Гроші та кредит

Характерні ознаки і функції міжбанківських об´єднань

Слід наголосити, що у кредитних операціях все більш значну роль відіграють міжбанківські об´єднання. Вони утворюються з метою координації дій, підвищення ефективності операцій та захисту професійних інтересів учасників, розробки етичних норм і правил взаємовідносин між банківськими установами, банками і клієнтами. Економічну основу їх функціонування становить міжбанківський кредит.

Перерозподіляючи тимчасово надлишкові кредитні ресурси деяких банків, міжбанківський кредит підвищує ефективність використання сформованих кредитних ресурсів банківської системи в цілому, стабілізує стан ліквідності комерційних банків з меншими затратами, покращує умови отримання міжбанківських кредитів на кредитному ринку. Умовно міжбанківські об´єднання можна класифікувати так:

а) залежно від складу учасників - на суто банківські і об´єднання змішаного типу;

б) залежно від цілей - об´єднання комерційного типу і некомерційного, тобто з метою надання послуг своїм членам;

в) залежно від строків діяльності - на безстрокові об´єднання і створені на певний термін;

г) залежно від рівня залежності й підпорядкування складових структур - асоціативні добровільні об´єднання і корпоративні, що засновані на власності і системі участі в капіталі об´єднання. Головними представниками міжбанківських об´єднань асоціативного типу є консорціуми і картелі. Іншими членами стають рівноправні учасники, які за власним бажанням делегують окремі свої функції об´єднанню та його апаратові управління. Нині асоціативні міні банківські об´єднання переважно представлені консорціумами і картелями. В Україні першим мінібанківським об´єднанням такого типу стала Асоціація українських банків. Корпоративними об´єднаннями є концерни і трести. В основу організації корпоративних міжбанківських об´єднань кладеться спільна власність і система участі в капіталі, жорстка ієрархія відносин підпорядкування і залежності між головним банком (власником контрольного пакету акцій) і залежними від нього банками.

Види міжбанківських об´єднань можна виразити у вигляді такої схеми:

Види міжбанківських об´єднань

Відмінними ознаками, які визначають, до якого типу міжбанківських об´єднань належить дана асоціація, картель чи концерн, є:

Характерні риси асоціативних об´єднань

Ознаки корпоративних об´єднань

Добровільний характер членства на основі спільних інтересів

Велика залежність і близькі взаємозв´язки учасників

Вільний вибір організаційної форми об´єднання та вихід зі складу

Відсутність можливостей і повної свободи вибору партнерів, тому що партнером стає власник паю чи пакету акцій, які купуються і продаються на ринку

Делегування ряду повноважень асоціативному об´єднанню на підставі спільних рішень

Значний обсяг централізації управлінських і контрольних функцій

Демократичний характер управління, особливо у об´єднаннях некомерційного типу

Договірна форма організації відносин між учасниками і асоціацією

Міжбанківські об´єднання типу консорціум утворюють тимчасові банківські об´єднання, що виникли на договірній основі для спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій і послуг. Як правило, консорціум формується на базі найбільшого з юридично самостійних учасників банку (голови консорціуму), який діє від імені та в інтересах усіх учасників.

Консорціумна форма міжбанківських об´єднань дозволяє нарощувати обсяги операцій, концентрувати кредитні ресурси у найприбутковіших операціях, розподіляти ризики між усіма учасниками, що суттєво обмежує можливі втрати кожного з учасників. Консорціумні об´єднання часто називають банківськими синдикатами.

Банківський картель - об´єднання незалежних великих банків, що уклали спільну угоду про розподіл сфери діяльності, узгодження єдиної політики процентних ставок і виплат дивідендів, дотримання однакових умов кредитування тощо.

Міжбанківські концерни корпоративного типу представлені монопольними об´єднаннями акціонерних банків, в яких великий банк виступає головним акціонером і володіє контрольними пакетами акцій інших юридично самостійних банків та встановлює свій фінансовий контроль над їх діяльністю як дочірніх товариств. У складі банківських концернів крім банків можуть діяти незалежні акціонерні товариства, але об´єднані єдиним керівництвом контролюючого акціонерного товариства, якому належать контрольні пакети акцій усіх інших учасників концерну.

Банківські холдинг-компанії утворюються як об´єднання змішаного типу з числа банків і позабанківських установ. Охоплюючи значні території й обсяги банківських операцій, банківські холдинги координують і контролюють діяльність усіх учасників холдингу, щоб максимізувати прибуток. Серед них розрізняють однобанківські і багатобанківські холдингові компанії. В останніх головною холдинговою структурою виступає інвестиційна або фінансова корпорація, що створена на основі підприємств і банків.

Важливим різновидом міжбанківського об´єднання став банківський трест, який утворюється шляхом об´єднання власності банків. Останні при цьому втрачають юридичну і комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органові управління. Основу банківського тресту складає пайова форма власності.

До складу банківських концернів, крім банків, можуть входити страхові, лізингові, факторингові та інші акціонерні товариства, об´єднані під керівництвом акціонерного товариства, яке називають банківським холдингом. Об´єднання власності банків з втратою юридичної і комерційної самостійності та підпорядкуванням управління одному органові творить банківській трест.