- забезпечує підтримку в процесі розвитку у клієнта нових форм поведінки, навичок і компетенцій;

- допомагає клієнту відшукати й отримати доступ до інших ресурсів з метою навчання і розвитку (наприклад, доступ до джерел інформації, інших фахівців);

- у процесі та на завершенні сесії запитує у клієнта зворотний зв’язок, щоб постійно покращувати взаємодію та співробітництво;

• чітко сформульована угода і постановка цілей на сесію і цикл сесій:

- коуч вміє розробляти ефективний план коучингу з клієнтом і дотримуватися його: з’ясовує, що потрібно при кожній конкретній взаємодії з клієнтом під час коучингу, узагальнює зібрану інформацію і визначає з клієнтом план коучингу і цілі розвитку, що зачіпають проблеми та головні області, які потребують вивчення і подальшого розвитку;

- допомагає клієнту чітко сформулювати цілі та вимірні показники досягнення цілей для циклу сесій і кожної сесії;

- допомагає клієнту розробити план, який передбачає отримання досяжних, вимірюваних, конкретних результатів і містить терміни досягнення результатів;

- відстежує прогрес клієнта в напрямку поставлених цілей, допомагаючи при необхідності уточнювати, поглиблювати і змінювати, у разі необхідності, мету в ході сесії;

- вносить до плану зміни, якщо це потрібно в процесі коучингу і при зміні ситуації;

• збереження коучингової позиції:

- коуч діє з безоціночної позиції, усвідомлено утримується від направляючого впливу на клієнта, повністю визнаючи право вибору і прийняття рішень за клієнтом;

- демонструє відкриту, гнучку й упевнену манеру поведінки;

- усвідомлено і гнучко взаємодіє з клієнтом в процесі коучингу, створюючи невимушену атмосферу;

- ефективно використовує гумор, створюючи відчуття легкості й енергії;

- знаходиться в контакті з власною інтуїцією та довіряє

внутрішньому знанню клієнта;

- відкритий до незнання та приймає ризики;

- демонструє впевненість у роботі з сильними емоціями, здатний управляти собою, не дозволяючи емоціям клієнта домінувати і заплутувати себе;

- бачить багато варіантів роботи з клієнтом і у кожен момент вибирає найбільш ефективний, впевнено змінює перспективи й експериментує з новими можливостями у своїх діях;

• використання ефективної комунікації:

- концентрує увагу на клієнті, на його меті та плані, а не на своїх планах, складених для клієнта;

- коуч повністю концентрується на тому, що говорить і про що замовчує клієнт, щоб зрозуміти сенс сказаного в контексті бажань і цілей клієнта, та надати йому підтримку в процесі висловлювання його думок і почуттів;

- широко використовує навички активного слухання, спираючись па спостереження за словами, інтонаціями та невербальними проявами у комунікації клієнта, задає питання, що відображають активне слухання і розуміння погляду клієнта;

- узагальнює, резюмує, перефразовує, повторює та віддзеркалює сказане клієнтом, щоб переконатися в чіткості та правильності розуміння, і поставить питання, які просувають клієнта в напрямку до його цілей, не вимагає від клієнта знаходити докази або виправдання;

- дає клієнтові можливість висловитися, виразити свої думки і почуття, роз’яснити ситуацію, щоб не виносити суджень і не приймати будь-яку сторону, щоб виявити в світлі цілей клієнта суть того, про що він говорить;

- задає відкриті питання, які породжують ясність розуміння ситуації, нові можливості або знання, що призводять до відкриттів, інсайтів, що пробуджують бажання діяти намагаючись досягти поставлених цілей.

- користується метафорами та аналогіями, щоб більш чітко й

яскраво висловлювати думки та спостереження;

• використання прямого спілкування:

- коуч висловлюється ясно, чітко і прямо, використовуючи зрозумілу для клієнта мову;

- надає клієнтові якісний заснований на фактах і спостереженнях зворотній зв’язок;

- використовує конструктивну критику ідей і провокативні техніки для посилення уваги клієнта до значимих відносно мети тем;

- ясно викладає цілі використання технік, методів або вправ;

- проводить рефреймінг, щоб допомогти клієнту, глянувши з іншої перспективи, зрозуміти, розібратися в тому, чого він хоче, або в тому, в чому він не впевнений;

• створення умов для розширення усвідомлення:

- коуч здатний інтегрувати і точно оцінювати численні джерела інформації та інтерпретувати її таким чином, щоб допомогти клієнту усвідомити, що відбувається і тим самим сприяти досягненню поставленої мети;

- розпитує з метою досягти більш глибокого розуміння, ясності й усвідомлення клієнтом його ситуації, а також виходить за рамки сказаного, не дозволяє собі «попастися на гачок» опису, даного клієнтом;

- допомагає клієнту побачити різні, взаємопов’язані фактори, що впливають на нього і на його поведінку (наприклад, думки, емоції, тіло, фон, оточення), визначити що лежить в основі ситуацій, потреб, типових моделей поведінки, відмінності між фактами й їх інтерпретацією, невідповідність між думками, почуттями та діями;

- допомагає клієнту прояснювати, уточнювати і коректувати його цінності, переконання й уявлення про себе, інших людей і про світ з метою оптимізації руху клієнта до поставлених цілей;

- розкриває перед клієнтом ширші перспективи і надихає на зміну точки зору та знаходження нових можливостей для дій;

- просить клієнта усвідомлювати різницю між пересічними і значущими питаннями, ситуативною і шаблонною поведінкою, коли виявляє невідповідність між тим, що сказано і що зроблено;

- допомагає клієнту відкривати нові для себе думки, переконання, відчуття, емоції, настрої і т.ін., які посилюють його здатність активно діяти і досягати того, що для нього важливо;

- ділиться своїми відкриттями, інсайтами з клієнтом так, щоб вони були корисні та мали сенс для клієнта;

- допомагає клієнту визначити найбільш сильні сторони й основні сфери для навчання і зростання, а також те, на що найбільш важливо звернути увагу під час коучингу;

• проектування дій і створення можливості для безперервного навчання:

- створює спільно з клієнтом можливості для безперервного навчання під час коучингу і безпосередньо в житті (у професійній діяльності), та для того, щоб досягти запланованої мети;

- організовує «мозкові штурми» і допомагає клієнту визначити ті дії, які дозволять йому продемонструвати, відпрацювати та поглибити нові знання, залучає клієнта в дослідження альтернативних ідей і рішень, до оцінки нових варіантів і прийняття відповідних рішень;

- допомагає клієнту сконцентруватися і систематично вивчати найбільш важливі для досягнення обумовлених цілей коучингу теми і можливості;

- підтримує активні експерименти із самопізнання, де клієнт відразу ж пробує те, що було предметом обговорення і вивчення під час сесії, у своєму професійному і особистому житті;

- кидає виклик припущенням клієнта, провокуючи появу нових ідей і знаходячи нові можливості для дій;

- допомагає клієнту «зробити це прямо зараз» - здійснити деякі дії або змоделювати ситуації, які просувають клієнта до його мети, під час сесії коучингу, забезпечуючи клієнту поточну підтримку;

- відзначає всі успіхи клієнта, сприяючи його подальшому зростанню та розвитку;

- заохочує постановку завдань, які є для клієнта викликом, підтримуючи одночасно необхідне навантаження і комфортний темп навчання та розвитку;

- коуч утримує увагу на те, що важливо клієнту, і залишає відповідальність клієнта за його дії;

- допомагає клієнту тримати фокус уваги між сесіями, концентруючи увагу на плані та намічених результатах коучингу, обумовленому плані дій і темах для наступної сесії (сесій);

- сприяє тому, щоб клієнт в ході сесії і по її завершенню чітко сформулював для себе дії, які наблизять його до поставлених цілей за межами сесії;

- відстежує розвиток клієнта, запитуючи його про ті дії, за які клієнт взяв на себе зобов’язання на попередніх сесіях;

- дізнається, що клієнту вдалося зробити, що не вдалося, чому він навчився, що усвідомив з часу проведення попередньої сесії або сесій, тобто кидає клієнту виклик, коли клієнт не зробив обумовлених дій;

- ефективно готує, організовує та переглядає спільно з клієнтом інформацію, отриману в ході сесій;

- фокусується на плані коучингу, але залишається відкритим для коригування дій на підставі самого процесу коучингу та змін в ході сесій;

- здатний переключатися між масштабною картиною того, до чого прагне клієнт, контекстом обговорюваної теми, цілями клієнта, поточною та бажаною для клієнта ситуацією;

- активізує самодисципліну клієнта, спонукає клієнта нести відповідальність за те, що він збирається зробити, за результати запланованих дій і конкретний план з зазначеним часом виконання;

- розвиває здатність клієнта приймати рішення, працювати з ключовими питаннями та розвиватися (отримувати зворотний зв’язок, встановлювати пріоритети і темп навчання, рефлексувати та вчитися на досвіді).

3. Розвиток і саморозвиток.

Професійний коуч усвідомлює важливість особистого та професійного розвитку і має тривалий успішний досвід розробки та реалізації власного плану розвитку:

• коуч отримує регулярний досвід коучингу в ролі клієнта;

• постійно працює над розвитком своїх професійних компетенцій та особистісного потенціалу, для нього характерні такі якості як: самосвідомість, самоконтроль, розуміння власних цінностей і меж, розуміння власних емоцій і свого впливу в процесі комунікації з клієнтом;

• постійно розвиває здатність бути відкритим з іншими, конструктивно висловлювати думки й емоції, сприяючи розвитку інших людей;

• коуч регулярно підвищує рівень компетенцій у питаннях розвитку людей, вивчає та розширює розуміння розвитку людей, організацій, бізнесу та соціальних систем, перехідних періодів у житті та кар’єрі та різних підходів, які можуть бути застосовані в коучингу;

• коуч усвідомлює значущість професійної супервізії для підтримки свого професійного рівня та здатний формулювати власний запит на супервізію.

Дуже важливими, на наш погляд, як уже було вищезазначено у попередньому підрозділі, є також вимоги до особистості коуча. Відмічаємо, що особливості роботи коуча та професійні вимоги вимагають, за М. Б. О’Ніл, наявність відповідних якостей, які необхідні коучу для досягнення успіху в даній професії [39]:

1) толерантність до невизначеності. Коуч, як, втім, і консультант, повинен розвивати у себе толерантність до невизначеності, так як він ніколи не знає точно, як піде процес коучингу й яким буде результат. Відсутність цієї якості призводить до швидкого психологічного виснаження і емоційного вигорання коуча;

2) стійкість коуча до стресів забезпечує можливість впоратися з найскладнішими ситуаціями, які виникають у процесі коучингу;

3) самодиференціації - знання себе, своїх особливостей і вміння відокремити різні сфери своєї особистості й емоційні реакції від безпосередніх реакцій на клієнта;

4) системне мислення - вміння бачити ситуацію клієнта як систему, у всіх її взаємозв’язках і взаємозалежностях;

5) позитивне мислення означає бачити позитив у будь-якій ситуації, а також орієнтацію на майбутній позитивний результат;

6) орієнтація на досягнення. У коуча повинна переважати мотивація досягнення, а не мотивація уникнення невдач, інакше йому складно буде вести клієнта до досягнення мети;

7) вміння будувати партнерські відносини, а не домінувати. Коучинг - це співпраця з клієнтом, тому позиція коуча «зверху» неприпустима. При наявності високого ступеню авторитарності та домінантності коуч не зможе встановити необхідний контакт з клієнтом;

8) прагнення до саморозвитку, в тому числі постійного підвищення кваліфікації.