Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення

Частина 1. Загальна характеристика надзвичайних ситуацій

В Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв´язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природничих особливо техногенних надзвичайних ситуацій, важкість їх наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та довкіллю, а також стабільності розвитку економіки країни. Для роботи в районі надзвичайної ситуації потрібно залучати значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об´єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Техногенна надзвичайна ситуація - стан, при якому внаслідок виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об´єкті, певній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров´ю, завдається шкода майну населення, економіці і довкіллю.

Джерело техногенної надзвичайної ситуації - небезпечна техногенна подія, внаслідок якої на об´єкті, певній території або акваторії виникла техногенна надзвичайна ситуація.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об´єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров´я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Техногенна небезпека - стан, внутрішньо притаманний технічній системі, виробничому або транспортному об´єкту, що реалізується у виді дії ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і довкілля при його виникненні або у вигляді прямої чи опосередкованої шкоди для людини і навколишнього природного середовища в процесі нормальної експлуатації цих об´єктів.

Зона техногенної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, в межах якої діє негативний вплив одного або комплексних факторів ураження джерела техногенної НС.

Потенційно небезпечний об´єкт - об´єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об´єкти, що створюють реальну загрозу виникнення НС.

Промислова аварія - аварія на промисловому об´єкті, в технічній системі або на промисловій установці.

Промислова безпека в надзвичайних ситуаціях - стан захисту населення, виробничого персоналу, суб´єктів господарської діяльності і довкілля від небезпек, що виникають під час промислових аварій і катастроф в зонах НС.

Радіаційна аварія - аварія на радіаційно небезпечному об´єкті, що призводить до виходу або викиду РР і (або) іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації даного об´єкту межі в об´ємах, які перевищують встановлені границі безпеки його експлуатації.

Зона радіоактивного забруднення - територія або акваторія, в межах якої наявне радіоактивне забруднення.

Хімічна аварія - аварія на хімічно небезпечному об´єкті, що призводить до виливу або викиду небезпечних хімічних речовин (XР), які здатні спричинити загибель або хімічне зараження людей, продовольства, харчової сировини і кормів, сільськогосподарських тварин і рослин, або до хімічного зараження довкілля.

Небезпечна хімічна речовина - хімічна речовина, що прямою або опосередкованою дією на людину може призвести до гострих і хронічних захворювань або її загибелі.

Хімічно небезпечний об´єкт - об´єкт, на якому зберігають, перероблюють, використовують або транспортують небезпечні ХР, під час аварії на якому або його руйнуванні може виникнути загибель або хімічне зараження людей, сільськогосподарських тварин і рослин, об´єктів господарської діяльності, а також довкілля.

Зона хімічного зараження - територія чи акваторія, в межах якої розповсюджені або куди привнесені небезпечні ХР в концентраціях або об´ємах, що створюють небезпеку для життя і здоров´я людей, сільськогосподарських тварин і рослин протягом певного часу.

Біологічна аварія - аварія, що супроводжується поширенням небезпечних біологічних речовин в об´ємах, які створюють небезпеку для життя і здоров´я людей, для сільськогосподарських тварин і рослин, а також спричиняють шкоду довкіллю.

Зона біологічного зараження-територія чи акваторія, в межах якої розповсюджені або куди привнесені небезпечні біологічні речовини, біологічні засоби ураження людей і тварин або патогенні мікроорганізми, що створюють небезпеку для життя і здоров´я людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а також для довкілля.

Гідродинамічна аварія - аварія на гідротехнічній споруді, що пов’язана з розповсюдженням з великою швидкістю води і, яка створює небезпеку виникнення техногенної НС.

Гідродинамічно небезпечний об´єкт - споруда або явище природи, що створює різницю рівнів води до і після нього, яка у разі її руйнування може привести до утворення проривної хвилі та зони затоплення, що може призвести до загибелі людей, сільськогосподарських тварин і рослин, завдати шкоду суб´єктам господарської діяльності і навколишньому природному середовищу.

Зона затоплення - територія, на якій виникає затоплення місцевості внаслідок руйнування або пошкодження гідротехнічних споруд.

Пожежа - неконтрольований процес горіння, який супроводжується знищенням матеріальних цінностей та створює небезпеку життю і здоров´ю людей.

Пожежовибухонебезпечний об´єкт - об´єкт, що виробляє, використовує, перероблює, зберігає або транспортує легкозаймисті і пожежо- вибухонебезпечні речовини, які створюють реальну загрозу виникнення техногенної НС.

Транспортна аварія - аварія на транспорті, що спричинила загибель людей, спричинила потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, знищення і псування транспортних споруд і засобів або шкоду довкіллю.

Дорожньо-транспортна подія - транспортна аварія, що виникла у процесі дорожнього руху за участю транспортного засобу і призвела до загибелі людей і (або) спричинила потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, псування транспортних засобів, шляхів, споруд, вантажів або іншу матеріальну шкоду.

Фактори ураження джерелами техногенних надзвичайних ситуацій класифікують за генезисом і механізмом дії. Генезис - це виникнення і наступний розвиток факторів ураження.

Фактори ураження джерелами надзвичайних техногенних ситуацій за генезисом розділяють на фактори: прямої дії або первинні; побічної дії або вторинні.

Первинні фактори ураження безпосередньо викликаються виникненням джерела техногенної НС.

Вторинні фактори ураження викликаються змінами об´єктів навколишнього природного середовища первинними факторами ураження.

Фактори ураження джерелами техногенних надзвичайних ситуацій за механізмом дії розділяють на фактори: фізичної дії; хімічної дії.

До факторів ураження фізичної дії відносять: повітряну ударну хвилю; хвилю тиску в ґрунті; сейсмічну вибухову хвилю; хвилю прориву гідротехнічних споруд; уламки або дрізки; екстремальний нагрів середовища; теплове випромінювання; іонізуюче випромінювання, а до факторів ураження хімічної дії відносять токсичну дію небезпечних хімічних речовин.

Природні надзвичайні ситуації характеризуються такими термінами та визначеннями:

Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні, що виникають внаслідок раптових зміщень і розривів в земній корі або верхній частині мантії Землі, які передаються на великі відстані у вигляді пружних коливань.

Осередок землетрусу - область виникнення підземного удару в товщі земної поверхні або верхньої мантії, що є причиною землетрусу.

Обвал - відрив і падіння великих мас гірських порід на крутих і обривистих схилах гір, річних долин і морського узбережжя, які виникають головним чином за рахунок послаблення зв´язування гірських порід під впливом процесів вивітрювання, діяльності поверхневих і підземних вод.

Зсув - переміщення мас гірських порід схилом під дією власної ваги і додаткового навантаження внаслідок підмиву схилу, перезволожування, сейсмічних поштовхів та інших процесів.

Сель (селевий потік) - стрімкий русловий потік, який виникає раптово (здебільшого як наслідок зливних опадів), складається із води, піску, бруду та уламків гірських порід і характеризується різким підйомом рівня води, II

хвильовим рухом, коротким терміном дії, значним ерозійним і кумулятивним ефектом, що створює загрозу життю і здоров’ю людей, завдає шкоди об´єктам і довкіллю.

Лавина - швидкий рух снігу і (або) льоду вниз крутими схилами гір, що раптово виникає і загрожує життю і здоров´ю людей та спричиняє шкоду об´єктам економіки і довкіллю.

Лавинонебезпечна територія - гірська місцевість, на якій є реальна потенційна небезпека сходу лавин, що спричиняють або можуть спричинити загрозу життю і здоров´ю людей та завдати шкоду об´єктам економіки і довкіллю.

Буревій - тривалий вітер руйнівної сили, швидкість якого понад 32 м/с.

Циклон - атмосферне явище із зниженим тиском повітря і буревійними швидкостями вітру, що виникає в тропічних широтах і викликає великі руйнування і загибель людей.

Шторм - тривалий дуже сильний вітер зі швидкістю понад 20 м/с, який викликає сильні хвилі на морі і руйнування на суші.

Смерч - сильний, але малий за розміром атмосферний вихор діаметром до 1000 м, у якому повітря обертається зі швидкістю до 100 м/с, і що має велику руйнівну силу.

Шквал - різке, не тривале посилення вітру до 20-30 м/с і більше, що супроводжується зміною його напрямку, яке поєднане з конвективними процесами.

Тривалий дощ - рідкі атмосферні опади, що випадають безперервно або майже безперервно протягом декількох діб і які можуть викликати повені, затоплення і підтоплення.

Град - атмосферні опади, що випадають в теплу пору року у вигляді часток щільного льоду діаметром від 5 мм до 15 м, зазвичай разом зі зливою під час грози.

Сильний снігопад - тривале інтенсивне випадіння снігу із хмар, що призводить до значного погіршення видимості і перешкоджає руху транспорту.

Пилова буря - перенесення великої кількості пилу або піску сильним вітром, що супроводжується погіршенням видимості, видуванням верхнього шару ґрунту разом з насінням і молодими рослинами, засипанням посівів і транспортних магістралей.

Посуха - комплекс метеорологічних факторів у вигляді тривалої відсутності опадів в поєднанні з високою температурою і пониженням вологості повітря, що призводить до порушення водного балансу рослин і викликає пригнічення їх росту або загибель.

Лісова пожежа - неконтрольований процес горіння в лісах, що виникає стихійно або внаслідок неуважного поводження людей з вогнем і розповсюджується на території лісу.

Степова пожежа - неконтрольований процес горіння, що виникає стихійно або внаслідок штучного підпалу в степу.

Торф´яна пожежа - загоряння торф´яного болота, осушеного або природного, при перегріванні його поверхні променями сонця або внаслідок неуважного поводження людей з вогнем.

Зона пожежі - територія, в межах якої в результаті стихійного лиха, аварій, катастроф або необережної дії людей виникають і розповсюджуються пожежі.

Біологічно-соціальна надзвичайна ситуація - стан, при якому в результаті виникнення джерела біологічно-соціальної надзвичайної ситуації на певній території порушуються нормальні умови життя і здоров´я людей, існування сільськогосподарських тварин і рослин, виникає загроза життю і здоров´ю людей, широкого розповсюдження інфекційних захворювань, втрати сільськогосподарських тварин і рослин.

Джерело біологічно-соціальної надзвичайної ситуації - особливо небезпечна або широко розповсюджена інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин і рослин, в результаті яких на певній території виникла або може виткнути біологічно-соціальна надзвичайна ситуація.

Особливо небезпечна інфекція - стан зараження організму людей або тварин, що проявляється у вигляді інфекційних захворювань і прогресує у часі та у просторі, викликає тяжкі наслідки для здоров´я людей і сільськогосподарських тварин або їх загибель.

Збудник інфекційного захворювання - патогенний мікроорганізм, що має еволюційне пристосування до паразитування в організмі людини або тварини і потенційно здатний викликати захворювання інфекційною хворобою.

Джерело збудника інфекційної хвороби - організм зараженої людини або тварини, в якому триває природний процес зберігання, розмноження і виділення у зовнішнє середовище збудника інфекційної хвороби.

Карантин - система тимчасових організаційних, режимних, обмежувальних, адміністративних, господарських, санітарних, епідемічних, гігієнічних, лікувальних, і профілактичних заходів, які спрямовані на запобігання розповсюдження інфекційної хвороби і забезпечення локалізації епідемічного, епізоотичного або епіфітотичного осередків і наступну їх ліквідацію.

Обсервація-режимні і обмежувальні заходи, які передбачають разом з посиленням медичного і ветеринарного нагляду також проведення протиепідемічних, лікувальних, профілактичних, ветеринарних і санітарних заходів, обмеження пересування і переміщення людей сільськогосподарських тварин в усіх прилеглих до зон карантину адміністративно-територіальних утвореннях, які створюють зону обсервації.

Епідемічний осередок - місце зараження і перебування людей, що захворіли інфекційною хворобою або територія, в межах якої за певний проміжок часу можливе зараження людей і сільськогосподарських тварин збудниками інфекційної хвороби.

15 липня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" затверджено "Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій". За характером походження подій, котрі зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють наступні їх види:

надзвичайні ситуації техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах;

надзвичайні ситуації природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери;

надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов´язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об´єктів, ядерних установок, і матеріалів, систем зв´язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадання зброї;

надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов´язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій.

В залежності від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють чотири рівня надзвичайних ситуацій:

  • надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
  • надзвичайна ситуація регіонального рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, атакожуразі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
  • надзвичайна ситуація місцевого рівня - це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об´єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об´єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об´єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об´єктів;
  • надзвичайна ситуація об´єктового рівня - це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об´єкта або на самому об´єкті і наслідки якої не виходять за межі об´єкта або його санітарно-захисної зони. Подальша класифікація природних та техногенних надзвичайних ситуацій може бути здійснена за такими ознаками: загальна причина виникнення, вид прояву, сфера, наслідки, терміни та масштаб прояву.