Політологія

2.6. Етнонаціональна політика в Україні

На сучасному етапі розвитку України національноетнічна сфера стає невід´ємним виміром суспільнополітичних реалій. У зв´язку з цим етнонаціональний розвиток українського суспільства потребує адекватного забезпечення політичними засобами і механізмами. Першочерговими потребами є наукове осмислення вітчизняної етнонаціональної самоорганізації, проблем національної державності й державного управління національною структурою; формування соціальнополітичних важелів розв´язання суперечностей у сфері етнонаціональних відносин; всебічний аналіз існуючих форм національного об´єднання і моделювання нових, їх реалізація в поєднанні з фундаментальними цінностями українського демократичного самовідродження відображає принципово нові форми взаємодії народів для досягнення суспільної гармонії.