Конкурентне право України

1. Предмет і завдання курсу

Один із основоположних принципів ринкової економіки — це вільна конкуренція товаровиробників.

Термін «конкуренція» (competition, concurrence) походить від латинського слова «concurentia» (від concurrere) — стикатися.

Конкуренція виникла одночасно з товарним виробництвом, проте лише при капіталізмі вона перетворилася на головний важіль ринкового регулювання суспільного виробництва. До середини XIX ст. одержав широкий розвиток ринок з вільною конкуренцією, який не регулюється державою. Такий ринок впливав на товаровиробників виключно через механізм попиту і пропозиції і коливання цін, постійно примушуючи зважати на вимоги споживачів, покращувати якість, підвищувати продуктивність праці, розширювати виробництво, знижувати витрати.

Конкуренція є змагальністю господарюючих суб´єктів, коли їх спільні дії ефективно обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на даному ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві. Конкуренція — це економічна боротьба між підприємцями за кращі умови господарювання: за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації продукту і отримання максимального доходу. Конкуренція є ефективно діючим механізмом змагання на ринку. Саме дія механізму конкуренції примушує всіх учасників ринкового господарства не зупинятися на досягнутому, а перебувати в постійному пошуку нових можливостей. Конкуренція діє як примусова сила, примушуючи підприємців боротися за збільшення прибутку шляхом пошуку нових форм і методів виробництва, використання новітньої технології, нових способів організації й управління.

Ціллю діяльності суб´єктів господарювання на ринку є реалізація своєї продукції з метою отримання прибутку і задоволення свого попиту. Виробник, випускаючи на ринок новий вид товару вищої якості, встановлює підвищену ціну і стимулює інших виробників удосконалювати своє виробництво, випускати товар вищої якості. При цьому ціни знижуються. При насиченні ринку вони стабілізуються на певному рівні. Якщо продукція не матиме попиту, то ціни можуть знизитися нижче за собівартість. Ціни несуть інформаційний імпульс від виробника до споживача і навпаки. Через коливання ринкових цін навколо вартості встановлюється рівень цін, при якому спостерігається рівність попиту і пропозиції на товар. Проте в умовах ринку конкуренція збиває рівновагу між попитом і пропозицією і створює нову ринкову ситуацію.

Ринок за допомогою трьох ринкових механізмів — конкуренції, попиту і пропозиції, ціноутворення приводить систему господарства в рух і дає стимули для подальшого розвитку. Ринок залучає господарюючих суб´єктів вступати у конкурентні відносини і постійно підтримувати конкуренцію між собою. Дія ринкового механізму стимулює підприємців безперервно створювати нові продукти.

Наслідком вільної конкурентної боротьби між окремими товаровиробниками в другій половині XIX ст. було створення трестів і монополізація ними окремих товарних ринків. Це привело до необхідності втручання держави в процеси ринкової економіки. Так, вперше в США в 1890 р. з´явилося антитрестове законодавство (Закон Шермана), яке започаткувало формування конкурентного права.

Основне призначення конкурентного права будь-якої держави з ринковою економікою — захищати і підтримувати конкуренцію правовими засобами.

Предмет курсу «Конкурентне право України» складає сукупність законів і інших правових нормативних актів, які регулюють відносини, пов´язані з конкуренцією.

У предмет курсу входить вивчення конкурентного законодавства, що визначає систему антимонопольних органів, їх повноваження, порядок здійснення контролю за дотриманням конкурентного законодавства; правила поведінки суб´єктів господарювання на ринку, заборонені види анти-конкурентних узгоджених дій і монополістичної діяльності; товарні і територіальні межі ринку, а також монопольне становище суб´єктів господарювання на нім; відповідальність за порушення конкурентного законодавства, застосування адміністративного і судового порядку захисту конкуренції.

Предметом вивчення курсу є також організація контролю за: економічною концентрацією і попередженням монополізації товарних ринків; забороною антиконкурентних дій органів влади, управління і контролю; типовими вимогами до узгоджених дій суб´єктів господарювання; обмежувальною і дискримінаційною діяльністю суб´єктів господарювання і об´єднань.

Прийняття в державі великої кількості нормативно-правових актів, які регулюють відносини конкуренції, привело до утворення нової галузі законодавства — конкурентного права.

Конкурентне законодавство регулює відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю з суб´єктами господарювання; суб´єктів господарювання з іншими суб´єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними і фізичними особами у зв´язку з економічною конкуренцією.

Основне завдання курсу — сформувати у студентів теоретичне розуміння суті конкурентних правовідносин, що складаються в ринковій економіці, і вивчити практичне застосування конкурентного законодавства в Україні.

Відносини, пов´язані з процесами конкуренції, є однією з найбільш спірних сфер правового регулювання. Законодавчі акти про конкуренцію є достатньо складними, містять непрості юридичні і економічні поняття, що вимагає спеціальної підготовки фахівців у сфері їх застосування, навчання розуміти і застосовувати нові правові поняття й інститути.

Запровадження нового курсу обумовлене ще й тим, що застосування конкурентного права як частини господарського права особливо тісно зв´язано з розумінням процесів, які відбуваються в українській економіці, що реформується.