Конкурентне право України

4. Порядок подачі заяви на концентрацію

При перевищенні вартісними показниками учасників концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 Положення про концентрацію, а також при створенні ПФГ учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, які в межах своїх повноважень ухвалюють рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію, повинні звернутися із заявою про одержання дозволу Комітету на концентрацію, у тому числі оренду, лізинг, концесію або висновків Комітету щодо доцільності створення ПФГ, а також щодо ТЕО і Генеральної угоди ПФГ.

Подача заяви (крім заяв про отримання висновків Комітету про доцільність створення ПФГ і висновків про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який знаходиться в державній або комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим) здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, орендатором, лізингоодержувачем, концесіонером, суб´єктами господарювання, фізичними і юридичними особами , які в межах своїх повноважень ухвалюють рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію. Заява подається тільки в Комітет.

Учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю подають спільну заяву.

Подача заяви про отримання висновків Комітету про доцільність створення ПФГ, відносно ТЕО і Генеральної угоди ПФГ здійснюється уповноваженою особою (особами) ініціаторів створення ПФГ.

Подача заяви про надання висновків про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній або комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, у відповідний орган Комітету здійснюється орендодавцем. Ця заява може подаватися одночасно із заявою орендаря про отримання дозволу на концентрацію.

Заява і додані до неї документи повинні містити повну й достовірну інформацію. У разі надання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно з ст. 52 Закону про захист економічної конкуренції. Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися у відповідні органи Комітету цими особами окремо.

У випадку, якщо концентрація проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери і т. п.), заява може подаватися як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачене законом.

Суб´єкти господарювання можуть за власною ініціативою звернутися до органів Комітету із заявою про отримання попередніх висновків з питань запланованої концентрації.

Попередні висновки щодо питань запланованої концентрації не звільняють заявника від необхідності звернутися до органів Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію, якщо він перевищив пороги, встановлені Законом.

За подачу заяв про надання дозволу Комітету на концентрацію, надання попередніх висновків вноситься плата в розмірах, передбачених ч. 2 ст. 34 Закону про захист економічної конкуренції.

Передбачена така підвідомчість заяв з питань концентрації. Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків щодо концентрації і питання про надання дозволу на концентрацію:

а) учасником якої є підприємство, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

б) учасником якої є транснаціональна корпорація, суб´єкт господарювання відповідно до ст. 1 Закону, у складі якого хоча би одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце проживання) за межами України;

в) учасником якої є суб´єкт господарювання, котрий за результатами концентрації досягає монопольного (домінуючого) становища, підтримує або підсилює це становище;

г) що приводить до створення суб´єкта господарювання, який у результаті концентрації досягає монопольного (до мінуючого) становища, підтримує або підсилює це становище, або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині;

д) на підставі рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

є) пов´язану із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.

Комітету підвідомчі також питання про концентрацію, пов´язану із створенням ПФГ, а також про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди і умов договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, коли такі підприємства діють на ринках, що охоплюють територію понад половину регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), у тому числі частин цих регіонів.

Комітет може також прийняти до розгляду будь-яке питання про концентрацію.

Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання надання попередніх висновків про концентрацію, за винятком питань, підвідомчих Комітету. Зокрема, адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання надання висновків орендодавцеві про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, коли такі підприємства діють на регіональних ринках, що охоплюють територію декількох регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), зокрема частин цих регіонів.

Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання надання орендодавцеві висновків про можливість оренди і умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства або його структурного підрозділу, який перебуває в державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, якщо учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) і діють на регіональному ринку, який охоплює територію одного регіону України.

Заява подається у письмовій формі і повинна містити:

1. Найменування органу, в який подається заява.

2. Посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), який передбачає звернення в Комітет, відділення.

3. Найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні і т. п.).

4. Зміст дії, про надання дозволу на яку звертається заявник.

5. Найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та інше) учасника(ів) концентрації.

6. Перелік документів і відомостей, які додаються до заяви.

Крім того, до заяви додається документ, який підтверджує плату за його подачу (платіжне доручення на перерахування плати з відміткою установи банку або квитанція).

Концентрація, на яку заявник просить дати згоду, повинна містити економічні обґрунтування. Останнє позначає цілі і очікувані результати стосовно кожного учасника; вплив конкуренції на відповідні товарні ринки, тенденції насиченості товарних ринків; підвищення конкурентоспроможності підприємств; економічні і фінансові наслідки концентрації, які можуть відбитися на зміні собівартості, цінах і прибутку.

За наявності ознак монополізації певного товарного ринку або істотного обмеження конкуренції на всьому ринку до економічного обґрунтування розробляється бізнес-план на середньостроковий період розвитку суб´єкта господарювання на цьому ринку, оцінка негативного ефекту від обмеження конкуренції і позитивного ефекту для суспільних інтересів за рахунок вдосконалення виробництва, технічного й економічного розвитку, раціоналізації виробництва, оптимізації імпорту—експорту.

При здійсненні конкретних видів концентрації до заяви потрібно додавати відповідні документи.

Так, при злитті суб´єктів господарювання або приєднанні одного суб´єкта господарювання до іншого необхідні належним чином оформлені установчі документи (установчий договір, статут) суб´єкта господарювання, який утворюється в результаті злиття; копії установчих документів суб´єктів господарювання, які зливаються, приєднуються та до яких приєднуються; копії їх свідоцтв про реєстрації, а також рішення про злиття, приєднання.

Крім того, додаються відомості про концентрацію суб´єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії і розрахунок сумарних вартісних показників, а також відомості про основні види діяльності кожного учасника концентрації, його частку на ринку та інформацію про основні види діяльності створюваного суб´єкта господарювання, оцінку його частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках.

При придбанні безпосередньо або через інших осіб контролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання шляхом безпосереднього або опосередкованого придбання, отримання у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, отримання в управління, оренду, лізинг, концесію або придбання іншим способом права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, зокрема придбання активів ліквідовуваного суб´єкта господарювання, обов´язково надаються копії установчих документів (установчий договір, статут) суб´єктів господарювання, які набувають контроль і над якими отримується контроль, копії свідоцтв про реєстрацію підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в управління, оренду, лізинг, концесію або щодо якого отримується право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб´єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб´єкта господарювання, що ліквідується, орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав відносно контролю; проект договору про управління, оренду, лізинг, концесії, отримання у власність активів іншим способом або копію вказаного договору з відкладальною умовою і поясненням до неї; копії рішень, угод, документів і т. п., а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить отримання контролю; а також копії установчих документів (установчий договір, статут) учасників концентрації.

Якщо концентрація передбачає придбання безпосередньо або через інших осіб контролю одним або декількома суб´єктами господарювання над одним або декількома суб´єктами господарювання або частинами суб´єктів господарювання шляхом призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника наглядової ради, правління, іншого наглядового або виконавчого органу суб´єкта господарювання особи, яка вже займає одну або декілька з перерахованих посад в інших суб´єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів наглядової ради, правління, інших наглядових або виконавчих органів двох або більше суб´єктів господарювання займають одні й ті самі особи, необхідно надавати належним чином оформлені копії установчих документів (установчий договір, статут) юридичних осіб — суб´єктів господарювання учасників концентрації, копії рішень суб´єктів господарювання про призначення або обрання осіб на посаду керівника, заступника керівника наглядової ради, правління, іншого наглядового або виконавчого органу суб´єкта господарювання, інформацію і перелік посад, які вже займають вказані особи в інших суб´єктах господарювання.

Якщо концентрація здійснюється у вигляді безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, отримання у власність іншим способом або отримання в управління часток (акцій, паїв), яке забезпечує досягнення або перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищестоящому органі управління відповідного суб´єкта господарювання, до заяви додаються копії установчих документів (установчий договір, статут), копія свідоцтва про реєстрацію покупця (отримувача); проект договору (купівлі-продажу, управління, користування і т. п.) або копія вказаного договору з відкладальною умовою і пояснення до нього; а також копія балансу суб´єкта господарювання, який придбаває частки (акції, паї) за станом на кінець останнього звітного кварталу, що передував даті подачі заяви.

Окрім вказаних документів, до заяви додаються також списки осіб, які входять до складу наглядової ради або виконавчих, контролюючих органів, виконують обов´язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника заявленої дії. По кожній особі надається інформація про інших суб´єктів господарювання, до складу наглядових рад або виконавчих, контролюючих органів яких воно входить, із зазначенням посад.

Стосовно іноземних суб´єктів господарювання подаються виписки з торгових (банківських) реєстрів країн, де офіційно зареєстровані головні органи управління цих суб´єктів.

Представництво іноземного суб´єкта господарської діяльності в Україні подає також копію документа про реєстрацію, виписку з торгового (банківського) реєстру країни, де офіційно зареєстрований головний орган управління іноземного суб´єкта, і довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену відповідно до закону країни, де офіційно зареєстрований головний орган іноземного суб´єкта господарської діяльності.

Виписка з реєстру і довіреність повинні бути нотаріально завірені по місцю їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачене інше, і супроводжуватися перекладом українською мовою, який засвідчується в установленому порядку.