Конкурентне право України

3. Порядок подачі і розгляду заяв про надання дозволів на узгоджені дії

Заяви про надання дозволів на узгоджені дії подаються і розглядаються антимонопольними органами з урахуванням підвідомчості.

Комітету в основному підвідомчі питання про надання попередніх висновків про узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції на ринках, територіальні межі яких охоплюють більше ніж третину регіонів України або учасником яких є підприємство, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також учасником яких є транснаціональна корпорація або нерезидент. Крім того, в компетенцію Комітету входять узгоджені дії, учасником яких є суб´єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, за винятком випадків, коли всі учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні і діють на регіональних ринках, які не виходять за межі цього регіону, а також пов´язані з прийняттям рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і з забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.

Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яке питання про узгоджені дії.

Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви на її розгляд головою Комітету.

Державному уповноваженому Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету і адміністративним колегіям Комітету, у випадках якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в різних регіонах і/або діють на регіональних ринках, які охоплюють територію декількох регіонів, зокрема частин декількох регіонів, або узгоджені дії, які привели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції, поширюються на ринки, географічні межі яких охоплюють декілька регіонів України.

Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків і про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, адміністративній колегії Комітету і державному уповноваженому Комітету, якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні і діють на регіональному ринку, який не виходить за межі цього регіону, і при цьому узгоджені дії, які привели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції, поширюються на ринки, що не виходять за географічні межі відповідного регіону України.

Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Комітету або за власною ініціативою витребувати будь-яку заяву, яка є у провадженні органу Комітету або посадовця Комітету, уповноважених розглядати заяву, і передати її на розгляд адміністративної колегії Комітету, іншого органу Комітету або посадовця Комітету.

Відповідно до частини другої ст. 26 Закону про захист економічної конкуренції заява про дозвіл, висновки вважається прийнятою до розгляду після закінчення 15-денного терміну з дати надходження її в органи Комітету за підвідомчістю, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету або голова територіального відділення Комітету не повернули заявникові вказану заяву з повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.

Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учасникові узгоджених дій — заявникові в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Комітетом, адміністративною колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету або адміністративною колегією територіального відділення Комітету, державний уповноважений Комітету або голова територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасникам узгоджених дій такої інформації в зазначений термін. Про прийняте розпорядження повідомляється заявникові.

Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої пунктом 6.2 Положення про узгоджені дії, про що орган Комітету протягом десяти днів повідомляє заявника.

Відповідно до частини четвертої ст. 26 Закону України про захист економічної конкуренції у випадку, якщо узгоджені дії проводяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери і т.п.), заява може подаватися як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше ніж тридцять днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачене законом.

Відповідно до частини п´ятої ст. 26 Закону про захист економічної конкуренції, якщо суб´єкт господарювання чинить рівноцінні узгоджені дії з різними суб´єктами господарювання, заява може бути подана відносно однієї узгодженої дії за умови надання інформації по всіх інших учасниках узгоджених дій в порядку, визначеному Положенням про узгоджені дії.

Суб´єкти господарювання можуть за власною ініціативою звернутися в органи Комітету із заявою про надання попередніх висновків щодо запланованих узгоджених дій.

Визначення переліку суб´єктів господарювання, стосовно яких учасники узгоджених дій пред´являють документи і відомості, які додаються до заяви про надання дозволу, здійснюється згідно з Порядком визначення переліку суб´єктів господарювання, відносно яких учасники узгоджених дій дають інформацію, наведеним у додатку 4 Положення про узгоджені дії.

До заяви про надання дозволу додаються підготовлені згідно з вимогами до порядку підготовки і подачі заяви і документів, які до нього додаються, викладені в додатку 1 вказаного Положення, такі основні документи.

Перш за все, це належним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єктів господарювання — учасників узгоджених дій, копії їх свідоцтв про реєстрацію, а також відомості про узгоджені дії суб´єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії і розрахунок вартісних показників.

Заявник подає відомості про основні види діяльності кожного учасника узгоджених дій, його частку на ринку згідно з додатком 3, які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб´єктів господарювання, до складу яких входить учасник узгоджених дій, дані про їх частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і документ, який підтверджує внесення плати за подачу заяви про надання дозволу на узгоджені дії.

При змінах в узгоджених діях, на які було одержано дозвіл органу АМКУ, якщо ці зміни не передбачають зміну кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, але пов´язані із зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу доходів і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування і компетенції органу управління створеного суб´єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку і/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій іншим способом, в орган Комітету заявником подаються, крім вказаної вище інформації, належним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єктів господарювання — учасників узгоджених дій, копії їх свідоцтв про реєстрацію і копію рішень про зміни угод, письмових домовленостей, копії документів, які стосуються вказаних змін в узгоджених діях.

Представництвом іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні подається також копія свідоцтва про реєстрацію, виписка з торгового (банківського) реєстру країни, де офіційно зареєстрований головний орган управління іноземного суб´єкта, і довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена в установленому порядку.

Виписка з реєстру і довіреність повинні бути нотаріально засвідчені по місцю їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачене інше, і супроводжуватися перекладом українською мовою, який засвідчується в установленому порядку.

Заява про надання попередніх висновків подається відповідно до вимог пункту 6.9 Положення про узгоджені дії. При подачі заяви про надання попередніх висновків заявник самостійно визначає обсяг інформації і документів виходячи з його власного розуміння особливостей узгоджених дій.

При розгляді заяви органом Комітету у разі потреби у суб´єктів господарювання — учасників узгоджених дій, інших юридичних і фізичних осіб може бути запитана інша інформація, яка дозволяє з´ясувати зміст і наслідки узгоджених дій.

Заява про узгоджені дії вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету не повернули заявникові заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.

Якщо учасник узгоджених дій відповідає відмовою іншому учасникові узгоджених дій — заявникові в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви, державний уповноважений Комітету або голова територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймають розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої інформації в зазначений термін. Про прийняте розпорядження повідомляється заявникові. Заява про надання дозволу вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням, про що орган Комітету протягом десяти днів сповіщає заявника.

Органи Комітету розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.

Заява про зміни в узгоджених діях, на які було одержано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміни кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, але пов´язані із зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу доходів і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування і компетенції органу управління створеного суб´єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку і/або призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій іншим способом, розглядається органами Комітету протягом ЗО днів з дня прийняття його до розгляду відповідним органом Комітету.

Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Комітету.

Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися в Комітет, його територіальне відділення з повторною заявою.

Копія рішення органів Комітету про залишення заяви без розгляду надсилається заявникові протягом десяти днів з дня прийняття рішення.

Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого в пунктах 8.1 і 8.2 Положення про узгоджені дії, органи Комітету надали дозвіл або не розпочали розгляд справи про узгоджені дії, рішення про надання дозволу на узгоджені дії вважається прийнятим. Орган Комітету, який розглядав заяву, може повідомити про це заявникові протягом десяти днів.

Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях вважається останній день терміну розгляду заяви, передбаченого частиною першою ст. 27 Закону про захист економічної конкуренції.

У разі виявлення підстав, відповідно до яких орган Комітету не може надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження або експертизи відповідні органи Комітету починають розгляд справи про узгоджені дії, про що приймається розпорядження і письмово повідомляється особі, яка подала заяву. Разом з повідомленням про початок розгляду справи присилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття Комітетом рішення у справі.

Дозвіл на узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до недопущення, усунення або обмеження конкуренції, передбачені пунктом 3.2 Положення про узгоджені дії, може бути надано, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що ці дії не призводять до істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині і сприяють, відповідно, вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техніко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту або імпорту товарів; розробці і застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва.

Для прикладу розглянемо ситуацію, коли два постачальники — ВАТ «Хімпром» і ТОВ «Хімік» базового хімічного продукту К ухвалили рішення побудувати нове виробництво, яким керуватиме спільно створене ними підприємство. Передбачається, що виробництво вироблятиме близько 50 відсотків їх загального обсягу виробництва товару К. Даний товар є однорідним і не має замінників, тобто формує власний товарний ринок, який являється стабільним. Засновники нового підприємства не планують істотного збільшення обсягу випуску і закривають стару фабрику. ВАТ «Хімпром» і ТОВ «Хімік» мають ринкові долі по 20 відсотків кожен. На цьому ринку працюють три інших конкуренти з частками від 10 до 15 відсотків і декілька дрібних учасників.

Імовірно, що створення спільного підприємства мало б вплив на конкурентну поведінку її учасників тому, що координація забезпечила б їм помітну ринкову владу, якщо не домінуюче становище завдяки інтересу в роботі спільного підприємства. На ринку спостерігалося б обмеження конкуренції. Підвищення ефективності, яке могло б перевищити ці наслідки, є маловірогідним, оскільки істотного збільшення обсягів виробництва не очікується.

Зазначені узгоджені дії з великою вірогідністю заборонені та їх здійснення вимагає поглибленого вивчення ринку для отримання дозволу органів Комітету.

Дозвіл Комітету на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, передбачені пунктом 3.1 Положення про узгоджені дії, не може бути надано, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку або в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які АМКУ не було надано дозвіл, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів перевищує негативні наслідки обмеження конкуренції.

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, на які Комітетом не було надано дозвіл, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб´єктів господарювання».

Рішення про надання дозволу на узгоджені дії зберігає силу протягом року, якщо більший термін не зазначений у рішенні. Для здійснення узгоджених дій після закінчення терміну збереження чинності рішення, учасники узгоджених дій подають нову заяву. Узгоджені дії, які здійснені після терміну втрати чинності рішенням, вважаються здійсненими без дозволу органу Комітету.