Гроші та кредит

Небіржовий ринок цінних паперів

Усі операції з купівлі-продажу цінних паперів, що їх здійснюють учасники ринку цінних паперів поза фондовою біржею відносяться до позабіржової торгівлі. Небіржовий ринок діє на основі телефонного і телексного зв´язку та комп´ютерної мережі. Якщо біржовий ринок доступний лише солідним провідним у своїх галузях корпораціям, то позабіржовий ринок через фінансового посередника може використати будь-яка фірма чи компанія.

Небіржовий ринок цінних паперів

Позабіржовий ринок охоплює ринок фінансових посередників, які представлені переважно дилерами - фізичними або юридичними особами, які в операціях купівлі-продажу виступають як учасники ділових угод, що діють від власного імені і за свої кошти з метою отримання доходу на основі різниці цін продажу і придбання цінних паперів. До їх послуг звертаються навіть відомі фірми, що прагнуть одночасно розмістити свої цінні папери як на біржовому, так і небіржовому ринках. Звичайно, тут можуть обертатися цінні папери будь-яких інших компаній і навіть ті, що не пройшли систему лістингу.

Студенти мають розібратися з об´єктивними причинами та механізмом функціонування позабіржового ринку цінних паперів. Слід виходити з того, що позабіржовий ринок цінних паперів не є альтернативою, а суттєво доповнює й розширює біржовий ринок і на вторинному і на первинному рівнях.

Відмінні особливості небіржового ринку цінних паперів

Характерні ознаки

Небіржового ринку цінних паперів

Біржового ринку цінних паперів

Розміщення перших випусків цінних паперів серед невеликих інвесторів

Продаж цінних паперів, що випускаються державою та перепродаж акцій престижних фірм та компаній

Ринкове котирування здійснюється банками та компаніями

Офіційне котирування цінних паперів здійснюють біржі чи уповноважені державні установи

Позабіржовий ринок діє, як правило, як дилерський

Переважно брокерський

Обороти коштів небіржового ринку у 5-10 разів перевищують обороти біржового

Обороти біржового ринку у 5-10 разів менші, ніж обороти позабіржового

Його інфраструктуру становлять інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі товариства, холдингові фірми, страхові компанії, інші юридичні особи, що займаються посередницькою, комісійною та комерційною діяльністю з цінними паперами. Вони мають змогу утворювати асоціації, спілки та інші об´єднання для координування роботи, проведення спільних дій, захисту своїх інтересів тощо. А після переходу УФБ на засади вільного асоційованого членства будь-який посередник зможе стати членом біржі і внаслідок цього розширити сферу своєї діяльності та включитися у систему електронного обігу цінних паперів. Членство в депозитарії допоможе ефективніше врегульовувати усі позабіржові угоди, що пов´язані з первинним розміщенням цінних паперів, операціями з паперами інвестиційних фондів відкритого типу, а також забезпечити розрахунки «поставка проти оплати».

Провідною особливістю позабіржового ринку є ціноутворення, яке формується не аукціонним способом, а в процесі переговорів дилера з покупцем. Важливими ознаками позабіржового ринку стали: відсутність вказаного місця для укладання угод, самоорганізація, пряме узгодження ціни між продавцем і покупцем. В системі ринкової економіки він становить різновид бізнесу, спосіб купівлі-продажу цінних паперів, яким покупець в індивідуальному порядку і на основі договірної ціни може придбати як ті цінні папери, що є у дилера, так і ті, які він доручив дилеру купити у іншого продавця. За послуги дилеру сплачується комісійна винагорода, яка може бути строго фіксованою або ж наперед узгоджується між учасниками операції.

Характерною ознакою цін на позабіржовому ринку є їхнє узгодження в ході переговорів дилера із покупцем. Фактична відсутність аукціонного способу купівлі-продажу робить ціни позабіржового ринку залежними від кожної конкретної угоди. Водночас у переговорах, як правило, фігурує так звана нетто-ціна, на основі якої комісійний збір не стягується. Розмір дилерської націнки на позабіржовому ринку не повинен перевищувати 5% вартості угоди.

На позабіржовому ринку розміщення цінних паперів відбувається без дотримання більшості вимог, що традиційно пред´являються на фондовій біржі. Тому тут купуються і продаються цінні папери тих компаній, які не відповідають суворим вимогам лістингу і не включені до котирувального списку, а також багатьох фірм, які з тих або інших причин не бажають нести затрати на допуск на фондову біржу.

Позабіржовий ринок цінних паперів у США представлений NASDAQ - Національною асоціацією позабіржових дилерів, яка організаційно охоплює понад 4 тис. дилерів. Вона діє під керівництвом комісії з цінних паперів і бірж з метою упорядкування позабіржової торгівлі цінними паперами та захисту інтересів учасників.

Перелік основних фінансових засобів США

Фінансові засоби

Вид ринку

Основні учасники

Міра ризику

Термін погашення

Ставка на 11.01.93

Казначейські білети

Грошовий ринок короткострокових капіталів

Казначейство США для фінансування федеральних витрат

Немає ризику несплати

До 30 років

3,3

Акцепто-вані банком векселі

»

Зобов´язання компанії, яке гарантоване банком

Низький рівень ризику

До 180 днів

3,4

Коротко-строкові комерційні векселі

»

Випускаються гарантованими фірмами для великих інвесторів

Низький рівень ризику

До 270 днів

3,5

Вкладні сертифікати

»

Випускаються центральними інвестиційними банками для великих інвесторів

Немає ризику несплати

До 1 року

2,9

Казначеські білети та облігації уряду США

Ринок довгострокових позик

Випускаються урядом США

Ризик відсутній

Від 2 років до 20 років

6,3

Завдяки проведеним реформам і поширенню об´єктивної інформації про діяльність позабіржового ринку США швидко зростає довіра до його операції та обсяги торгів.

Співвідношення ВВП та показників фондових ринках, млрд. дол.

Країни

ВВП у 1994 p.

Загальна капіталізація ринку

Оборот акцій на ринку

Німеччина

Франція

Англія

США

1753,00

1235,00

1010,00

6027,00

470,50

451,20

1210,20

5081,80

460,60

615,30

928,10

3592,60

Позабіржовий ринок цінних паперів в Україні створений з метою максимального розвитку фондового ринку в інтересах інвесторів і емітентів окремих регіонів, для сприяння тим підприємствам, які бажають залучити фінансові ресурси для розвитку виробництва і вдосконалення технологій. Він покликаний цивілізовано впорядковувати відносини, створювати торгово-інформаційні системи закладів, які формуються як саморегульовані організації й посередники, з метою підвищення ефективності і прозорості ринку цінних паперів.

Структура світового ринку паперів, млрд. дол.

Країни

Облігації

Акції

Всього

Проценти від загального обсягу

США

Японія

ФРН

Великобританія

Франція

Інші

9282,00

4256,00

1421,00

645,00

1112,00

7713,00

5028,00

3719,00

499,00

1158,00

452,00

3707,00

14310,00

7975,00

1920,00

1803,00

1564,00

11420,00

36,7

20,5

4,9

4,6

4,0

29,3

Весь світ

24429,00

14503,00

38992,00

100,00

Обсяги торгів на організованих ринках 1996-1999 pp., млн. грн.

Організатори торгівлі

1996

1997

1998

1999

Донецька фондова біржа

0,172

2,150

22,782

40,689

Київська міжнародна фондова біржа

0,090

4,709

270785

84,612

Перша торговельна система

3,124

350,543

338,541

988,439

Південноукраїнська торговельно-інформаційна система

0,000

0,000

0,000

1,087

Придніпровська фондова біржа

0,000

0,000

0,000

24,140

Українська міжбанківська валютна біржа

13,189

381,441

76,807

432,581

Українська фондова біржа

31,610

23,109

50,135

313,422

Український центр сертифікатних аукціонів

0,000

0,000

6,873

11,123

Разом:

48,18 5

761,952

522,92

1896,093

Обсяги торгів на організаційно оформленому ринку в Україні у 1999 році

Показники

ПФТС

Всього

Обсяги торгів всього, тис. грн.

998 442

1 899 100

З них:

на первинному ринку

34 159

435 770

на вторинному ринку

954 283

1 463 330

В тому числі: акції

557 673

617 141

державні облігації

59 701

200 085

Векселі

316 899

646 104