Конкурентне право України

4. Розгляд справ антимонопольними органами

Органи комітету починають розгляд справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У разі виявлення ознак порушень конкурентного законодавства службовцями Комітету готується і вноситься на розгляд державного уповноваженого (голови відділення) подання про початок розгляду справи. Розглянувши подання, вони приймають розпорядження про початок розгляду справи.

Повноваження службовців Комітету або відділення по збиранню доказів під час розгляду справи затверджуються службовим дорученням.

Службовці Комітету, відділення, яким доручено збирання й аналіз доказів, проводять дії, направлені на всебічне, повне й об´єктивне з´ясування дійсних обставин справи, прав і обов´язків сторін.

Зокрема, у справах можуть проводитися такі дії, як дослідження регіонального або загальнодержавного ринку і визначення монопольного становища на ньому; отримання від сторін, третіх осіб, інших осіб письмових і усних пояснень, які можуть фіксуватися в протоколі; вилучення письмових і речових доказів, зокрема документів, предметів або інших носіїв інформації, які можуть бути доказами або джерелами доказів у справі; накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелами доказів у справі.

Доказами в справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість визначити наявність або відсутність порушення.

Важливо підкреслити, що збирання доказів здійснюється органами або посадовими особами Комітету, відділення незалежно від місця знаходження доказів.

За результатами збирання доказів у справі формується подання з попередніми висновками, яке вноситься на розгляд органів Комітету, яким підвідомча справа.

Встановивши, що як відповідач до участі у справі має бути залучена інша особа, органами Комітету приймається розпорядження про заміну відповідача або про залучення до участі у справі співвідповідачів, про що повідомляється особам, які беруть участь у справі.

Орган Комітету, який розпочав розгляд або розглядає справу, може прийняти розпорядження про об´єднання декількох справ в одну або про виділення справи для окремого розгляду.

За результатами збирання й аналізу доказів у справі формується подання з попередніми висновками, яке вноситься на розгляд органів Комітету, яким підвідомча справа.

Подання повинне містити виклад змісту заяви або інших причин для початку розгляду справи; виклад обставин, які містять ознаки порушення, а саме дані про суб´єкта порушення — конкретного відповідача; об´єкт порушення — права, суспільні відносини, на які поширюється дія; суб´єктивну сторону порушення — вину, ціль (у разі потреби); об´єктивну сторону порушення — дія (вчинок, опис дій, що містять порушення), час, місце, спосіб здійснення порушення, наслідки порушення, наслідки неправомірних дій відповідача (що наступили або які могли наступити), причинний зв´язок між неправомірними діями відповідача і наслідками цих справ.

Крім того, службовець готує опис доказів, якими підтверджується або спростовується наявність в діях відповідача складу порушення; пояснення (заперечення) відповідача, третіх осіб щодо скоєного порушення; доводи або мотиви, по яких пропонується відхилити ті або інші докази і врахувати (відхилити) заперечення відповідача і третіх осіб; висновки експертів (за наявності); мотивований висновок про доказ (спростування) факту порушення.

Також у разі доказу акту порушення подання повинне містити: висновок про кваліфікацію дій відповідача; інформацію про те, чи припинено відповідачем порушення конкурентного законодавства на момент складання цього подання; пропозиції про застосування способів припинення відповідачем порушення конкурентного законодавства, якщо під час внесення подання таке порушення не припинене; висновок про розмір незаконно одержаного прибутку і періоду його отримання і перерахунку, або вказується факт його відсутності або неможливості перерахунку. Такий висновок повинен обов´язково впливати на розмір штрафу.

Опис обставин, які можуть враховуватися при визначенні розміру штрафу (див. таблицю 8.3)

Таблиця 8.3

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ШТРАФУ

№ п/п

Чинники (обставини)

1

2

1.

Ступінь обмеження конкуренції на конкретному ринку

2.

Розмір незаконно одержаного прибутку

3.

Наявність і розмір збитків, заподіяних порушенням конкурентного законодавства внаслідок неправомірних дій відповідача або їх відсутність

4.

Повторність здійснення порушення — здійснення порушень суб´єктом господарювання після притягання його до відповідальності за раніше вчинені порушення

5.

Тривалість здійснення порушення, яке визначається роками, місяцями, днями

6.

Вчинення суб´єктом господарювання послідовно декількох порушень конкурентного законодавства, вчинення одночасно декількох порушень (зазначається кількість)

7.

Поведінка суб´єкта господарювання після виявлення ознак порушення:
— визнання (невизнання) факту порушення;
— припинення (продовження) порушення до прийняття рішення про початок розслідування справи або
перед прийняттям рішення у справі;
— добровільне відшкодування (невідшкодування)
потерпілим збитків;
— співробітництво з органами Комітету, сприяння
розслідуванню, створення перешкод

8.

Фінансове становище відповідача (зазначається конкретне становище)

Окремо в поданні зазначається розмір виручки, а також, як правило, пропозиції щодо розміру штрафу, який записується цифрами і словами (із зазначенням співвідношення розміру штрафу до виручки підприємця (у відсотках) або до кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо розрахунок виручки підприємця неможливий або виручка відсутня).

Копії подання з попередніми висновками (або витягами з них, які не містять інформації з обмеженим доступом, а також визначеною відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати збитку інтересам інших осіб, що беруть участь в справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) не більше ніж за десять днів до прийняття рішення у справі відсилаються сторонам і третім особам.

Рішення може бути прийнято раніше, якщо від сторін і третіх осіб, яким було надіслано подання, одержана відповідь.

Про день, час і місце розгляду справи особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніше ніж за п´ять днів.

Розгляд справи може бути зупинений за власною ініціативою відповідного органу Комітету або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Комітету, судом, господарським судом пов´язаної з цією справою іншої справи або до прийняття рішення державним органом щодо пов´язаного з ним іншого питання. Про зупинення розгляду справи та її відновлення приймається розпорядження.

При доказі вчинення порушення залежно від обставин у справі може бути прийнято одне або декілька рішень відповідно до ст. 48 Закону про захист економічної конкуренції (див. Опис справ).

У процесі розгляду справи органи Комітету щодо поданої суб´єктом господарювання заяви про вжиття заходів для попередження негативних наслідків можуть ухвалити попереднє рішення у справі про заборону відповідачеві чинити певні дії, у тому числі про блокування цінних паперів, а також про обов´язкове вчинення певних дій, якщо їх обов´язкове здійснення є необхідним виходячи із законних прав і інтересів інших осіб. Однак у разі закриття справи у зв´язку з недоказаністю вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому особою, що подала заяву, збитків, заподіяних у зв´язку з прийняттям попереднього рішення.

У рішенні зазначаються результати розгляду справи по суті, наводяться мотиви рішення, відмічаються дії, які сторони повинні виконати або від яких утриматися, і термін виконання рішення.

При вирішенні питання про накладення штрафу в резолютивній частині рішення зазначається розмір штрафу.

Рішення у справі подається до виконання відповідно до ст. 56 Закону про захист економічної конкуренції.

Органи Комітету, які прийняли рішення, не мають права його відмінити або змінити. Вони мають право виправити допущені в рішенні друкарські помилки або явні арифметичні помилки, роз´яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якого-небудь питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не ухвалено рішення Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо справа не підлягає розгляду в АМКУ, його територіальному відділенні; не встановлений відповідач або його місцезнаходження; відповідач — юридична особа ліквідована; вже розглянута або розглядається органами АМКУ справа на тих же підставах стосовно того ж відповідача; не доведено вчинення порушення; є інші підстави, передбачені законом.