Конкурентне право України

4. Регулювання і контроль в окремих галузях природних монополій

Перша незалежна регулююча комісія у сфері діяльності природних монополій була створена відповідно до Указу Президента України від 14 березня 1995 р. «Про заходи по забезпеченню діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України» (далі — НКРЕ).

Указом була визначена сфера діяльності комісії — електроенергетика; затверджено Положення про комісію; число її членів — 3 людини; доручено спільно з Кабінетом Міністрів України і заінтересованими міністерствами і відомствами затвердити Положення про порядок визначення поточної плати за ліцензії на виробництво, передачу і постачання електричної енергії та Інструкцію про порядок видачі суб´єктам підприємницької діяльності незалежно від форми власності суб´єкта ліцензій на виробництво, передачу і постачання електричної енергії.

Указом Президента України від 1 лютого 1999 р. в сферу діяльності НКРЕ були включені ринки газу, нафти і нафтопродуктів.

Досі незалежними національними комісіями в Україні не регулюється діяльність природних монополій на ринках транспорту і комунального господарства. У свою чергу це створює істотні проблеми в прозорості діяльності підприємств цих галузей.

Робота НКРЕ є першим позитивним досвідом регулювання діяльності суб´єктів господарювання у сфері природних монополій.

Основними завданнями Комісії є: участь у формуванні і забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів; державне регулювання діяльності суб´єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі; сприяння конкуренції у сфері виробництва електроенергії, постачання електроенергії і газу, видобутку газу і нафти, зберігання і реалізації газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб´єктів природних монополій і споживачів їх товарів і послуг; захист прав споживачів електричної теплової енергії, газу, нафти і нафтопродуктів; розроблення і затвердження правил користування електроенергією і газом; координація діяльності державних органів з питань регулювання ринків енергоносіїв; видача суб´єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво електроенергії в об´ємах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву електроенергії (ліцензійними умовами), передачу і постачання електроенергії, зберігання природного газу в об´ємах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по зберіганню природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; контроль за дотриманням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.

Комісія відповідно до поставлених завдань бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів; встановлює обмеження щодо поєднання видів діяльності суб´єктами підприємницької діяльності; розробляє і затверджує обов´язкові до виконання нормативні акти з питань, що відносяться до її компетенції; видає суб´єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво електроенергії в об´ємах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по виробництву електроенергії (ліцензійними умовами), передачу і постачання електроенергії, зберігання природного газу в об´ємах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності по зберіганню природного газу (ліцензійними умовами), і постачання природного газу, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення ліцензованої діяльності і контролю за їх виконанням; визначає щодо законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб´єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій; проводить безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензійної діяльності.

Крім того, НКРЕ розглядає справи про порушення умов ліцензій і справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду ухвалює відповідні рішення в межах своєї компетенції; передає в АМКУ матеріали у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства; визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об´єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб´єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензійної діяльності; надає ліцензіатам необхідну інформацію, пов´язану з їх діяльністю; бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів і в здійсненні контролю за їх дотриманням; вживає заходів по забезпеченню рівних прав доступу до транспортних мереж суб´єктів ринків електроенергії, газу, нафти і нафтопродуктів усіх форм власності; встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну продукцію і тарифи на інформаційні послуги.

Діяльність комісії охоплює захист у межах своїх повноважень інтересів споживачів в питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту і нафтопродукти, а також надійності їх постачання і якості послуг з боку організацій постачальників; формування в рамках своєї компетенції державної політики щодо встановлення цін на електроенергію, газ, нафту і нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання і розподіл, а також транспортування трубопроводами інших матеріалів; стимулювання ефективності виробництва і споживання електроенергії, газу, нафти і нафтопродуктів; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що відносяться до її компетенції, розроблення і впровадження в установленому порядку пропозицій щодо поліпшення законодавства, підготовка висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Комісія має право: у разі виявлення порушення умов і правил ліцензійної діяльності зупиняти або анулювати дію ліцензії відповідно до законодавства; погоджувати в рамках своєї компетенції договір між членами оптового ринку електроенергії України і спеціалізоване програмне забезпечення, яке застосовується на оптовому ринку електроенергії; доступу на територію споживача під час перевірки виконання умов договорів щодо користування електроенергією і газом і захисту прав споживачів; здійснювати контроль за якістю послуг організацій, що постачають електроенергію і газ, для яких це передбачено тарифом, згідно з правилами користування електроенергією і газом; встановлювати в межах своїх повноважень обов´язкові для суб´єктів підприємницької діяльності, які одержують ліцензії, нормативи достатності власних засобів, інші показники і вимоги, які обмежують ризики по операціях на оптовому ринку електроенергії, ринках природного газу, нафти і нафтопродуктів.

Протягом перших років своєї діяльності НКРЕ вдалося зробити прозорими ринки електроенергетики і нафтогазового комплексу. Були підготовлені нормативно-правові акти, що регулюють правила користування електричною енергією; умови і правила здійснення підприємницької діяльності по передачі електроенергії місцевими локальними електромережами; здійснення підприємницької діяльності по постачанню електричної енергії за регульованим і нерегульованим тарифом, правила надання населенню послуг з газопостачання, а також подачі і використання природного газу в народному господарстві; умови і правила здійснення підприємницької діяльності по постачанню природного газу за регульованим і нерегульованим тарифом; розроблені типові договори з контрагентами природних монополій та ін.

Ефективний контроль за діяльністю суб´єктів природних монополій можливий лише за умови наявності вичерпного їх переліку. Згідно з ст. 5 Закону про природні монополії складання і ведення переліку покладене на АМКУ.

Дане завдання ускладнюється тим, що облік природних монополій повинен здійснюватися по всіх підприємствах цієї сфери: і тим, для яких цей вид діяльності є основним, і тим, для яких допоміжним. Останні не завжди повно враховуються статистикою.

У 2000—2002 роках АМКУ та його територіальні відділення провели додаткові дослідження ринків природної монополії з метою повного обліку суб´єктів господарювання, які фактично працюють на вказаних ринках.

Результати аналізу по Донецькій області показали, що значна частина суб´єктів природної монополії, які працюють на ринках водозабезпечення, постачання тепла, міського телефонного зв´язку, передачі електричної енергії місцевими мережами, знаходяться на балансі підприємств вугільної, металургійної, хімічної промисловості та інших галузей народного господарства. Кількість суб´єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку передачі електроенергії місцевими мережами і для яких ця діяльність не є основною, становило 43 одиниці, місцевого телефонного зв´язку — 15 одиниць, водовідведення — 29 одиниць, централізованого постачання теплової енергії — 39 одиниць.