Конкурентне право України

2. Державне регулювання природних монополій

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону про природні монополії.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб´єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Прикладом може слугувати діяльність тепломереж по наданню послуг централізованого постачання теплової енергії або водоканалів по централізованому водопостачанню і водовідведенню, яка регулюється нормативними актами облдержадміністрацій, міських рад і їх виконкомів, райдержадміністраціями.

Державний контроль за дотриманням конкурентного законодавства в сферах природних монополій здійснюється АМКУ відповідно до його компетенції.

Громадський контроль за діяльністю суб´єктів природних монополій здійснюють об´єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством. Органи, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, сприяють здійсненню об´єднаннями споживачів громадського контролю за діяльністю суб´єктів природних монополій.

Діяльність суб´єктів природних монополій, а також діяльність суб´єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню.

Предметом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій є:

—ціни (тарифи) на товари, які виробляються суб´єктами природних монополій;

—доступ споживачів до товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій;

—інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється на основі принципів гласності і відвертості процедур регулювання, адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб´єкт природної монополії, самоокупності суб´єктів природних монополій, стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них, забезпечення захисту прав споживачів.

При регулюванні цін (тарифів) на товари суб´єктів природних монополій відповідними органами враховуються витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва і обігу; податки і збори (обов´язкові платежі) до бюджетів і до державних цільових фондів; вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування; потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості товарів, які виробляються (реалізуються), потребам споживачів та інші чинники.

Суб´єкти природних монополій у своїй діяльності зобов´язані керуватися наступним:

1.Дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки і якості товару, а також інших умов і правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій і на суміжних ринках.

2.Вести окремий бухгалтерський облік по кожному виду діяльності, який підлягає ліцензуванню.

3.Забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не створювати перешкод для реалізації угод між виробниками, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, і споживачами.

4.Надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи і інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах і в терміни, встановлені відповідними органами.

5.Забезпечувати посадовцям органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів і інформації, що необхідні для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об´єктів, устаткування і земельних ділянок, які знаходяться в їх власності або в користуванні.

6.Суб´єкти природних монополій не можуть чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

Останнє пояснюється відсутністю конкуренції на відповідному товарному ринку.