Конкурентне право України

3. Визначення пороговых показників учасників концентрації

Визначення вартісних показників учасників концентрації або вартості (сукупної вартості) активів, обсягу реалізації, а також частки здійснюється щодо всіх суб´єктів господарювання — учасників концентрації з урахуванням відносин контролю (див. схему 5.1).

Схема 5.1 СХЕМА ВІДНОСИН КОНТРОЛЮ УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ (СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА С)

"5.1"

Наприклад, при створенні підприємства С двома засновниками — підприємством А і підприємством В учасниками концентрації з боку першого засновника є підприємство Ж (що є засновником підприємства А) і підприємство Г (яке контролюється підприємством А). З боку другого засновника учасником концентрації є фізична особа Іванов А. П. (який є засновником підприємства В і підприємства С), а також контрольоване підприємством В підприємство Б. У даному випадку, як у одного учасника концентрації — підприємства А, так і у іншого — підприємства В (через контроль над підприємствами Б і С) є більше 1 млн. евро вартості активів або обсягу реалізації. При цьому ці підприємства — засновники не зв´язані між собою відносинами контролю. Сукупний обсяг активів (або обсяг реалізації) перевищує 12 млн. евро.

Отже, з урахуванням відносин контролю дана концентрація підпадає під необхідність отримання згоди в АМКУ.

Склад суб´єктів господарювання, що є групою суб´єктів господарювання, в яких один або декілька здійснюють контроль над іншими, встановлюється виходячи з можливості, в тому числі підтвердженою практикою господарських операцій, вирішального впливу однієї особи на господарську діяльність іншої особи як можливості прийняття їм рішень про визначення господарської діяльності іншої особи шляхом встановлення загальних умов обороту товарів на ринку (ціни, асортименту товарів, обсягів попиту і пропозиції, обсягів реалізації товарів або їх придбання, інших умов придбання або реалізації товарів); визначення обсягів виробництва, ринків товарів, напрямків техніко-технологічного розвитку, інвестицій; визначення джерел постачання, кола продавців, покупців або споживачів; укладення угод і інших умов.

При встановленні наявності вирішального впливу однієї особи щодо іншої особи підлягає з´ясуванню наявність прав володіння або користування всіма активами або їх значною частиною; прав, повноважень, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результати голосування і рішення органів управління суб´єкта господарювання; прав, повноважень давати обов´язкові до виконання вказівки з питань визначення умов господарської діяльності або виконувати функції органу управління юридичної особи, зокрема, внаслідок укладення договорів і контрактів або іншим способом; прав, повноважень щодо поєднання посади керівника, заступника керівника наглядової ради, правління, іншого наглядового або виконавчого органу юридичної особи; прав, повноважень щодо призначення більше половини посад членів наглядової ради, правління, інших наглядових або виконавчих органів юридичної особи; зобов´язань, зокрема грошових і торгових, а також зобов´язань по виконанню умов фінансової підтримки.

Вирішальний вплив одного суб´єкта господарювання на інший суб´єкт господарювання виникає, зокрема, у випадках, коли один суб´єкт господарювання по відношенню до іншого суб´єкта господарювання прямо або опосередковано володіє або управляє часткою (паєм, акціями) в статутному фонді у розмірі більше 50 відсотків; має більше 50 відсотків голосів у вищестоящих органах управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше 50 відсотків членів наглядової ради або виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, який залишається у розпорядженні суб´єкта господарювання.

Суб´єкти господарювання можуть мати вирішальний вплив, якщо прямо або опосередковано підпорядковані суб´єктові господарювання з певних питань відповідно до прав, зафіксованих в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб´єкта господарювання, а також мають в своєму складі одних і тих же фізичних осіб, що й інший суб´єкт господарювання, які займають одну з наведених нижче посад, а саме керівника, заступника керівника, або не меншого половини одних і тих же фізичних осіб — членів наглядової ради або виконавчого, контролюючого органів.

Важливим чинником, що визначає вирішальний вплив, є те, що суб´єкти господарювання надають фінансову підтримку, яка використовується для здійснення концентрації, внаслідок чого це призводить або може призвести до виникнення вирішального впливу одного суб´єкта господарювання на інший суб´єкт господарювання.

Вирішальний вплив одного суб´єкта господарювання на інший суб´єкт господарювання може виникати, зокрема, у випадках, коли суб´єкт господарювання прямо або опосередковано: володіє або управляє (користується) часткою (паєм, акціями) в статутному фонді у розмірі більше 25 відсотків; має більше 25 відсотків голосів у найвищих органах управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів наглядової ради або виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, який залишається у розпорядженні суб´єкта господарювання.

При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування яких є оборот за останній фінансовий звітний рік, який передував подачі заяви. Кошти, одержані від реалізації товарів у межах однієї групи суб´єктів господарювання, зв´язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.

Обсяг реалізації товарів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (окрім банків і

бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 3 рядка 035 форми «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (далі — форма № 2), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. під № 397/3690.

Вартість активів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (окрім банків і бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 4 рядка 280 форми № 1 «Баланс» (далі — форма № 1), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. під № 396/3689.

Вартість активів бюджетних установ відповідає даним графи 4 рядка 350 форми № 1, затвердженої наказом Державного казначейства України від 23 березня 2000 р. № 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2000 р. під № 233/4454.

Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, для розрахунку вартості активів і обсягів реалізації застосовується десята частина вартості активів комерційного банку. Вартість активів банку відповідає даним рядка «Активи всього» стовпчика «Сальдо всього» Балансу комерційного банку (форма № 10-КБ (місячна), затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 р. № 436).

У випадках, коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума нетто-активи, а для розрахунку обсягів реалізації товарів — сума доходів від страхової діяльності, визначена згідно із законодавством України про страхову діяльність. Сума нетто-активів страховика відповідає даним графи 4 рядка 280 форми № 1 після віднімання даних, вказаних в графі 4 рядків 010, 430, 460, 620 форми № 1.

Вартість активів іноземних компаній і транснаціональних корпорацій відповідає даним рядка «Активи всього» форми національної фінансової звітності «Баланс», складеною відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або даним щодо вартості активів, які складені відповідно до вимог фінансової звітності, що діють в Україні.

Для визначення обсягу реалізації товарів іноземних компаній і транснаціональних корпорацій використовуються дані, вказані в графі 3 рядка «Чиста виручка від реалізації форми національної звітності «Звіт про прибутки та збитки» , складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або дані щодо обсягу реалізації товарів, які складені відповідно до вимог финансово! звітності, що діють в Україні.

Частка на ринку товару суб´єктів господарювання, до складу яких входить учасник концентрації, розраховується з додержанням вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб´єктів господарювання, затвердженої розпорядженням АМКУ від 05.03.2002 г. № 49-р.

Необхідно підкреслити, що при розрахунку вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів і часток (сукупних часток) на ринках товарів використовуються фактичні значення показників (вартість активів, обсяг реалізації товарів, частка на ринках товарів) кожного підприємства, організації, інших осіб, які входять до складу суб´єктів господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном.

Частки (сукупні частки) суб´єктів господарювання на певному товарному ринку, вартості (сукупної вартості) їх активів і обсяги (сукупні обсяги) реалізації визначаються як сума відповідних показників суб´єктів господарювання.

Сукупна частка на певному товарному ринку, сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) усіх суб´єктів господарювання розраховуються шляхом складання відповідних показників всіх суб´єктів господарювання.

Для розрахунку вартісних показників суб´єктів господарювання використовуються форми їх фінансової звітності за останній фінансовий рік, який передує подачі заяви.

По кожному суб´єктові господарювання необхідно вказувати підсумкові дані за останній фінансовий рік.