Конкурентне право України

3. Національні комісії регулювання природних монополій

Національні комісії регулювання природних монополій (далі — комісії) являються центральними органами виконавчої влади із спеціальним статусом, які утворюються і ліквідовуються Президентом України.

Комісії діють на підставі положень, які затверджуються Президентом України.

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати і ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.

Комісії складаються з голови комісії і не менше двох членів комісії, яких призначає за поданням Прем´єр-міністра України на посаду і звільняє з посади Президент України.

Термін повноважень голів і членів комісій складає шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ротації для голів і членів комісії встановлюється положеннями про комісії. Одна і та ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.

Повноваження голови і членів комісії припиняються достроково у випадку: подачі заяви про відставку; набрання законної сили обвинувальним вироком суду про вчинення злочину; грубого порушення посадових обов´язків; неможливості виконання обов´язків за станом здоров´я; подачі заяви про звільнення у зв´язку з виходом на пенсію.

Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності комісій здійснює їх апарат, який складається з центрального апарату і територіальних підрозділів. Територіальні підрозділи діють на основі положення, яке затверджується головою Комісії. На членів комісій і на працівників апарату комісій поширюється правовий статус державних службовців.

Необхідно відзначити, що комісії ліквідовуються в установленому порядку у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку. Згідно з чинним законодавством основними завданнями комісій є:

1. Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій.

2. Сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення і розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяти розвитку конкуренції на суміжних ринках.

3. Формування цінової політики у відповідній сфері регулювання.

4. Сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на підставі збалансування інтересів суспільства, суб´єктів природних монополій і споживачів товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій.

Комісії відповідно до покладених на них завдань:

—розробляють і затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб´єктами природних монополій і суб´єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, приймають в установленому порядку заходи по запобіганню порушенням цих умов і правил;

—видають в установленому порядку суб´єктам природних монополій і суб´єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької діяльності;

—формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, які виробляються суб´єктами природних монополій;

—направляють відповідним державним органам пропозиції по укладенню державних контрактів, розробці стандартів і показників якості товарів і послуг і пропозиції по регулюванню інвестиційних процесів у сферах природних монополій;

—складають і ведуть реєстри суб´єктів природних монополій;

—беруть участь у розробці і вносять в установленому порядку пропозиції по вдосконаленню законодавства про природні монополії;

—інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб´єктів природних монополій;

—публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності і діяльності суб´єктів природних монополій;

—передають у відповідні державні органи матеріали про порушення чинного законодавства; здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Відповідно до своїх повноважень комісії мають право одержувати документи, статистичну й іншу інформацію про діяльність суб´єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій; приймати в межах своєї компетенції в порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов´язковими до виконання суб´єктами природних монополій, у тому числі про накладення штрафів на суб´єктів природних монополій; складати протоколи про порушення посадовцями суб´єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Комісії приймають нормативні акти з питань, що знаходяться в їх компетенції, і контролюють їх виконання; встановлюють для суб´єктів природних монополій в порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у випадку, якщо ця діяльність впливає на ринок, що знаходиться в стані природної монополії; звертаються до суду з відповідними позовними заявами у разі порушення конкурентного законодавства суб´єктами природних монополій і суб´єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

Рішення комісій ухвалюються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, які мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб´єктів природних монополій і суб´єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об´єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень повинно забезпечуватися дотримання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.

Рішення комісій підлягають виконанню у встановлені ними терміни. Рішення у справах, пов´язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають публікації в засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив будь-яким способом на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов´язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

У разі незгоди з рішенням комісії суб´єкти природних монополій, суб´єкти господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об´єднання споживачів та інші зацікавлені особи мають право в місячний термін з дня отримання копії рішення оскаржити його в судовому порядку. Оскарження рішень комісій в судовому порядку не припиняє їх виконання.

Суд за клопотанням суб´єктів природних монополій, їх споживачів або громадян або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду справи в суді.

Національні комісії регулювання діяльності суб´єктів природних монополій накладають штрафи на суб´єктів природних монополій за несвоєчасне подання інформації органам, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, — у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; неподання інформації органам, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, або подання завідомо недостовірних даних, — у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, а також порушення умов і правил здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій і на суміжних ринках (ліцензійних умов) — у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сума штрафів, накладених на суб´єктів природних монополій, зараховується до Державного бюджету України.

Суб´єкти природних монополій, на яких накладений штраф, сплачують його в тридцятиденний термін з дня отримання рішення про накладення штрафу. За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.

У разі відмови суб´єктів природних монополій від сплати штрафу, штраф стягається за рішенням суду.

Посадовці суб´єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, неподання або несвоєчасне подання інформації цим органам або подання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Прибуток, одержаний суб´єктами природних монополій в результаті порушення норм Закону про природні монополії, вилучається в судовому порядку до Державного бюджету України.

Виручка, одержана суб´єктами природних монополій в результаті порушення рівня цін (тарифів), встановленого органами, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, вилучається до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.

Збитки, завдані діяльністю або бездіяльністю суб´єктів природних монополій в результаті порушення норм Закону про природні монополії, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому цивільним законодавством України. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, що порушують норми вказаного Закону, підлягають відшкодуванню в аналогічному порядку.

Посадовці органів, які регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов´язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.