Конкурентне право України

1. Порядок підготовки проведення перевірок

Процесуальні норми безпосередньо врегульовують порядок розгляду заяв (справ) та є важливою складовою частиною конкурентного права України. Вони охоплюють взаємовідносини трьох учасників процесу — заявника, відповідача та органу Антимонопольного комітету України. Обґрунтованість процесуальних норм забезпечує ефективний захист не тільки правил конкуренції, а й інтереси сторін в ході розгляду заяв або справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Організаційно-правові питання проведення перевірок містяться в «Положенні про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції» , затвердженому розпорядженням АМКУ від 25 грудня 2001 року № 182-р.

Положення визначає порядок проведення уповноваженими працівниками АМКУ і його територіальних відділень планових і позапланових виїзних перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності суб´єктами господарювання і при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоуправління, органами адміністративно-господарського управління і контролю.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об´єктів перевірки, яка проводиться за їх місцезнаходженням або за місцезнаходженням їх відособленого структурного підрозділу і передбачена планами роботи АМКУ. Така перевірка одного і того ж об´єкта перевірки проводиться за наказом голови Комітету або голови відділення не частіше за один раз упродовж календарного року.

Планові виїзні перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції проводяться за умови, якщо суб´єктам господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення вказаної перевірки направлено письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планами роботи Комітету, відділення і може проводитися без попереднього письмового повідомлення. Позапланова перевірка проводиться відповідно до наказу голови Комітету або голови відділення. Підставами проведення позапланової перевірки може слугувати: доручення Президента України, Кабінету Міністрів України; заяви суб´єктів господарювання, громадян, об´єднань, установ, організацій про порушення їх прав унаслідок дій або бездіяльності, визначених Законом про захист економічної конкуренції; а також поданням органів влади, органів місцевого самоуправління, органів адміністративно-господарського управління і контролю, спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю.

Крім того, позапланова перевірка може бути здійснена у разі безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету, відділення ознак порушення об´єктом перевірки законодавства про захист економічної конкуренції або надходження від заявника клопотання про можливість виникнення негативних наслідків, пов´язаних з подачею заяви, і з метою захисту його інтересів; у разі виявлення невірогідності даних, заявлених об´єктом перевірки в документах, наданих на обов´язковий запит органу Комітету, голову відділення, або ж у разі подачі об´єктом перевірки в установленому порядку скарги про порушення законодавства посадовцями Комітету, відділення під час проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Позапланова перевірка можлива у разі виникнення необхідності в перевірці даних, отриманих від особи, яка мала правові відношення з об´єктом перевірки, якщо він не надасть пояснень і їх документального підтвердження на обов´язковий запит органу Комітету, голови відділення протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту стосовно дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Комітет, голова Комітету мають право прийняти рішення стосовно повторної перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції об´єктом перевірки тільки в тому випадку, якщо щодо уповноважених працівників Комітету, його відділення, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного об´єкта перевірки, почато службове розслідування або порушено кримінальну справу.

Формування щорічних проектів планів-графіків проведення планових виїзних перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції об´єктами перевірки здійснюється відповідними структурними підрозділами Комітету, його відділеннями відповідно до Положення про перевірки.

При формуванні переліків суб´єктів господарювання, що підлягають перевірці, враховуються визначені Комітетом пріоритетні напрями діяльності (наприклад, контроль за житлово-комунальними послугами, послугами з прийому, первинною обробкою і зберіганням зерна; виробництвом хліба і хлібобулочних виробів), становище на ринку, зростання цін в окремих галузях економіки та інші чинники.

У переліки не включаються суб´єкти господарювання, які були включені в плани перевірок на друге півріччя поточного року, а також перевірки, які початі в поточному році, а також малі і середні підприємства (якщо вони не займають монопольного становища на ринку).

У разі необхідності антимонопольні органи готують і узгоджують проекти наказів стосовно залучення в установленому порядку до складу комісій з перевірки представників відповідних міністерств, інших центральних органів влади, контролюючих органів.

Основними завданнями перевірок є:

—здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

—своєчасне попередження, виявлення і припинення дій, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, які їм сприяють, а у випадку, якщо порушення припинене, то вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

збирання доказів за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Рішення про проведення перевірки приймається головою Комітету, головою відділення. Для проведення перевірки за наказом голови Комітету, голови відділення, за розпорядженням органу Комітету створюється Комісія з перевірки (надалі — Комісія) в складі не менше двох фахівців.

У кожному конкретному випадку терміни проведення перевірок і склад Комісії з перевірки визначається з урахуванням об´єкта перевірки і очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання поставленого завдання. У разі потреби за поданням голови Комісії продовження термінів проведення перевірки здійснюється головою Комітету, головою відділення, органом Комітету, які ухвалювали рішення про проведення перевірки.

Персональний склад Комісії, її голова, заступник і терміни проведення перевірки затверджуються наказом голови Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Комітету з делегуванням Комісії відповідних повноважень по проведенню перевірки. У разі потреби персональний склад Комісії може бути змінений за наказом голови Комітету або голови відділення.

Голова Комісії забезпечує повідомлення керівника об´єкта перевірки не менше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення; організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що підлягають перевірці, виходячи з того, чи є перевірка плановою або позаплановою; розподіляє між членами Комісії конкретні завдання для перевірки.

Для проведення перевірки готуються такі документи: наказ (розпорядження) про проведення перевірки і створення Комісії; план проведення перевірки; доручення голови Комітету, державного уповноваженого Комітету, голови відділення про делегування відповідних повноважень по проведенню перевірки.

План проведення перевірки складається головою Комісії та затверджується органом, посадовцем, що видав наказ (розпорядження) про проведення перевірки і створення Комісії, і повинен містити: визначення завдань перевірки; коло питань, які необхідно з´ясувати в ході перевірки; терміни перевірки.

Зміст плану перевірки відрізняється залежно від об´єкта перевірки, галузевої специфіки діяльності суб´єкта господарювання, повноважень органів влади, місцевого самоврядування і контролю. Примірний перелік питань, які досліджуються при перевірці суб´єктів господарювання, наведено в схемі 8.1.

Схема 8.1

Затверджую:

Голова обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

П.І.Б. _______ дата (місяць, рік)

ПЛАН

проведення перевірки дотримання відкритим

акціонерним товариством по газопостачанню

і газифікації «Міськгаз» вимог законодавства

про захист економічної конкуренції

Перевірка дотримання відкритим акціонерним товариством по газопостачанню і газифікації «Міськгаз» вимог законодавства про захист економічної конкуренції проводиться за час його роботи в 2002—2003 роках.

Термін проведення перевірки з 08.11.2003 р. до 09.12.2003 р.

Під час проведення перевірки необхідно провести аналіз такої інформації (зокрема з обмеженим доступом):

1. Установчі документи ВАТ «Міськгаз».

2. Відомості про структуру ВАТ «Міськгаз».

3. Відомості про відносини контролю.

4. Протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань правління, спостережної ради, виконавчого наглядового органу ВАТ «Міськгаз».

5. Відомості про основні види діяльності об´єкта перевірки з даними про обсяги виробленої і реалізованої продукції (робіт, послуг) з конкретною розшифровкою цих видів і їх часток на відповідному товарному ринку.

Аналізуються протоколи нарад, протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань правління, спостережної ради, виконавчого і наглядового органів суб´єкта господарювання, вхідна і вихідна документація, враховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів об´єкта перевірки; накази, розпорядження, резолюції керівництва об´єкта перевірки; проглядаються переліки всіх підприємств, організацій, фінансових установ та і інших юридичних осіб в Україні і за її межами, в яких суб´єкт господарювання володіє частками (акціями, паями), які дали б можливість перевірити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції в процесі концентрації, а також виявити відносини контролю; переліки всіх підприємств, організацій, з урахуванням дочірніх, заснованих суб´єктами господарювання з ціллю проведення діяльності щодо постачання або збуту, з урахуванням дилерської або дистриб´юторської діяльності; переліки акціонерів (учасників) суб´єкта господарювання.

У разі потреби уточнюється інформація про акціонерів (учасників) суб´єкта господарювання, які мають у власності або в управлінні 10 і більше відсотків акцій цього емітента.

Далі аналізуються зведення про основні види діяльності суб´єкта господарювання з даними про обсяги виготовленої і реалізованої продукції (робіт, послуг) з конкретною розшифровкою цих видів і їх часток на відповідному товарному ринку, а також відомості про асортимент продукції та її собівартість.

Комісія може зажадати будь-які інші фактичні дані, які дозволяють встановити наявність або відсутність порушень з боку суб´єкта господарювання. Останній зобов´язаний надати повну, всеосяжну та об´єктивну інформацію з усіх питань, які включає план проведення перевірки.

Зміст перевірки органів влади, місцевого самоврядування і контролю, коло питань, що включаються в план, істотно відрізняються від перевірки суб´єктів господарювання (див. схему 8.2):

Схема 8.2

Затверджую:

Голова обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України

П. І. Б. _________________________

«_» __________________200_ рік

ПЛАН

проведення перевірки дотримання законодавства

про захист економічної конкуренції міською радою

та її виконавчим комітетом

Перевірку провести за час діяльності з 01.01.2002 р. по 01.01.2004 р.

Термін проведення перевірки з 30.09.2004 р. по 01.11.2004 р.

У процесі проведення перевірки необхідно переглянути і провести аналіз таких документів і напрямів діяльності:

1. Рішення міської ради.

2. Протоколи сесій міської ради.

3. Розпорядження міського голови.

4. Рішення виконавчого комітету міської ради.

5. Матеріали роботи і рішення комісій, комітетів і міжвідомчих робочих груп.

6. Процедура визначення суб´єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності у випадках, якщо кількість таких суб´єктів господарювання обмежена.

7. Процедура роботи тендерних комісій, комітетів.

8. Протоколи засідань і рішення конкурсних і тендерних комісій і комітетів.

9. Заходи щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, підтримка малого підприємництва.

10.Матеріали виконання Указу Президента України «Про основні напрями конкурентної політики на 2002— 2004 роки».

11.Договори з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктами господарювання.

12.Порядок видачі дозвільних документів.

13.Матеріали по регулюванню тарифів, наданню дотацій.

14.Документи по реєстрації суб´єктів підприємницької діяльності.

15.Матеріали розгляду звернень громадян.

16.Листування з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктами господарювання (вхідна, вихідна документація, зокрема факси, телефонограми).

17. Інші будь-які фактичні дані, які відповідно до ст. 41 Закону України про захист економічної конкуренції дають можливість встановити наявність або відсутність порушення.

Комісії повинна бути надана повна й об´єктивна інформація з усіх питань, які містить план проведення перевірки.

Комісія, у разі потреби, одержує належним чином завірені копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об´єкта перевірки.

План проведення перевірки складений відповідно до Положення про порядок проведення перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 р. № 182-р, зареєстрованого Міністерством юстиції України 13.02.2002 р. № 139/6427.

Голова комісії__________________ П.І.Б.

Усні пояснення службових або посадових осіб об´єкта перевірки, які містять дані, що свідчать про наявність або відсутність порушення, фіксуються в протоколі, складеному Комісією і підписаному членами Комісії і особою, яка дала пояснення.

У протоколі зазначається дата і місце його складання, повне і скорочене найменування об´єкта перевірки, прізвища, імена, по батькові і посади членів Комісії з перевірки службової або посадової особи об´єкта перевірки, яке дало усні пояснення, короткий виклад причин, у зв´язку з якими дано пояснення, повний виклад пояснень. Перед підписом особи, яка дала пояснення, вона повинна зробити власноручний запис такого змісту: «Прочитав(ла), з моїх слів записано вірно». У разі відмови особи підписати протокол, про це зазначається в протоколі.

Якщо вказана особа вважає за необхідне уточнити дані пояснення або пояснити причини відмови від підписання протоколу, ця особа має право власноручно зробити це на тому ж протоколі або окремо, що повинне бути додане до протоколу. Після чого протокол підписують члени Комісії.

У ході проведення перевірки Комісія, у разі потреби, одержує належним чином завірені копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а також письмові, пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об´єкта перевірки.

Положенням про перевірку передбачено, що у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції голова Комісії, члени Комісії мають право вилучити докази. Підставою для цього служить те, що докази цих порушень не були надані і існує достатньо підстав вважати, що документи, предмети або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі, знаходяться у визначеному місці; існує загроза, що відповідні документи, предмети або носії інформації можуть бути знищені.

Вилучення письмових і речових доказів, зокрема документів, предметів або носіїв інформації, які можуть бути доказами або джерелами доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, здійснюється за рішенням суду на підставі розпорядження державного уповноваженого Комітету або голови територіального відділення. Розпорядження повинне містити повноваження голови і членів Комісії вилучати письмові і речові докази.

У випадку, якщо вилучити докази немає можливості, голова Комісії, члени Комісії за наявності повноважень, наданих відповідно державним уповноваженим Комітету або головою відділення, накладають відповідно до рішення суду арешт на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі.

Вилучення або накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводиться в робочий час незалежно від місцезнаходження, зокрема в службових приміщеннях і транспортних засобах, що належать суб´єктові господарювання, на робочих місцях працівників.

Під час підготовки до перевірки запит відносно надання інформації може бути направлений поштою з повідомленням про його вручення адресатові.

У ході перевірки у разі неподання інформації, невчасного подання посадовцями інформації або подача завідомо недостовірної інформації АМКУ та його територіальним відділенням голова Комісії повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення і доповісти про це керівництву Комітету або відділення.

Результати перевірки члени Комісії оформляють у вигляді довідки, яка повинна містити аналіз, висновки і пропозиції з усіх питань, які перевірялися. На підставі її голова Комісії готує підсумкові матеріали і складає акт перевірки в двох примірниках.

У акті повинні бути зазначені результати перевірки з усіх питань, передбачених планом проведення перевірки; об´єктивна оцінка діяльності об´єкта перевірки стосовно дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, наявність або відсутність ознак його порушень; пропозиції про відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, внесення рекомендацій або ін.

Акт підписує голова Комісії та її члени, керівник об´єкта перевірки, а у разі потреби й інші відповідальні працівники об´єкта перевірки.

Один примірник акта в строк не більше п´яти робочих днів після завершення перевірки вручається під розписку на першому примірнику акта (направляється в установленому порядку) керівнику об´єкта перевірки, а у разі його відсутності — здається в канцелярію під розписку в акті з зазначенням прізвища і посади працівника, що прийняв акт, або відправляється рекомендованим листом з поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.

У разі потреби голова Комісії вносить пропозицію про попереднє колегіальне обговорення акта перевірки.

Як правило, у міру виявлення істотних порушень законодавства, зловживань і недоліків керівництво об´єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, вживає заходів до усунення виявлених порушень.

У разі відмови керівника об´єкта перевірки від підписання акта про результати перевірки, службові особи, які здійснили перевірку, засвідчують це відповідним записом і своїми підписами в кінці акта.

За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки керівник або інші особи, які підписують акт, роблять про це відмітку перед своїми підписами і не пізніше ніж через п´ять календарних днів з дня їх підписання подають із цього приводу письмові пояснення або заперечення.

Голова Комісії протягом п´яти робочих днів після завершення перевірки доповідає про її результати посадовій особі Комітету або відділення, яке видало наказ про проведення перевірки і створення Комісії, з поданням акта та інших матеріалів Комісії, складених за результатами перевірки з відміткою про вручення його керівникові об´єкта перевірки, а у разі потреби також вносить подання про початок розгляду справи або готує рекомендації відповідно до ст. 46 Закону про захист економічної конкуренції.

Якщо в ході перевірки були встановлені ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, голова Комітету, відділення, його заступник розглядають подані матеріали і вирішують питання стосовно:

—надання рекомендацій і внесення пропозицій органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктам господарювання, об´єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, які сприяють їм, а у випадку, якщо порушення припинене, — стосовно вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

—розроблення проектів актів законодавства, які регулюють питання розвитку конкуренції, антимонопольної політики і демонополізації економіки;

—направлення правоохоронним органам матеріалів про порушення, що мають ознаки злочину;

розгляду питання щодо початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Якщо в ході перевірки був встановлений факт порушення законодавства України, що не відноситься до компетенції Комітету, тоді Комітет або голова відділення інформує відповідні державні органи.

Скарги на дії службових осіб, що проводили перевірки, процесуальні дії, передбачені ст. 44 Закону про захист економічної конкуренції, розглядаються і задовольняються відповідно головою Комітету, головою відділення.

Скарги розглядаються і рішення по них приймаються не пізніше чим у місячний термін з моменту їх надходження. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями, вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Створення перешкод працівникам Комітету, його відділення в проведенні перевірок, оглядів, вилученні або накладенні арешту на майно, документи, предмети або інші носії інформації тягне за собою наступну відповідальність:

1. Відповідно до пункту 16 ст. 50 Закону про захист економічної конкуренції у вигляді накладення штрафу на об´єднання, суб´єктів господарювання в розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб´єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф відповідно до абзацу четвертого частини 2 ст. 52 Закону;

2. Адміністративну відповідальність посадовців та інших працівників суб´єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно із ст. 54 Закону про захист економічної конкуренції.