Економічна історія

Література з економічної історії

1. Бабенко С, Гелей С, Гончарук Я. Історія кооперативного руху: Підручник. — Л., 1995.
2. Беллон В. Финансовый капитал и промышленность во Франции. — М., 1983.
3. Бланж Ж. Великий час океанов. — М., 1982.
4. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління. — К., 2002.
5. Боннар А. Греческая цивилизация. — М., 1992.
6. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XVI—XVIII ст. — К., 1995.
7. Великобритания. — М., 1990.
8. Вирчинский В., Котеенков В. Очерки истории науки и техники. 1870—1917 гг. — М., 1988.
9. Гаврилюк О., Румянцев А. Економічна інтеграція в сучасному світі. — К., 1991.
10. Германская история в новое и новейшее время: В 2 т. — М., 1970.
11. Гончарук Т.Г. З історії вивчення української економіки першої половини XIX ст. (Історіографічні нариси). — О., 1999.
12. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. — К., 1991—1999.
13. Джинчарадзе В. Экономическая история США. — М., 1973.
14. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. — К., 1996.
15. Економічна енциклопедія: В 3 т. — К., 2001—2002.
16. Железнова В. Экономика США: Учеб. пособие. — М., 1979.
17. Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. — Л., 1985.
18. Западноевропейские страны. Особенности социально-экономических моделей/ Отв. ред. В.П. Гутник. — М., 2000.
19. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917—1945. — М., 1989.
20. История мировой экономики / Под ред. М.В. Конотопова, С.И. Сметанина. — М., 1995.
21. История мировой экономики: Учеб. для вузов / Под. ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — М., 2000.
22. История США: В 4 т. / Под ред. Г. Севастьянова. — М., 1983.
23. История Франции: В 3 т. — М., 1972—1973.
24. История зкономики: Учебник / Под. общ. ред. проф. О.Д. Кузнецовой. — М., 2000.
25. Карпинський І. Нові індустріальні країни. Хто вони? — К., 1990.
26. Котельникова Л. Феодализм и город в Италии в XIII—XV вв. — М., 1987.
27. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. — К., 1996.
28. Крип´якевич І. Всесвітня історія: В 3 кн. — К., 1995.
29. Лазанська Т. І. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики XIX ст.). — К., 1999.
30. Лановик Б., Матисякевич 3., Матейко Р. Економічна історія України і світу: Підручник. — К., 2001.
31. Ломакин В. Внешнеэкономическая политика Великобритании. — М., 1988.
32. Лященко П. Історія народного господарства СРСР: В 2 т. — К., 1951—1952.
33. Мельянцев В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: Экономическая история и современность. — М., 1996.
34. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних відносин: Підручник / За ред. А. Філіпенка. — К., 1992.
35. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. — М., 2000.
36. Мир на рубеже тысячелетий. — М., 2001.
37. Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. — М., 1990.
38. Мочерний С. Суть та структура економічного суверенітету України // Економіка України. — 1992. — № 11.
39. Организация Объединенных Наций. Основные факты: Справочник. — М., 2000.
40. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: Навч. посіб. — К., 1996.
41. Панченко П.П., Славов В.П., Шмарук В А. Аграрна історія України. — К., 1996.
42. Политико-экономические проблемы всемирного хозяйства / Под ред. В. Седова. — М., 1988.
43. Попов В., Маркарьян С. Две исторические модели развития Японии в XIX—XX вв. // Экономическая история: Исследования, историография, полемика. — М., 1992.
44. Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році. — К., 2003.
45. Сакс Дж. Крупнейшие экономические трансформации в истории // Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. — М., 1994. — С. 312—322.
46. Сас Я.М. Феодальные города Украины в конце XV — 60-х годах XVI в. — К., 1989.
47. Смирнова С. ФРГ: новый этап промышленного развития. — М., 1990.
48. Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посіб. — К., 1996.
49. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посіб. / За ред. Б.Д. Лановика. — К., 1994.
50. Франция. — М., 1990.
51. Фурман О. Єдина Європа. — К., 1990
52. Хисао Канамори, Даюн Вада. Япония — мировая экономическая держава. — М., 1986.
53. Царенко О.М., Захарчук А.С. Економіка України і світу: Курс лекцій. — Суми, 2000.
54. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. — М., 2002.
55. Эглад Х.О. Борьба гигантов: Экономическое соперничество Европы, США, Японии. — М., 1986.
56. Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций / Н. Полетаева, B. Голубович, Л. Пашкевич и др.; Под общ. ред. В. Голубовича. — Минск, 1997.
57. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф. Полянского, В. Жамина. — М., 1986.
58. Эйдус X. История Японии с древнейших времен до наших дней: Краткий очерк. — М., 1968.
59. Экономика зарубежных стран. Капиталистические и развивающиеся страны. — М., 1990.
60. Юхименко П.І. Загальні тенденції трансформаційної кризи в країнах з перехідною економікою // Наук. зб. Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка. — Л., 2001. — С. 181—185.
61. Юхименко П.І. Проблеми практичної реалізації монетаризму в Україні // Наук. вісник Вол. держ. ун-ту імені Лесі Українки. — № 3. — 2001. — C. 13—16.
62. Юхименко П.І., Леоненко П.М., Ільєнко А.А. Економічна історія: Навч. посіб. — Біла Церква, 2002.
63. Япония: экономика, политика, история. — М., 1989.