Філософія культури

1. ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

"Якщо філософії культури вдасться схопити і виявити... певні загальні й типові характеристики процесу формотворення..., то можна буде вважати, що вона виконала своє завдання —у множинності виявів духу знайти єдність його сутності"

(Е. Касирер)

Філософія культури являє собою філософське дослідження певного прояву загальнолюдського, що зветься культурою і як специфічна галузь філософської думки, з огляду на свій предмет, що визначається досить широко, являє певну "енциклопедичну" множинність. Адже культура — це дослідницьке поле, де зустрічаються різноманітні галузі наукового знання, де синтезуються зусилля істориків, літературознавців, мистецтвознавців, представників соціальної та культурної антропології, дослідників релігії тощо. Цей синтез є вкрай актуальний і для розвитку сучасного гуманітарного знання в Україні, і з погляду загальних тенденцій світової науки. Надавши цій "множинності", начебто позбавленій оригінального, самостійного предмету, хоча б якоїсь методологічної однорідності, ми зможемо виокремити ресурси власне філософії культури, до яких не звертаються інші філософські дисципліни, й виявити її самостійне логічне значення. Напрям думок має бути приблизно такий: це не стільки самостійна наука (бо, як і філософія загалом, — за словом Л. Вітгенштайна, — вона перебуває під або понад, але не поряд із науками), скільки прагнення до власного суверенітету; це — дослідження культурної самосвідомості особи. Поєднавши відомі афоризми Л. Вітгенштайна, філософію культури можна схарактеризувати як роботу над собою "з погляду цілого", над власним способом бачення предметів (і над тим, що людині від цього бачення потрібно).

Як і наука про культуру, або культурологія, філософія культури не є чітко виокремлена галузь гуманітарного знання, скоріше, це є особливий горизонт запитування для проблем, які ставить перед нами... культуррефлексія. Навмисно затримаємо текст на паузі трьох крапок, аби підкреслити внутрішню рефлексивність, якої вимагає цей особливий кут зору. У такому разі феномени духовної діяльності й людських стосунків (і також повсякденність), що втілились у певних знакових формах, розглядаються в плані усвідомлення особою своєї співпричетності до певної культури. А пошук сталості й неперервності — в контексті тотожності культури самій собі — це її методологічний принцип і своєрідна культурософія.

Адже софійність — це знання та мудрість, що завжди самозаглиблені; а також це засвоєння-уособлення, що означає зверненість на самого себе.

Культурологія — це інтегративна царина знання, що виникла на перетині культурфілософії, культурної антропології, етнології, теології культури, соціології культури, культурпсихології. Отримавши визначення науки про специфічно людські засоби діяльності й претендуючи на власну винятковість у цій царині, вона впевнено зазіхає на ділянки соціології, психології та інших гуманітарних дисциплін аж до з філософії культури включно. А чи можливе взагалі розмежування філософії культури та культурології? Відразу зазначимо, що змалювати ефектний контраст, або вибудувати низку привабливо чітких антитез, де на одному полюсі — аналіз сутності та значення культури (культура як сутність), а на іншому — дослідження лише типологічно-історичних проявів цієї сутності, не вдається, це було б очевидним нагинанням фактів під абстрактну схему. Якщо вони й розійшлися як академічні дисципліни, то так, що їхні стосунки між собою (та стосовно історії культури) залишилися багато в чому нез´ясованими, а сфери діяльності — нерозмежованими. Адже в усіх випадках ідеться про вивчення явищ культури.

Історія культури (або, точніше, історіографія культури) — це наука, що фіксує зовнішню послідовність і загальні часові межі тих чи тих явищ культури, за якими визнається право бути фіксованими як особливі матеріальні, а подекуди й ідеальні за своїм смислом цілісності.

Культурологія — наука, що аналізує ті чи ті явища культури з урахуванням посилення чи послаблення певних тенденцій (закладених від початку або набутих у процесі розвитку), згасання чи, навпаки, розквіту культурних інститутів і культурних течій; розгляд цих феноменів перебуває здебільшого в залежності від початкової форми, часу та місця зародження певного культурного явища або ж певної спільноти.

Філософія культури — наука, що вивчає явища культури, незважаючи на фіксування їхніх історичних, часових або територіальних меж, часто без концентрації уваги на посиленні чи послабленні їх, на симптомах "відродження" чи "занепаду" цих явищ; вона орієнтована на виокремлення смислових культурних архетипів і парадигм, яким здебільшого притаманний універсальний або, принаймні, квазі-універсальний зміст, що виходить подекуди за межі періодизацій і культурних взаємин, зафіксованих історіографією чи культурологією.

Наприклад, твердження: "в Україні за часів Б. Хмельницького існував поділ території за полками", є судження історіографічне.