Конкурентне право України

4. Статус державного уповноваженого і голови територіального відділення Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений АМКУ має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрацію, приймати розпорядження про початок розгляду справи або давати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити, організовувати розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам АМКУ, вносити, передавати їх у встановленому АМКУ порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження і рішення, давати висновки про кваліфікацію дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки про узгоджені дії.

Крім того, в компетенцію державних уповноважених входить проведення перевірок суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю за дотриманням ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції і при проведенні розслідувань за заявами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; а також право безперешкодно входити в приміщення підприємств, установ і організацій при проведенні перевірок і розслідувань за заявами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред´явлення службового посвідчення і документів, які підтверджують проведення перевірки або розслідування.

При розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках державний уповноважений вимагає від суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовців і працівників, інших фізичних і юридичних осіб інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Державний уповноважений має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови у цих справах; викликати для дачі пояснень при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадовців і працівників суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філіалів, представництв, а також фізичних осіб; призначати експертизу і експерта з числа осіб, що володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку; у випадках і порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень і транспортних засобів суб´єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження.

У разі перешкоджання працівникам АМКУ виконувати свої повноваження, державний уповноважений залучає працівників органів внутрішніх справ для вжиття передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод, у тому числі для забезпечення розгляду справ, зокрема при проведенні розслідування, збиранні і вилученні документів, накладенні арешту на майно, предмети, документи та інші носії інформації.

У межах своєї компетенції державний уповноважений проводить дослідження ринку, визначає межі товарного ринку, а також становище, зокрема монопольне (домінуюче), суб´єктів господарювання на цьому ринку і приймає відповідні рішення (розпорядження), а також визначає наявність або відсутність контролю або узгодженості дій між суб´єктами господарювання або їх частинами і склад групи суб´єктів господарювання, які є єдиним суб´єктом господарювання.

Державний уповноважений має право вносити до органів виконавчої влади обов´язкові до розгляду подання про анулювання ліцензій, припинення операцій, пов´язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб´єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції; давати обов´язкові для розгляду рекомендації і вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб´єктам господарювання, об´єднанням про здійснення заходів, направлених на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а також про припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію; давати обов´язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктам господарювання, об´єднанням по припиненню дій або бездіяльності, що містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, і усуненню причин виникнення цих порушень та умов, які їм сприяють.

Крім того, державний уповноважений звертається до суду з позовами, заявами і скаргами у зв´язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами про надання інформації про справи, які розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, і представляє АМКУ без спеціальної довіреності в суді. Він може здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Рішення і розпорядження державних уповноважених АМКУ ухвалюються від імені АМКУ.

Голова територіального відділення АМКУ має такі ж повноваження, як державний уповноважений. Виняток становить право розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на загальнодержавному ринку і право досліджень за заявами і справами про дачу дозволу на концентрацію і узгоджені дії, яке може бути делеговане за дорученням голови або органу АМКУ.

Розпорядження голови територіального відділення АМКУ приймаються від імені територіального відділення АМКУ.

Без згоди АМКУ як найвищого колегіального органу державний уповноважений і голова територіального відділення не можуть входити до складу комісій, комітетів і інших органів, що створюються органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Державний уповноважений і голова територіального відділення АМКУ зобов´язані виконувати вимоги законодавства України, бути об´єктивними і неупередженими при здійсненні своїх повноважень.