Гроші та кредит

Муніципальні позики

Органи місцевої влади, згідно з положеннями Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» мають право випускати облігації на пред´явника у паперовій формі. Але недосконала податкова система, що обкладає доходи фізичних осіб – власників муніципальних облігацій податковою ставкою 20%, недовіра до твердості зобов´язань місцевих органів, недосконала реклама, а інколи відсутність будь-якої інформації про випуск муніципальних облігаційних позик робили їх маловартісними, випадковими і ризиковими для вкладання коштів.

Водночас визначені принципи і параметри емісії муніципальних облігацій теоретично гарантують до 90% об´єктивних підстав їх успіху. Провідними з них є:

по-перше, розмір муніципальних запозичень безризикового випуску облігацій сягає максимально до однієї третини дохідної частини муніципального бюджету. Дана сума піддається успішній реалізації навіть непідготовленим і малодосвідченим емітентам;

по-друге, коло потенційних покупців місцевих облігаційних позик може бути стабільним в процесі достовірних маркетингових досліджень та створення умов достатньо високої ліквідності облігацій місцевих позик;

по-третє, емітенту муніципальної позики слід об´єктивно оцінити свої можливості виконання бюджету, обсяги фінансування планових програм і проектів, ефективного використання коштів позики та надання гарантій її повернення і виплати процентів;

по-четверте, визначитися з рівнем рентабельності капіталовкладень, періодом обертання запозичених коштів та величиною запланованого доходу. Класично визнаною є вища дохідність облігацій місцевих позик, ніж державних цінних паперів і депозитних вкладень та дещо нижча від дохідності корпоративних цінних паперів. Термін обігу облігацій місцевих позик диктується терміном запозичення грошових коштів інвесторами і не перевищує 12-18 місяців. На триваліші строки інвестори реагують стриманіше, а на менші - вимагають прискорення обороту запозичених коштів, що робить проблематичнішим їх своєчасне повернення.

Проведені дослідження ринку муніципальних позик в Україні свідчать, що вони допомагають створювати в регіонах достатньо конкурентні умови залучення коштів, стимулюють формування макроекономічної фінансової стабілізації, пожвавлюють економічну кон´юнктуру й інвестиції. Мобілізовані муніципальними позиками кошти здатні забезпечувати інвестиційну підтримку вітчизняного товаровиробника і вкладень у нерухомість, привертають увагу закордонних інвестиційних банків до українських регіонів, допомагають прискорити становлення інфраструктури фондового ринку та піднести його роль у стимулюванні економічного зростання.

Загальна схема облігаційної позики муніципалітету охоплює такі елементи:

Загальна схема облігаційної позики

В ринковій економіці практикуються шість видів муніципальних облігацій.

По-перше, облігації з повним зобов´язанням. Виплата основної суми боргу і процентів за ними гарантується правом муніципалітетів використовувати в погашення своїх зобов´язань доходи від оподаткування. Їхня здатність приносити вищий дохід зробила облігації з повним зобов´язанням найпоширенішим видом муніципальних позик.

По-друге, облігації, що забезпечені доходом від певного об´єкту. Їх випускають в обіг для залучення коштів з метою фінансування конкретних проектів: платних доріг, мостів, лікарень тощо. Основна сума заборгованості і проценти за нею сплачуються з доходів, які приносить експлуатація кредитованих об´єктів.

По-третє, облігації, забезпечені спеціальним податком. Вони обслуговуються і погашаються коштом особливого виду податку, проте повною довірою кредиторів не користуються.

По-четверте, облігації державних органів для фінансування житлового будівництва, тому мають високий рейтинг.

По-п´яте, промислові облігації. Забезпечені доходом від певного об´єкту, вони є засобом розвитку промисловості в даному регіоні. Промислові облігації погашаються коштом від орендної плати, що стягується місцевими органами.

По-шосте, доларові облігації. Котирування цих облігацій здійснюється в доларових показниках, а не в процентах до номіналу. Строки погашення в них не вказані, а реалізуються лише протягом певного періоду.

Досить поширеним різновидом муніципальних облігацій стали цільові облігації. Їхнім обов´язковим реквізитом є зазначення товару (послуги), під які вони випускаються.

Спроби здійснити емісію і розміщення муніципальних облігацій в Дніпропетровську, Києві, Донецьку, Харкові й інших містах України з метою будівництва та утримання об´єктів міської інфраструктури дозволили накопичити необхідний досвід і ширше залучати на муніципальні потреби кошти юридичних і фізичних осіб. В повному значенні це стане можливим в нових умовах формування місцевих бюджетів на принципах самоуправління і закріплення джерел дохідної частини місцевих бюджетів.