Сьогодні спостерігається перехід від суворо регламентованого життя всього суспільства та окремо взятої людини до вибудовування гнучких взаємовідносин у процесі міжособистісної комунікації. При цьому підвищення ефективності власної життєдіяльності можливе тільки за умови постійного розвитку та самовдосконалення особистості протягом усього життя, що проявляється у якісній і творчій реалізації власних професійних функцій, створенні умов для розвитку інших людей, що сприяють розв’язанню проблем будь-якого характеру.

Необхідною умовою цього процесу є використання різноманітних методів, вдосконалення як власної професійної діяльності, так і особистісного розвитку в цілому. Одним з таких методів є коучинг.

Коучинг - це сучасна технологія, яку створили для розвитку потенціалу людей і команд, задля досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни моделей поведінки, що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості.

У процесі коучингу відбувається розкриття потенціалу людини, розвиток її професійних та особистих якостей завдяки чому розвиваються нові здібності й навички, які підвищують ефективність роботи та покращують якість життя людини в цілому. Коучинг може бути використано як універсальну технологію, яка дозволяє ефективно працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні, тобто вміти керувати собою, своїм станом, своїми ресурсами, допомагати іншим у розвитку особистісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати навички комунікації, будувати конструктивні відносини з колегами, які максимально підвищують ефективність вирішення актуальних життєвих завдань тощо.

Основною метою навчального посібника є професійне висвітлення сутності й особливостей процесу коучингу, а також основних інструментів коучингу, які можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності людини та спрямовані на розвиток особистості.

Цінність даної навчально-методичної розробки полягає у тому, що вперше в Україні представлено технологію коучингу та її основні інструменти, які можуть бути використані як у середовищі коучів, так і в системі освіти України на всіх її рівнях, включаючи практичних психологів та соціальних працівників, а також у спорті, бізнесі тощо. Також навчальний посібник може бути корисним майбутнім фахівцям, які отримують вищу освіту з гуманітарних, технічних та економічних спеціальностей. Подані інформаційні матеріали можуть бути доречними і в процесі здобуття самоосвіти.

У розробці розміщено основні положення Міжнародної Федерації Коучингу (International Coach Federation - ICF), організації, всесвітньо визнаної як гарант якості коучингу, що розвиває основні напрями розвитку професії коуча згідно стандартів ICF, і на принципах якої ґрунтується зібраний та представлений авторами матеріал.

Навчальний посібник складається зі вступу, чотирьох розділів, у тому числі навчального практикуму, завдань для самостійної роботи, питань для самоконтролю, тестових завдань, списку рекомендованої літератури, додатків.

Перший розділ посібника присвячений історії виникнення коучингу, визначенню сутності поняття «коучинг» та «коуч», зокрема подано основні положення щодо того, чим відрізняється коучинг від інших видів допомоги особистості, розглянуто основні підходи до визначення поняття «коучинг», виділено мету та принципи коучингу, представлено основні види коучингу.

У другому розділі представлено основні вимоги до особистості коуча відповідно професійних стандартів ICF, виділено ключові компетенції коуча.

Третій розділ посібника відображає особливості процесу коучингу, основні аспекти вивчення запиту, категорію клієнтів коуча, особливості оцінки ресурсів клієнта, сутність поняття «зона комфорту», типи коучингової розмови, виділено емоційну складову під час коучингового процесу, а також мотиваційний компонент в роботі коуча та готовність клієнта до змін.

Навчальний практикум представляє окремий четвертий розділ посібника та містить, зокрема, комплекс методик, а саме основні інструменти коучингу та допоміжні техніки, які можуть бути використані у коучинговому процесі.

У додатках розміщено Етичний кодекс коуча ICF, ключові компетенції коуча ICF, а також зразки анкети (документ-опитування) та контракту на проведення коучингу.

Основу інформаційно-методичних матеріалів складають досвід та авторські розробки (результати досліджень та викладацько-тренерської коучингової практики).

Автори висловлюють подяку членам ICF співавтору посібника Анні Цивінські (Польща), віце-президенту ICF Польщі, сертифікованому коучу рівню М акредитованому ICF, нашому коучу та наставнику, а також Томашу Куку (Польща), сертифікованому коучу рівню А акредитованому ICF, нашому другу та колезі.

Колектив авторів, членів ICF, сертифікованих коучіврівню ACC, акредитованих Міжнародною Федерацією Коучингу (ICF)