Конкурентне право України

3. Система антимонопольных органів

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови і десяти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначаються два перші заступники і три заступники голови Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ст. 106 Конституції України Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого.

Термін повноважень Голови Антимонопольного комітету України складає сім років. Після закінчення терміну повноважень Голова АМКУ продовжує виконувати свої обов´язки до призначення нового голови. Припинення повноважень голови Комітету не спричиняє за собою складання повноважень державними уповноваженими АМКУ.

Замість Голови АМКУ, повноваження якого достроково припинені, повинен бути призначений новий голова на термін, який залишився.

Голова АМКУ відповідно до покладених на нього обов´язків очолює Комітет і направляє його діяльність; вносить Прем´єр-міністрові України пропозиції щодо призначення і звільнення з посад заступників голови і державних уповноважених АМКУ, а також розподіляє обов´язки між ними; утворює територіальні відділення і тимчасові адміністративні колегії АМКУ для розгляду справ про порушення конкурентного законодавства і інших питань відповідно до компетенції Комітету. Крім того, він представляє АМКУ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктами господарювання, громадянами і об´єднаннями підприємців або громадян; видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов´язкові для працівників АМКУ та його територіальних відділень.

Державні уповноважені АМКУ призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України за поданням Прем´єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови АМКУ.

Термін повноважень державних уповноважених АМКУ складає сім років і вони не можуть призначатися більш ніж на два терміни підряд. Державні уповноважені є членами АМКУ як найвищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов´язки за дорученням Голови АМКУ.

Для реалізації завдань, покладених на АМКУ, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення АМКУ. У разі потреби територіальні відділення можуть утворюватися в інших адміністративно-територіальних одиницях.

Територіальні відділення діють на основі Положення, яке затверджується АМКУ.

Територіальне відділення АМКУ очолює голова територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються Головою АМКУ. Заступник голови територіального відділення призначається Головою АМКУ на підставі подання голови територіального відділення.

Голова територіального відділення АМКУ в Автономній Республіці Крим призначається за узгодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Формою роботи АМКУ як найвищого колегіального органу є засідання. На своїх засіданнях Комітет розглядає і ухвалює рішення у справах, підвідомчих Комітету; переглядає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету; приймає нормативні акти, видання яких відноситься до повноважень АМКУ, розглядає пропозиції щодо змін законодавства за результатами узагальнення практики застосування конкурентного законодавства; розглядає і затверджує проекти звітів про діяльність Комітету для представлення їх Верховній Раді України; утворює постійно діючі адміністративні колегії; заслуховує звіти державних уповноважених, голів територіальних відділень і керівників підрозділів апарату Комітету.

Для розгляду окремих справ про порушення конкурентного законодавства та інших питань, які віднесено до компетенції Комітету, утворюються постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених і голів територіальних відділень АМКУ у складі не менше трьох осіб.

Адміністративні колегії формуються за галузевими, регіональними або іншими принципами.

Постійно діючі адміністративні колегії АМКУ мають повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволів на узгоджені дії, концентрацію; приймати рішення і розпорядження, надавати висновки про кваліфікацію дій; перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень; вимагати надання інформації, зокрема з обмеженим доступом; проводити дослідження ринків, визначати їх межі і монопольне становище; давати обов´язкові до розгляду рекомендації та ін.

Голова територіального відділення АМКУ, який є членом тимчасової адміністративної колегії, при прийнятті рішень має рівні права з державними уповноваженими, які входять до складу колегії.

АМКУ, його територіальні відділення, постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії складають систему антимонопольних органів.

Організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по забезпеченню діяльності АМКУ або його територіального відділення, а також підготовку матеріалів для розгляду справ про порушення конкурентного законодавства здійснює апарат відповідно АМКУ або його територіального відділення.

Відповідно до функціонально-галузевої спеціалізації управління досліджень і розслідувань Комітету (таблиця 2.2) здійснюють аналіз товарних і географічних меж ринків; проводять перевірки дотримання конкурентного законодавства і готують пропозиції про початок розгляду справ; забезпечують збір, аналіз і підготовку матеріалів для розгляду Комітетом, адміністративними колегіями справ про порушення конкурентного законодавства; готують матеріали для розгляду Комітетом заяв і справ по економічній концентрації.

Таблиця 2.2 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Структура Комітету

Повноваження

1

2

Юридичний департамент

Розвиток законодавства і методичне забезпечення; позовна робота, супровід справ в судах і контроль виконання рішень; експертиза правових актів

Департамент конкурентної політики

Методологія аналізу ринків, дослідження комплексних проблем сприяння розвитку конкуренції; державне управління на різних рівнях, вивчення громадської думки

Управління стратегічного аналізу й інформаційного забезпечення

Узагальнення й аналіз стану і перспектив розвитку конкурентного середовища на товарних ринках України; результати діяльності Комітету із забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності

Управління концентрації і узгоджених Дій

Розгляд заяв (справ) про дачу згоди на концентрацію і узгоджені дії по галузях економіки

Перше управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видобуток вугілля і торфу, нафтопереробка, виробництво і розподіл електроенергії, виробництво і розподіл газоподібного палива, виробництво і розподіл тепла, збирання і розподіл води, роздрібна торгівля паливом, транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, транспортування газу

Друге управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: добувна промисловість, обробка деревини, поліграфічна діяльність, хімічна промисловість, металургія, виробництво машин і устаткування, виробництво приладів і інструментів, виробництво меблів, торгівля транспортними засобами і їх ремонт; здача в найом будівельних машин, офісного обладнання і комп´ютерної техніки, технічне обслуговування і ремонт; будівництво і архітектура

Третє управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, харчова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробництво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгівля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здоров´я і соціальна допомога

Четверте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: виробництво ювелірних прикрас, фінансове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціалізації УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у частині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´язкове соціальне страхування

П´яте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слідча діяльність і забезпечення безпеки, оборона, діяльність системи виконання покарань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту

Шосте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: наземний транспорт (окрім трубопровідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів

Третє управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, харчова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробництво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгівля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здоров´я і соціальна допомога

Четверте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: виробництво ювелірних прикрас, фінансове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціалізації УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у частині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´язкове соціальне страхування

П´яте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слідча діяльність і забезпечення безпеки, оборона, діяльність системи виконання покарань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту

Шосте управління досліджень і розслідувань

Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: наземний транспорт (окрім трубопровідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів

Положення про структурні підрозділи апарату АМКУ затверджує голова Комітету, а про структурні підрозділи апарату територіальних відділень — голова територіального відділення Комітету.