Конкурентне право України

2. Повноваження Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України відповідно до покладених на нього завдань має такі основні повноваження, визначені Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ розглядає заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; приймає розпорядження і рішення по справах і заявах; розглядає справи про адміністративні правопорушення, приймає постанови і перевіряє їх законність; перевіряє суб´єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю за дотриманням ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції і при проведенні розслідувань по справах і заявах; вимагає від суб´єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовців і працівників інформацію, зокрема з обмеженим доступом.

Контролюючи дотримання конкурентного законодавства, АМКУ призначає експертизу і експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку; проводить огляд службових приміщень і транспортних засобів суб´єктів господарювання — юридичних осіб, вилучає або накладає арешт на предмети, документи або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження; залучає працівників внутрішніх справ, митниць та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема при проведенні розслідування; проводить дослідження ринку, визначає межі товарного ринку, а також становище, зокрема монопольне (домінуюче), суб´єктів господарювання на нім і приймає відповідні рішення (розпорядження); визначає наявність або відсутність контролю між суб´єктами господарювання.

Здійснюючи цей напрям контролю, антимонопольні органи вносять до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування обов´язкові для розгляду подання по анулюванню ліцензій, припиненню операцій, пов´язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб´єктів господарювання; дають обов´язкові для розгляду рекомендації суб´єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю по припиненню дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, і усуненню причин виникнення цих порушень і умов, які їм сприяють; крім того, звертаються до суду з позовами, заявами і скаргами.

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією АМКУ має право розглядати заяви і справи про дачу дозволу, дачу висновків, попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами; ухвалювати рішення і розпорядження; вирішувати або забороняти узгоджені дії, концентрацію; вимагати інформацію, зокрема з обмеженим доступом, а також здійснювати повноваження, зазначені вище.

У сфері формування і реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності АМКУ і застосування законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження вимагати від суб´єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, їх

посадовців інформацію, зокрема з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики; брати участь у розробленні і вносити в установленому порядку Президентові України і Кабінету Міністрів України пропозиції по законах і інших нормативно-правових актах, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики і демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, які можуть вплинути на конкуренцію; давати обов´язкові до розгляду рекомендації і вносити пропозиції органам влади і суб´єктам господарювання по здійсненню заходів, направлених на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а також по припиненню дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Прикладом реалізації останніх повноважень антимонопольних органів може слугувати їх дія при фактичному не-затвердженні деякими місцевими органами самоврядування графіків подачі гарячої та холодної води, внаслідок чого для деяких тепломереж і водоканалів створилися такі умови, при яких можливе зловживання ними монопольним становищем. Зазначені дії місцевих органів самоврядування кваліфікуються як бездіяльність, яка може мати негативні наслідки для споживачів. Тому їм на практиці вносяться рекомендації, обов´язкові до розгляду.

Окрім зазначених повноважень АМКУ у сфері конкурентної політики, він взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування; узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносить пропозиції по його вдосконаленню; приймає власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень, з питань, що відносяться до його компетенції; здійснює офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів, дає рекомендаційні роз´яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції; вносить про позиції Президентові України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування по зміні прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції.

У компетенцію Комітету входить створювати адміністративні колегії, утворювати територіальні відділення і дорадчі органи; брати участь в підготовці і реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що входять в компетенцію АМКУ.

Низка повноважень Комітету є його винятковою прерогативою, здійснення їх іншими органами державної влади відповідно до ст. 7 Закону про Антимонопольний комітет України не допускається. Зокрема, до них відноситься розгляд заяв і справ про порушення конкурентного законодавства, прийняття відповідних розпоряджень і рішень, надання висновків про кваліфікацію дій на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції; розгляд справ про адміністративні правопорушення; перевірки суб´єктів господарювання і органів влади; проведення дослідження ринку і визначення його меж; прийняття власних нормативно-правових актів і здійснення їх офіційного тлумачення; надання рекомендаційних роз´яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, ст. 13 Закону про Антимонопольний комітет України визначена виняткова компетенція Комітету як найвищого колегіального органу.

Відзначимо, що, реалізовуючи свої функції, АМКУ розробив і підписав «Договір між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції» (2002 р.). У 2002 р. в цілях узгодженої конкурентної політики з найближчими геополітичними сусідами були укладені Договір між Урядом України і Урядом Грузії, а також Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі конкурентної політики.