Конкурентне право України

5. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження з дотриманням Конституції і законів України незалежно від органів влади, органів адміністративно-господарського управління і контролю, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і суб´єктів господарювання, а також об´єднань громадян або їх органів.

При розгляді заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема при проведенні розслідування, дослідження, прийнятті розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійсненні інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи і посадовці АМКУ і його територіальних відділень керуються тільки законодавством про захист економічної конкуренції і є не залежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців і суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців, суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів у діяльність АМКУ і його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.

Вплив в будь-якій формі на працівника АМКУ і його територіальних відділень з метою перешкоджання виконанню ним службових обов´язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні і реалізації конкурентної політики, взаємодіють з АМКУ в питаннях розвитку конкуренції, розробленні регіональних програм економічного розвитку та інформують АМКУ про виконання заходів, пов´язаних з реалізацією конкурентної політики.

З питань розвитку конкуренції і демонополізації економіки АМКУ і його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовці зобов´язані передавати комітету та його територіальним відділенням відомості, які можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації і громадськими організаціями в роботі по запобіганню порушенням конкурентного законодавства, публікують інформацію про свою діяльність і прийняті рішення.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю зобов´язані погоджувати з АМКУ рішення, які можуть привести до обмеження або спотворення конкуренції на відповідних товарних ринках.

Розпорядження, рішення і вимоги органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, вимоги уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов´язковими до виконання у визначені ними терміни, якщо інше не передбачене законом.

Невиконання розпоряджень, рішень і вимог органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, вимог уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Суб´єкти господарювання, об´єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філіали, представництва, їх посадовці і працівники, фізичні особи зобов´язані на вимогу органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення представляти документи, предмети або інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, зокрема з обмеженим доступом і банківську таємницю, необхідні для виконання АМКУ, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

Інформація з обмеженим доступом, одержана АМКУ, його територіальними відділеннями в процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошуванню. Така інформація може бути надана органам слідства і суду відповідно до закону.

За розголошування комерційної таємниці працівники АМКУ, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.

Усні вимоги державного уповноваженого АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення, пояснення осіб і інші дії, здійснені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому вказуються також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, що дають пояснення.

Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу АМКУ, державним уповноваженим АМКУ, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником АМКУ, його територіального відділення і особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, зазначається в протоколі. Особа має право дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Діяльність по виявленню, попередженню і припиненню порушень конкурентного законодавства здійснюється АМКУ, адміністративними колегіями, державними уповноваженими і головами територіальних відділень Комітету з дотриманням процесуальних основ, визначених законодавчими актами України.